UCHWAŁA Nr XIXIII/ 11/2006
Rady Gminy w Płośnicy
z dnia 23 lutego 2006 roku

 

w sprawie:  nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości zabudowanej  budynkiem hydroforni, położonej we wsi Turza Małą oznaczonej nr działki 56/2 z mapy 2 o powierzchni 0,0623 ha, stanowiącej własność Gminy.

             Na podstawie art. 18 ust.2  pkt 9 lit "a" i art. 44 pkt 5  ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. .zm. )   i art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997  roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 i Nr 281 poz. 2782 ) Rada Gminy   w Płośnicy uchwala, co następuje:

§ 1

Wyrazić  zgodę na nieodpłatne przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Państwa Kazimierza i Janiny małż. Gutowskich zam. Lidzbark ul. Jesionowa 8 nieruchomości zabudowanej budynkiem hydroforni położonej we wsi Turza Mała, oznaczonej nr działki 56/2 z mapy 2 o powierzchni 0,0623 ha zapisane w KW 26660.
 
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płośnica .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Szymańska