UCHWAŁA Nr XXIII/12/2006
Rady Gminy Płośnica
z dnia 23 lutego 2006 roku

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w Gminie Płośnica

Na podstawie art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001roku, Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz. 984, Nr 153,poz.1271, Nr 214,poz.1806 z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 z 2004 roku Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; nr 214, poz.1806; z 2005 roku Nr 172, poz.1441, nr 175, poz. 1457) oraz art. 4 ust.1oraz art.6 ust.1 i ust. 1a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz.2008) po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie, Rada Gminy Płośnica uchwala co następuje:

§ 1.
Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płośnica - stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Plośnica.

§ 3.
Tracą moc:
1. Uchwała Nr XIV/26/04  Rady Gminy w Płośnicy z dnia 14 października 2004 roku w sprawie: szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w Gminie.
2. Uchwała Nr XVI/44/04 Rady Gminy Płośnica z dnia 28 grudnia 2004 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w Gminie.

§4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


 Przewodniczący Rady Gminy
 Elżbieta Szymańska