Uchwała Nr XXII/30/2005
Rady Gminy Płośnica
 z dnia 20 grudnia 2005 roku

w sprawie  zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na prefinansowanie projektu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Na podstawie art. 30g ust. 1 i art. 30h oraz art.48 ust.1, pkt2 i art.112 ust.2, pkt3  ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r., Dz. U. Nr 15, poz. 148,z późn.zm.)oraz art.18 ust.2, pkt9 lit.c ustawy o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591z późn.zm.).
Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.1.Zaciągnąć pożyczkę w wysokości do kwoty 178.770,00zł na lata 2005-2006 w banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie na prefinansowanie projektu pt. "budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Turza Mała" realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w części podlegającej zwrotowi ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

§2. Źródłem spłaty pożyczki będą środki Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego poprzez bank Gospodarstwa Krajowego.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płośnica.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Szymańska

 


Uzasadnienie

 Gmina Płośnica realizuje program z udziałem środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) pod nazwą "budowa sieci wodociągowej wraz   z przyłączami dla wsi Turza Mała". Rozpoczęcie inwestycji III kwartał 2005r- zakończenie do dnia listopada 2005 roku. Rozliczenie z programem ZPORR ma nastąpić do grudnia 2005 roku. W związku z terminem rozliczenia z ZPORR ( termin zwrotu środków z ZPORR od chwili złożenia wniosku o płatność wynosi 60 dni i to w przypadku pozyskania w tym terminie wolnych środków przez ZPORR).
W związku z powyższym zachodzi obawa,że Gmina Płośnica nie będzie w stanie zakończyć realizacji przedmiotowej pożyczki do końca 2005 roku, dlatego założono jej spłatę w roku 2006.