P R O T O K Ó Ł   Nr XXII/2005

z posiedzenia XXII Zwyczajnej   Sesji Rady Gminy w Płośnicy  
odbytej w dniu  20 grudnia  2005 roku w lokalu  Urzędu Gminy w Płośnicy
pod przewodnictwem Pani Elżbiety Szymańskiej - Przewodniczącej Rady Gminy.


Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10:00, a zakończyło się o godz. 15:30.

Stan osobowy Rady Gminy w Płośnicy - 15 osób .
Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności - 15 Radnych- Załącznik Nr 1 .

Poza gronem Rady Gminy , udział w posiedzeniu wzięli :
 
1. Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy Płośnica 
2. Pani  Teresa Jędraszek - Skarbnik Gminy 
3. Pani Katarzyna Zakrzewska - Sekretarz Gminy
5. Pan Kazimierz Podlasin - Z-ca Wójta Gminy Płośnica
6. Sołtysi poszczególnych wsi w/g załączonej listy obecności - 12 osób - Załącznik Nr 2
7. Pani Barbara Kramkowska - Delegat do Izb Rolniczych

 Lista zaproszonych gości stanowi Załącznik Nr 3 .

Przebieg    posiedzenia :
 
Pani Elżbieta Szymańska  - Przewodniczący Rady Gminy  otwierając obrady XXII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy  powitała wszystkich zebranych  ,  stwierdziła , że na sali narad  obecnych jest  15 Radnych , co stanowi quorum Rady władne do podejmowania prawomocnych uchwał , po czym odczytała proponowany porządek obrad i poprosiła Radnych o jego przyjęcie:

1. Otwarcie posiedzenia .
2. Przyjęcie porządku obrad .
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXI Zwyczajnej  Sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami
5. I n t e r p e l a c j e. 
6. Rozpatrzenie  i podjęcie uchwały w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy  Płośnica na 2005 rok.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na prefinansowanie projektu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2006 rok.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej położonej we wsi Przełęk w trybie przetargu.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wartości najniższego  wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej w Płośnicy.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki  niezabudowanej na okres 10 lat.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Płośnicy na czas nieokreślony.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uznania za Pomnik Przyrody. 
15. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje .
16. Wolne wnioski i zapytania
17. Zamknięcie obrad.

Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad  i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.

Ad. pkt 3.
 
         Protokół Nr XXI /2005 z posiedzenia  Zwyczajnej  Sesji Rady Gminy w Płośnicy odbytej w dniu 27 września 2005 roku został wyłożony na sali narad na godzinę przed rozpoczęciem niniejszych obrad w celu umożliwienia wszystkim Radnym dokładnego zapoznania się z jego treścią.

Uwag ani zastrzeżeń do treści protokołu Radni nie zgłosili - przyjmując go jednogłośnie w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony.

Ad. pkt 4.

