Uchwała Nr XXIII/1/2006
Rady Gminy w Płośnicy
z dnia 23 lutego 2006 roku


w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2006

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(z 2001 roku Dz.U. Nr 142,poz.1591, z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113, poz.984,Nr153,poz.1271; Nr 214, poz.1806;z 2003 roku Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz.1203; z 2005 roku Nr 172, poz.1441) oraz art.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104)  Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1.1.Dokonać zmian w budżecie Gminy Płośnica w wydatkach zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Dokonać zmian w załączniku Nr 4 - wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008
3. Aktualna kwota budżetu wynosi;

Dochody budżetowe - 10.584.158zł
Wydatki budżetowe- 10.031.725zł

§2.Wykonaie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Szymańska