UCHWAŁA Nr XXIII/13/2006
Rady Gminy w Płośnicy
z dnia  23 lutego 2006roku


w sprawie:  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006.


 Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku   o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.), art. 41  ust.2 i ust. 5    ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz.1231 i Nr 167 poz.1372 z późn.zm.)  Rada Gminy w Płośnicy uchwala co następuje:                  


§ 1     
Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 2
Traci moc Uchwała Nr XVII/5/2005 Rady Gminy w Płośnicy  z dnia 28 lutego 2005 roku      w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na rok 2005.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Szymańska