PROTOKÓŁ  Nr 16/ 5/ 2005
z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
odbytego w dniu 05 grudnia  2005 roku w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy / pokój Nr 13/
pod przewodnictwem Pana Jana Lemańskiego - Przewodniczącego Komisji.


Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9:05, a zakończyło o godz. 12:35.

Stan osobowy komisji - 6 osób .
W posiedzeniu wzięło udział - 5 osób - lista obecności - Załącznik Nr 1.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
 
1. Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy
2. Pani Elżbieta Szymańska - Przewodniczący Rady Gminy w Płośnicy
3. Pan Kazimierz Podlasin - Zastępca Wójta Gminy Płośnica 

Przebieg posiedzenia:

Pan Jan Lemański - Przewodniczący Komisji , otwierając posiedzenie, powitał wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości , po czym zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie stawek podatkowych na 2006 rok..
5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok.
6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy przygotowanych na najbliższe posiedzenie Sesji .            
7. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie obrad.

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli porządek obrad i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.

Ad. pkt 3.

Protokół Nr 15/4/2005 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej odbytego w dniu 17 października  2005 roku został wyłożony na sali 30 minut przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia wszystkim członkom Komisji dokładnego zapoznania się z jego treścią.

Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do treści powyższego protokołu - jednogłośnie głosując za przyjęciem go w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony.

Ad. pkt 4.
Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy Płośnica
przypomniał  stawki podatkowe obowiązujące na terenie naszej gminy w 2005 roku, przedstawił wysokość maksymalnych stawek proponowanych przez Prezesa GUS oraz określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów, po czym przedstawił swoje propozycje :

Podatek rolny - ministerialna cena 1q żyta obniżyła się do kwoty 27,88 zł. / z pierwszych trzech kwartałów roku bieżącego/ - Wójt proponuje nie obniżać jej , tylko przyjąć w takiej wysokości jako podstawę naliczania podatku.

Opłata targowa oraz administracyjne, podatek leśny, podatek od posiadania psów oraz podatek od środków transportowych  - pozostawić na poziomie roku 2005 , bez zmian.

Podatek od nieruchomości:
1) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
    bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
    od 1 m2 powierzchni                                                                                                 0,58 zł.
2) od gruntów pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
    lub elektrowni wodnych  od ha powierzchni                                                              3,60 zł.
3) od gruntów pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
    statutowej działalności pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicznego
    od 1 m2 powierzchni                                                                                                  0,15 zł.
4) od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej                0,50 zł.
5) od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
    oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
    działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej                                       14,00 zł.
    w tym:
    a) od budynków lub ich części związanych z usługami w rolnictwie,
        zajętych na garażowanie maszyn rolniczych , z wyjątkiem budynków
        zajętych na garażowanie ciągników i przyczep od 1 m2 powierzchni                      2,20 zł.
 6) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
     w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni
     użytkowej                                                                                                                8,00 zł.
7) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
    w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych  od 1m2 powierzchni użytkowej         2,00 zł.
8) od budynków pozostałych lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie
    odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
    publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej                                                               3,70 zł.
9) od budowli
    ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3-7
    ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.                                                                   2%
Zwolnienia od podatku pozostawić bez zmian w stosunku do roku 2005.

Członkowie Komisji  jednogłośnie opowiedzieli  się za przyjęciem proponowanych stawek oraz przedstawienie ich pozostałym komisjom działającym przy Radzie Gminy.
 
Ad. pkt 5. 

Projekt Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok członkowie Komisji dostali dużo wcześniej przed terminem niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia im dokładnego zapoznania się z jego treścią oraz propozycjami budżetu w poszczególnych działach . W związku z tym Komisja odstąpiła od głośnego czytania i przeszła do dyskusji:

Członkowie Komisji mioe zgłosili żadnych pytań ani uwag do przedstawionego im projektu Budżetu gminy na 2006 rok.

Ad. pkt 6.
Pan M. Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy
przedstawił i uzasadnił potrzebę podjęcia na najbliższym posiedzeniu Rady następujących uchwał:
- w sprawie zaciągnięcia pożyczki   w wysokości 178.770 zł. na lata 2005-2006 z Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie na prefinansowanie projektu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego  tj. " budowy sieci wodociągowej w Turzy Małej"
-  sprzedaży w trybie przetargu działki niezabudowanej położonej w e wsi Przełęk o pow. 0,04 ha
- ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego jednego punktu w złotych dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych stawek wynagradzania zasad dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Płośnicy.
- w sprawie uznania za Pomnik Przyrody / dębu szypułkowatego oraz trzech lip drobnolistnych wg. wniosku Szkoły Podstawowej w Płośnicy /
-  sprzedaży w trybie przetargu działki niezabudowanej położonej w e wsi Przełęk o pow. 0,04 ha.
- wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia  w Płośnicy na czas nieokreślony. 

Członkowie komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń co do słuszności podjęcia przez Radę ww. uchwał, jednogłośnie opowiadając się za przedłożeniem ich pod obrady Sesji Rady Gminy w Płośnicy. 
             
Ad, pkt 7.
Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania:

Pani Elżbieta Szymańska - Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść :
- pisma Starostwa Powiatowego w sprawie działek przeznaczonych pod inwestycje/ przemysł/
- pisma Związku Niewidomych z prośbą o wsparcie finansowe na zorganizowanie wyjazdu do Warszawy dla 45 niewidomych ,
- pisma Pani dr Ziemlańskiej z prośbą o dofinansowanie utworzenia i przystosowania Poradni dla Kobiet w/g warunków unijnych w Ośrodku Zdrowia w Płośnicy,

Pan Wiesław Rudnicki - Członek Komisji poruszył sprawę uregulowania oświetlenia ulicznego na terenie naszej gminy.

Ad. pkt 8.
Z uwagi na wyczerpany porządek obrad - Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu zamknął niniejsze obrady Komisji.


Protokołowała :
Anna Lipińska                                                                                                                                                           


Przewodniczący Komisji 
Jan Lemański