Uchwała Nr XXII/32/2005
Rady Gminy w Płośnicy
 z dnia 20.12.2005r.

w sprawie  budżetu na rok 2006r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591;  z 2002r; Nr 23,poz.220; Nr 62, poz.558; Nr113, poz.984; Nr153, poz.1271;Nr214, poz.1806; z2003 r Nr80,poz.717; Nr162,poz.1568; z 2004 r. Nr 116,poz.1203, z 2005 r. Nr172, poz.1441 ) oraz art. 109, art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 ; Nr45,poz.391; Nr 65,poz.594; Nr 96, poz.874; Nr 166, poz.1611; Nr 189, poz.1851; z 2004 r. Nr 19, poz.177; Nr93, poz.890; Nr 121, poz.1264; Nr123, poz.1291; Nr 210, poz.2135; Nr 273, poz.2703; z 2005 r. Nr 14, poz.114; Nr 64, poz.565).
Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1
     1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 10.584.158 zł, zgodnie z zał. nr 1 i 1a.
     2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:
          a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.925.024 zł, zgodnie z zał. nr 3,
          b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 59.900 zł.

§ 2
     1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 10.031.725 zgodnie z zał. nr 2.
     2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
          1) wydatki bieżące kwotę 9.219.614 zł, w tym na:
               a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.522.339 zł,
               b) dotacje 269.000 zł,
               c) wydatki na obsługę długu gminy 90.000 zł,
          2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 812.111 zł,
               a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 42.000 zł, zgodnie z zał. nr 4,
     3.Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006?2008-  2.998.690 zł, zgodnie z zał. nr 4. tj: 2006r.  689.940zł, 2007r.  2.266.750zł, 2008r.   0 zł.
     4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszu strukturalny i Funduszy Spójności (art.124, ust.1, pkt 4a ustawy o finansach publicznych) zgodnie z załącznikiem nr 5
     5.Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
          a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.925.024zł, zgodnie z zał. nr 3,
          b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 59.900 zł,

§ 3
     1.Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 552.433 zł przeznacza się na rozchody:
          a) spłatę rat kredytów w kwocie 316.665 zł,
          b) spłatę rat pożyczki w kwocie 235.768 zł,
     3. Wolne środki w kwocie 79.353 zł przeznacza się:
          a) spłatę pożyczek w kwocie 79.353zł

§ 4
     1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 roku w wysokości 1.216.195 zł, zgodnie z zał. nr 8.
     2. Prognozuje się sytuację finansową Gminy w latach spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 8a

§ 5
Uchwala się dotacje dla:
     a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 269.000 zł, zgodnie z zał. nr 7,

§ 6
Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- przychody - 2.500zł,
- wydatki - 3.000zł,
zgodnie z zał. nr 9.

§ 7
Tworzy się rezerwy:
     1) ogólna w wysokości 3.978 zł,

§ 8
     1. Upoważnia się Wójta do zaciągania długu publicznego do wysokości kwot uchwalonych w budżecie.

§ 9
Ponadto upoważnia się Wójta do:
     1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 700.000zł,
     2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu  z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
     3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10
     1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2006.
     2. Wójt niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego.