Uchwała Nr XXIII/6/2006
Rady Gminy w Płośnicy
z dnia 23 lutego 2006 roku


o zamiarze likwidacji Szkoły Filialnej w miejscowości Przełęk

Na podstawie art.59 ust.1i 2 ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty    (Dz.U. z 2004 roku Nr 256, poz.2572 z późn.zm.) oraz  art.18 ust.2 pkt9 lit.h ustawy z dnia         08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1.

Z dniem 31 sierpnia 2006 roku zamierza zlikwidować  Szkołę Filialną w miejscowości Przełęk.

§2.

Uczniom zlikwidowanej Szkoły Filialnej w miejscowości Przełęk zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej w Gródkach

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Szymańska