Pan M. Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy Cyt. ......" Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado!. Od ostatniej sesji czterema zarządzeniami zmieniałem budżet gminy na 2005 rok, tj:
· z dnia 29 września 2005 roku do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków  zostało wprowadzone 135.665,00 zł. W tym na wybory do Sejmu i Senatu - 7.515 zł, na pomoc społeczną 128.150 zł. w tym na dożywianie 15.482 zł, zasiłki 45.360 zł. pozostała kwota na świadczenia rodzinne.
W dniu 31 października 2005 roku do budżetu zostało wprowadzone 157.682 żl.
w tym na wybory Prezydenta - 15.330 zł. pomoc społeczna - 135.736 zł. i Bibliotekarstwo - 6.616 zł. z przeznaczeniem na zakup książek - nowości.
Następnie 17 listopada 2005 do budżetu wprowadzono 26.477 zł. - w dziale oświata - 300 zł. na sfinansowanie egzaminu związanego z awansem nauczycielskim. Kwota 26.177 zl. na stypendia dla uczniów.
30 listopada 2005 roku zarządzeniem zostało wprowadzone do budżetu 96.688 zł. Pieniądze te zostały przekazane dla Działu Opieki Społecznej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne. Wszystkie te środki wpłynęły do naszego budżetu z budżetu centralnego.
· Z innych spraw : dokończono budowę sieci wodociągowej w Turzy Małej. Wybudowania w Rutkowicach i wybudowania w Płośnicy / przy drodze pod Priomę/ .Tak, że w sumie w naszej gminie mamy 83,5 km sieci wodociągowej,        998 szt. przyłączy (35 km) do mieszkań i ogólnie stanowi to około 98% zwodociągowania . Tutaj chciałbym podkreślić, że w naszej gminie wszystkie wioski (bez wybudowań) mają wodociągi , jednakże powinniśmy się już przygotowywać do II etapu tj. wymiany ujęć wodnych, gdyż niektóre stare wodociągi nie nadają się do eksploatacji ze względu na przekroczone normy zawartości w wodzie żelaza i manganu. Są to wodociągi : Płośnica, Gródki i Niechłonin.
· Wykonano zabudowę  samochodu pożarniczego w Wielkim Łęcku
· Wyremontowano samochód OSP Płosnica tj wyremontowano autopompę i uruchomiono aparat pianotwórczy. .
· Przeprowadzono ćwiczenia zgrywające  drużyn Obrony Cywilnej gminy Płośnica i gminy Lidzbark. Przeprowadzono szkolenia ratownictwa medycznego  Obrony Cywilnej w Płośnicy.
· Wypłacono stypendia dla dzieci szkolnych.
· Dzięki pozyskanych środków z Województwa została uruchomiona nowoczesna pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej w Wielkim Łęcku .
· Wykonano koncepcję alternatywnego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Płośnica, Gródki i Niechłonin.
· Przekazano wnioski odnośnie gazyfikacji dwóch osiedli w Gródkach.
· Dostaliśmy decyzję Nadzoru Budowlanego odnośnie wykwaterowania trzech rodzin z budynku Nr 81 w Wielkim Łęcku. Są w trakcie przygotowywania mieszkania do przeprowadzenia tych rodzin.
D z i ę k u j ę".

Ad. pkt 5.

I n t e r p e l a c j e :

Pan Włodzimierz Wasiek - Radny wsi Płośnica zapytał , czy zostały przydzielone wolne pomieszczenia w budynku po byłej Lecznicy Zwierząt w Płośnicy na mieszkania i czy ich lokatorzy otrzymali prawo pierwokupu.

Pan Konrad Sobiech - Radny wsi Niechłonin poprosił o informację na temat uregulowania przejazdu samochodów ciężarowych z Kopalni z ładunkiem piasku w miejscowości Niechłonin.

Pan Stanisław Dudek - Radny wsi Przełęk poprosił Wójta Gminy o wyjaśnienie sprawę  Szkoły Podstawowej w Przełęku.

Ad. pkt 6.

     Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad tj. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie dokonywania zmian  Budżetu Gminy Płośnica na rok 2005 Pani Elżbieta Szymańska  - Przewodniczący Rady wyjaśniła, że projekty uchwał dotyczących budżetu opiniowała Komisja Budżetu i Finansów, po czym porosiła Przewodniczącego Komisji o zajęcie głosu.
Pan Stanisław Orłowski - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił opinię pozytywną Komisji na temat zmian w budżecie gminy

Pan Paweł Rozentalski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił o wyjaśnienie wydatków związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym gminy Płośnica dotycząca budowy kanalizacji wsi Płośnica i wsi Rutkowice i zapytał na co kwota 59.000 zł. była wydana.

Szczegółowych wyjaśnień udzieliła Pani Teresa Jędraszek - Skarbnik Gminy , iż środki te zostały przeznaczone na opłacenie faktury z poprzedniego roku, prace zostały wykonane częściowo jeszcze w 2004 roku, a częściowo w 2005 roku .

