Uchwała Nr XXIII/3/2006
Rady Gminy w Płośnicy
z dnia 23 lutego 2006 roku

 


w sprawie: zasad ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

 

 Na podstawie art.30 ust.6  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela  (Dz.U. z 2003 roku Nr 118, poz.1112 ,Nr 137,poz.1304,Nr 203,poz.1966Nr 213,poz.2081, z 2004 r. Nr 96,poz.959,Nr 179,poz.1845; z 2005 r. Nr10,poz.71,Nr167,poz.1397,Nr 179,poz.1487;Nr 181,poz.1526) oraz w związku z art.18 ust.2 pkt 15 ustawy     z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591;z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz.1806,z 2003 r. Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568; z 2004 r. Nr 102,poz.1055,Nr 116,poz.1203; z 2005 r. Nr172,poz.1441,Nr 175,poz.1457 ) Rada Gminy Płośnica uchwala, co następuje:


§1.

Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego w brzemieniu określonym w załączniku do uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego   i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia z mocą obowiązującą  od 01 stycznia 2006 roku.


Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Szymańska