UCHWAŁA Nr XXIII/4/2006
Rady Gminy w Płośnicy
z dnia 23 lutego 2006 roku

w sprawie: ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych  zatrudnionych przy obsłudze szkół podstawowych, gimnazjum na terenie Gminy Płośnica.


 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zm.), §2 pkt 2 i §3 ust.4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 146, poz.1222 ) - Rada Gminy w Płośnicy uchwala, co następuje:

§1
Dla potrzeb opracowania tabeli  miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Szkołach Podstawowych, Publicznym Gimnazjum Gródkach ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania w wysokości 540,00zł.

§2
W porozumieniu z kierownikami jednostek organizacyjnych gminy ustala się dla pracowników samorządowych zatrudnionych przy obsłudze Szkół Podstawowych, Publicznym Gimnazjum w Gródkach   wartość jednego punktu w wysokości 2,50zł. (słownie: dwa  pięćdziesiąt zł)

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płośnica.

§4
Uchyla się §1 i §2 Uchwały Nr XVII/3/2001 Rady Gminy w Płośnicy z dnia
01 marca 2001 roku  w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego, wartości jednego punktu w złotych, dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych przy obsłudze szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli na terenie Gminy Płośnica.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku.
 

 

UZASADNIENIE

Wydane dnia 26 lipca 2000 roku rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych     w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 61, poz.708) wprowadziło obowiązek ustalania w porozumieniu z Radą Gminy stawki najniższego wynagrodzenia i wartości 1 punktu w złotych dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego. W związku z tą zmianą Rada Gminy w Płośnicy   w Uchwale Nr XVII/3/2001 z dnia 01 marca 2001 roku ustaliła stawkę najniższego wynagrodzenia oraz wartość jednego punktu, co pozwoliło na opracowanie tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia.
Wobec wprowadzonych od 2000 roku regulacji płac zdezaktualizowała się powołana wyżej Uchwała, a w konsekwencji opracowana na jej podstawie tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia.
Dnia 7 sierpnia 2005 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 146, poz. 1222), które zastąpiło dotychczasowe rozporządzenie, dlatego w myśl jego postanowień zachodzi obowiązek ponownego podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego  punktu w złotych dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych stawek wynagradzania zasadniczego dla pracowników  samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego .
Przedłożony projekt uchwały spełnia te kryteria w całości.