Przewodniczący Rady Gminy głośno odczytała przygotowany projekt uchwały i poprosiła Radnych o pytania lub wątpliwości .

Pytań, uwag ani zastrzeżeń do przedstawionego projektu nie zgłoszono, w związku  z czym przystąpiono do głosowania.

Rada Gminy Płośnica jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem proponowanych     w projekcie uchwały zmian do Budżetu Gminy na 2005 rok.  
Nadmieniam, że głosowanie odbyło się w obecności 15 Radnych biorących udział   w posiedzeniu .
Podjęta uchwała otrzymała Nr XXII/29/2005 i wraz z projektem uchwały stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 7.

       Kolejnym punktem porządku niniejszych obrad było rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na prefinansowanie projektu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego , której potrzebę podjęcia przedstawiła i uzasadniła Pani Skarbnik Gminy - Pani Teresa Jędraszek
     
Rada Gminy nie zgłosiła żadnych uwag ani zastrzeżeń do przedstawionego projektu uchwały  -  jednogłośnie opowiadając  się za jej podjęciem. 
Nadmieniam, że w głosowaniu wzięło udział 15 Radnych  obecnych  na posiedzeniu .
Podjęta uchwała otrzymała Nr XXII/30/2005 i wraz ze swym projektem stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 8.
  
Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy przedstawił i uzasadnił potrzebę podjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie podatku od nieruchomości.

Pani Elżbieta Szymańska - Przewodniczący Rady Gminy głośno odczytała przygotowany projekt ww. uchwały i zapytała Radnych , czy są jakieś uwagi do proponowanych stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok. .

Pan Stanisław Orłowski - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił opinię pozytywną Komisji na temat zaproponowanych stawek podatkowych na 2006 rok, jednakże zapytał dlaczego w projekcie tej uchwały nie ma wzmianki na temat podatku rolnego.

Pan M. Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy wyjaśnił, iż w przedstawionym projekcie ujęte są tylko stawki podatku od nieruchomości , natomiast podatek rolny zawsze był podejmowany inną uchwała, jeśli Rada Gminy obniżała cenę żyta. Na posiedzeniach stałych komisji Radni zaproponowali, aby do podatku przyjąć cenę żyta podaną przez GUS w wysokości niższej w stosunku do roku ubiegłego.

Przewodnicząca Rady Gminy głośno odczytała projekt uchwały i poddała pod głosowanie

Za podjęciem uchwały głosowało - 15 Radnych.
Uchwała  otrzymała kolejny Nr XXII/31/2005 i wraz  z jej projektem stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.
Nadmieniam, że głosowanie nastąpiło w obecności wszystkich Radnych / 15 osób/ biorących udział w posiedzeniu.

Ad. pkt 9.

Projekt Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok Radni otrzymali wcześniej tj. na miesiąc przed terminem niniejszej Sesji i dokładnie analizowali na posiedzeniach poszczególnych Komisji działających przy Radzie Gminy zgłaszając wnioski i propozycje zmian. Dziś przedstawiony projekt budżetu jest już poprawiony po uwzględnieniu wniosków zgłoszonych na ostatnim posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, na którym obecni byli wszyscy przewodniczący stałych komisji Rady. 
W związku  z tym Rada Gminy odstąpiła od głośnego czytania i przedstawiania w/w budżetu.

