U C H W A Ł A   Nr  XXIII/10//2006
Rady Gminy w Płośnicy
z dnia  23 lutego 2006 roku


w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla mieszkańców wsi Gralewo i Murawki.

        Na podstawie art. 67 ust.2  pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) i art. 24 ust.1 ustawy z dnia      07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U.Nr 72  poz. 747 z późn .zm.)  Rada Gminy w Płośnicy  u c h w a l a, co następuje:

§ 1
Zatwierdzić taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla mieszkańców wsi Gralewo i Murawki w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.  

§ 2
Traci moc Uchwała Nr XVII/7/2005 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 28 lutego 2005 roku. 

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płośnica.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 kwietnia 2006 roku.Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Szymańska