Uchwała Nr XXIII/2/2006
Rady Gminy w Płośnicy
z dnia 23 lutego 2006 roku

 

w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Płośnica.


 Na podstawie art.18 ust.2, pkt15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) i art.42 ust.7 pkt 2 i 3 ustawy     z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 roku, Nr 118, poz. 1112 z późn.zm.) po uzyskaniu opinii Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1. 1.Określa się zasady udzielania i rozmiar zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasady zwalniania tych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Płośnica w brzmieniu załącznika nr 1 do uchwały.
2. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga, psychologa, nauczyciela logopedy w liczbie 20 godzin.

3. Normy zatrudnienia nauczycieli- bibliotekarzy w bibliotekach szkolnych określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały .

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Dyrektorom Szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płośnica.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2006 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy
 Elżbieta Szymańska