Pan Konrad Sobiech - Radny wsi Niechłonin zwrócił uwagę na dział gospodarki komunalnej i poprosił o wyjaśnienie odnośnie ilości szkól dziłających na terenie naszej gminy oraz wysokości środków uzyskanych ze sprzedaży mienia komunalnego.
Zwrócił się z prośbą do Radnych o uwagę :
.........Cyt. "W związku z sytuacją , jaka zaistniała w Unii Europejskiej. Chodzi o te 60 mld EURO, które mają być przeznaczone na infrastrukturę ze szczególnym uwzględnieniem  ściany wschodniej / obszary popegerowskie/ . W projekcie naszego Budżetu na 2006 rok mamy zaplanowane 150 tys. zł. Jak odbywały się posiedzenia komisji  nie wiedzieliśmy, że otrzymamy jakieś środki z Unii. W tej chwili wiemy , że te 60 mld będzie przeznaczone na budowę dróg, kanalizacji i wodociągów na wsi. Dlatego też uważam , że powinniśmy się dzisiaj zastanowić nad tym, jakie drogi będziemy budować i przygotować na nie projekt w celu składania wniosków o uzyskanie środków unijnych . W związku z tym wnioskuję , aby zdjąć część pieniędzy z rezerwy budżetowej Wójta oraz część środków zaplanowanych na komputeryzację urzędu . Te wszystkie środki ulokować na inwestycjach drogowych , aby zrobić projekty budowy dróg na terenie naszej gminy i złożyć wnioski o środki uninjne.Jakie to będą drogi- Rada Gminy będzie musiałaby się  zastanowić"

Pan Stanisław Orłowski - Radny wsi Gródki - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów....... cyt. : " Szanowni Państwo! wysoka Rado! Jeśli mamy brać pod uwagę wniosek Radnego Sobiecha wówczas musielibyśmy dokonać korekty w przedłożonym nam budżecie gminy na 2006 rok. Bo rozumiem , że to jest wniosek do Budżetu  i jeśli Rada go przyjmie przyjmiemy budżet po naniesieniu tych zmian."

Pani Elżbieta Szymańska - Przewodnicząca Rady Gminy ......Cyt. ..."Sądzę , że możemy przyjąć taki budżet jaki pozostał nam przedstawiony i który pozytywnie zaopiniowały komisje . A wszelkie zmiany możemy w każdej chwili uchwała Rady Gminy nanieść do budżetu. Termin przyjęcia budżetu gminy mamy do końca tego roku , natomiast zmianami , o których mówi Radny Sobiech możemy nanieść na kolejnej Sesji . Będziemy mieli trochę czasu na dokonanie tych zmian i przygotowanie nowego budżetu . W tej chwili nie wiem, czy nie będziemy mieli z tym problemu, aby na gorąco Pani Skarbnik naniosła dokładnie zmiany."

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy ...... " Pani Przewodnicząca! Wniosek Radnego Sobiecha podzielił bym na dwie sprawy . Jedna sprawa- przeniesienie rezerwy na
inwestycje drogowe- z mojego punktu widzenia tj. od strony osoby przygotowującej ten budżet nie stanowi żadnego problemu . To zależy od Rady . Natomiast co dotyczy przeniesienia środków zaplanowanych na komputeryzację urzędu gminy,  na drogi- prosiłbym na razie tego nie ruszać , gdyż w tej chwili podpisaliśmy porozumienie z Marszałkiem województwa na temat informatyzacji  całego województwa w urzędach - wspólna inwestycja pod nazwą Wrota Warmii i Mazur . Nasze środki na ten cel są niewspółmiernie niskie w stosunku do możliwości, które możemy uzyskać w tym programie i dlatego proponowałbym tych środków nie ruszać. Dziękuję"

Pan Konrad Sobiech- Radny wsi Niechłonin po wyjaśnieniach Wójta odstąpił od zdjęcia środków z komputeryzacji urzędu i biorąc pod uwagę , że przeniesienie rezerwy do inwestycji drogowych nie stanowi problemu - poprosił  Przewodniczącą Rady o poddanie jego wniosku do  głosowania Rady.

