UCHWAŁA  Nr XXIII/ 7/2006
Rady Gminy w Płośnicy
z dnia 23 lutego 2006 roku


o zamiarze likwidacji Szkoły Filialnej w  miejscowości Skurpie.

 Na podstawie art. 59 ust.1 i 2 ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty     ( Dz.U.z 2004 roku Nr 156, poz. 2572 z późn.zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 9 lit."h" ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn.zm.)  Rada Gminy w Płośnicy uchwala, co następuje:

§ 1

Z dniem 31 sierpnia 2006 roku zamierza się zlikwidować Szkołę Filialną  w miejscowości Skurpie .

§ 2

Uczniom zlikwidowanej Szkoły Filialnej w miejscowości  Skurpie zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej w Płośnicy..

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płośnica.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Szymańska