Uchwała Nr XXII/29/2005
Rady Gminy Płośnica
 z dnia 20 grudnia 2005 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591;z 2002 roku Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 roku       Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 oraz z 2005 roku Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457) oraz art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach  publicznych (  Dz.U. z 2003 r., Nr 15,    poz. 148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851; z 2004 roku Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz.114 i Nr 64, poz.565).
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.1 Dokonać zmian w budżecie Gminy Płośnica w dochodach i wydatkach zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do uchwały.
2. Dokonać zmian w inwestycjach gminnych na 2005 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3i 4.
3. Dokonać zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 5.
4. Ogólna Kwota budżetu po zmianach wynosi:
     a) dochody budżetowe - 10.492.996,00zł
     b) wydatki budżetowe - 10.144.304,00zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płośnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Szymańska