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła wniosek o przeniesienie rezerwy budżetowej w wysokości 30 tys. zł.  na inwestycje drogowe z przeznaczeniem na przygotowanie projektu i dokumentacji na budowę dróg i poprosiła Radnych o  głosowanie:

Za przyjęciem wniosku Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie.
W związku z tym  Przewodnicząca poprosiła o naniesienie tej zmiany do budżetu gminy Płośnica na 2006 rok tj. przeniesienie środków 30 tys. zł. z rezerwy budżetowej na dział dot. utrzymania dróg. W pozostałych działach budżet gminy nie ulega zmianie.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem Budżetu Gminy :
Uchwała w sprawie budżetu gminy na 2006 rok została przyjęta przez Radę Gminy jednogłośnie i otrzymała kolejny Nr  tj. XXII/32/2005 i wraz z projektem stanowi Załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.
Nadmieniam , że głosowanie nastąpiło w obecności 15 Radnych czyli całego składu osobowego Rady Gminy w Płośnicy.

Ad. pkt 10 .

    Przewodnicząca Rady Gminy głośno odczytała treść przygotowanego projektu uchwały w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej, położonej we wsi Przełęk w trybie przetargu i poprosiła Radnych o głosowanie w celu jej podjęcia:

Pan Stanisław Dudek - Radny wsi Przełęk poprosił o wyjaśnienie , w jakim miejscu jest ta działka i w jakim trybie przetargfu zostanie ona sprzedana.

Szczegółowych wyjaśnień i odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Płośnica.
Rada Gminy jednogłośnie opowiedziała się za podjęciem w/w uchwały.
Nadmieniam , że w głosowaniu wzięło udział 15 Radnych. Podjęta uchwała otrzymała Nr XXII/33/2005 i wraz ze swym projektem stanowi Załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 11.

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy
przedstawił i uzasadnił potrzebę podjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych     w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Płośnicy.

Pan Stanisław Dudek - Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy głośno odczytał treść przygotowanego projektu w/w uchwały .

Rada Gminy podjęła w/w uchwałę jednogłośnie. \
Uchwała otrzymała Nr XXII/34/2005 i wraz z projektem stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu.

Ad. pkt 12.

Wójt Gminy przedstawił treść podania Pana Andrzeja Jadanowskiego zam. Grabacz z prośbą o przedłużenie mu umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej / działka Nr 77 o pow. 0,10 ha  położonej w miejscowości Turza Mała z przeznaczeniem na prowadzenie sklepu spożywczo-przemysłowego  i uzasadnił potrzebę podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia przez Radę Gminy zgody na wydzierżawienie działki niezabudowanej  na okres 10 lat.

Po głośnym odczytaniu przygotowanego projektu w/w uchwały - Rada Gminy nie zgłosiła żadnych uwag ani zastrzeżeń w tym temacie.
Uchwała została podjęta przez Radę Gminy jednogłośnie i otrzymała Nr kolejny tj. XXII/35/2005 . Głosowanie odbyło się przy całym składzie osobowym Rady Gminy.
Załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 13.

Pani Elżbieta Szymańska - Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła treść prośby Pana Wojciecha Podowskiego - kierownika Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "SANOMED" w Płośnicy o zmianę najmu pomieszczeń budynku ośrodka zdrowia w Płośnicy z czasu określonego na czas nieokreślony w celu umożliwienia mu starania się o środki z funduszu strukturalnego z Unii Europejskiej tzw. ZPORR na prowadzenie przychodni.
Po czym głośno odczytała przygotowany w tej sprawie projekt uchwały.

Pan Włodzimierz Wasiek - Radny wsi Płośnica zapytał , czy chodzi również o pomieszczenia mieszkalne przy Ośrodku Zdrowia?

Wójt Gminy wyjaśnił , że chodzi tylko o pomieszczenia  ośrodka zdrowia , bez mieszkań..

Rada Gminy jednogłośnie opowiedziała się za podjęciem Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń budynku Ośrodka Zdrowia w Płośnicy na czas  nieokreślony z przeznaczeniem  na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych.
Głosowanie nastąpiło w obecności 15 Radnych. Podjęta uchwała otrzymała Nr XXII/36/2005 i wraz z podaniem i projektem stanowi Załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 14.

   Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła Radzie Gminy wniosek Szkoły Podstawowej w Płośnicy z prośbą o rozpatrzenie propozycji wpisania do wykazu pomników przyrody dębu szypułkowego i trzech lip drobnolistnych rosnących na terenie naszej gminy. Po czym wyjaśniła, że Radni dokładnie zapoznali się z tym wnioskiem oraz opisem w/w drzew , tak jak z pozostałymi  projektami uchwał podejmowanych na posiedzeniu niniejszej Sesji.

Pan Stanisław Dudek - Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy głośno odczytał treść przygotowanego projektu uchwały w sprawie uznania za Pomnik Przyrody w/w drzew.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę. Podczas głosowania na sali obecnych było 15 Radnych.
Podjęta uchwała otrzymała Nr XXII/37/2005 i wraz z wnioskiem / zawierającym dokładny opis oraz zdjęcia drzew/ oraz projektem uchwały stanowi Załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 15.

Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje Radnych:

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy............Cyt. :" Pani Przewodnicząca ! Wysoka Rado! kolejno odpowiem na zgłoszone interpelacje:
- Pomieszczenia w budynku po Lecznicy Zwierząt w Płośnicy zostały przydzielone na mieszkania czterem rodzinom. Z chwilą sprzedaży rodziny te będą miały prawo pierwokupu.  
- w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze prowadzącej do Kopalni Żwiru           
   w miejscowości Niechłonin ( od skrzyżowania w kierunku Gnojna) jestem po rozmowie z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie. Ustaliliśmy, że w najbliższym czasie dojedziemy do Dyrekcji Kopalni Żwiru w celu ustalenia możliwości urządzenia chodnika przy istniejącej drodze.
- odnośnie Szkoły Podstawowej w Przełęku przypominam, że Pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Gródkach przygotowała projekt organizacyjny Szkoły Podstawowej     w Przełęku. Gdy rodzice dowiedzieli się o łączeniu klas w Gródkach zapytali czy jest możliwość uniknięcia łączenia klas w przypadku dowożenia dzieci do Szkoły w Gródkach. Po uzyskaniu odpowiedzi pozytywnej poprosili o zorganizowanie dowozu. Okazało się, że od września wszyscy rodzice wysłali swoje dzieci do Szkoły Podstawowej w Gródkach. D z i ę k u j ę ".

Ad. pkt 12.

Wolne wnioski i zapytania:

Pan Józef Zajdziński - Radny wsi Wielki Łęck zgłosił popękany asfalt na drodze wojewódzkiej w Wielkim Łęcku przy posesji Pana Bagińskiego oraz potrzebę założenia oświetlenia przy przystanku autobusowym "na żądanie".

Pan Łużewicz Zenon - Sołtys wsi Skurpie poprosił o założenie lampy oświetleniowej na drodze przy posesji Pana Motyki.

W odpowiedzi na wnioski dotyczące oświetlenia ulic - Wójt Gminy wyjaśnił, że planujemy wejść w nowy Program Energetyczny na terenie naszej gminy , w związku z czym sprawa oświetlenia dróg zostanie zmodernizowana i zostaną uzupełnione i wymienione lampy.

Pan Karczewski Kazimierz - Sołtys wsi Murawki w imieniu własnym i mieszkańców wsi podziękował Wójtowi Gminy za remont świetlicy wiejskiej w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Murawkach.

Ad. pkt 13.

Ze względu na wyczerpany porządek obrad Pani Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział, złożyła życzenia Zdrowych i Wesołych Świąt bożego Narodzenia oraz Życzenia Noworoczne  i na tym zamknęła  obrady XXI Zwyczajnej Sesji  Rady Gminy  w Płośnicy.


Protokołowała :                                                                    
Anna Lipińska              
                                                                 

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Szymańska