PROTOKÓŁ Nr 24/7/2005

z  posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów  działającej  przy Radzie Gminy
odbytego   w dniu 08 grudnia 2005 roku w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy
pod przewodnictwem Pana Stanisława Orłowskiego  -  Przewodniczącego Komisji .

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10:05 , a zakończyło o godz. 15:25.

Stan osobowy Komisji  - 6 osób  .
Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności - 6osób   - Załącznik Nr 1

Poza gronem w/w Komisji udział w posiedzeniu, wzięli :
 
1. Pani Elżbieta Szymańska - Przewodniczący Rady Gminy w Płośnicy
2. Pani Katarzyna Zakrzewska - Sekretarz  Gminy .
3. Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy
4. Pan Kazimierz Podlasin - Z-ca Wójta Gminy Płośnica
5. Pani Bożena Kowalska - Przewodnicząca Komisji Oświaty,Kultury,Ochrony Zdrowia     i Spraw Socjalnych.
6. Pan Lemański Jan - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.
7. Pan Paweł Rozentalski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 
  
                                       
Przebieg  posiedzenia :

Pan Stanisław Orłowski  - Przewodniczący Komisji  otwierając posiedzenie powitał wszystkich członków  zebranych Komisji oraz  zaproszonych gości   , po czym  zaproponował następujący porządek obrad :

1. Otwarcie posiedzenia .
2. Przyjęcie porządku obrad .    
3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Wysłuchanie opinii i wniosków komisji stałych do projektu budżetu gminy na 2006 rok.
5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie zmian do budżetu gminy Płośnica na 2005 rok. 
6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów  uchwał Rady Gminy w Płośnicy przygotowanych na najbliższe posiedzenie Sesji. .
7. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania.
8.  Zamknięcie obrad .

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany im porządek niniejszego    posiedzenia i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.

Ad. pkt 3.

Protokół Nr 23/6/2005 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu        28 listopada  2005 roku został wyłożony na sali narad na pół godziny przed rozpoczęciem się niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia członkom Komisji dokładnego zapoznania się       z jego treścią.

Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do w/w protokołu - przyjmując go jednogłośnie.

Ad. pkt 4.
Pan Stanisław Orłowski - Przewodniczący Komisji
nadmienił, że w sprawie zaopiniowania projektu budżetu gminy Płośnica na 2006 rok odbyły się już posiedzenia wszystkich komisji stałych przy Radzie Gminy w Płośnicy, w związku z czym poprosił zaproszonych Przewodniczących tych komisji o opinię i wnioski na ten temat:

Pan Paweł Rozentalski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyjaśnił, że członkowie jego komisji w zasadzie żadnych uwag do budżetu gminy na 2006 rok nie zgłosili , zgłoszona była tylko sugestia, aby z tych środków 150 tys. zł. zaplanowanych na remont dróg przygotować projekty i składać wnioski o dofinansowanie tych inwestycji gdzie tylko będzie możliwość.

Pani Bożena Kowalska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych stwierdziła, że jej komisja również nie zgłosił żadnych zastrzeżeń . Członkowie komisji, podobnie jak komisji  Rewizyjnej, opowiedzieli się za przygotowaniem projektów na inwestycje drogowe i złożeniem wniosków o uzyskanie środków z zewnątrz.

Pani Renata Warmińska - Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ochrony Środowiska i Budownictwa przedstawiła opinię pozytywną na temat projektu budżetu Gminy na 2006 rok.

Pan Jan Lemański - wyjaśnił , iż Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej     nie zgłosiła żadnych uwag ani wniosków do przedstawionego jej projektu budżetu .

Pan Stanisław  Orłowski- Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów wyjaśnił, że jego komisja rozważała wyjście, iż gdybyśmy nie otrzymali środków z zewnątrz na inwestycję związaną z II etapem budowy sieci kanalizacyjnej , wówczas środki własne zaplanowane na ten cel przeznaczyć na inwestycje drogowe tj. przygotowywanie projektów na budowę i remont dróg na terenie naszej gminy.

Pan Konrad Sobiech - Członek komisji    ...... - Cyt. ... " Jestem przeciwko żwirowaniu dróg , gdyż jest to moim zdaniem wyrzucanie pieniędzy przez biednych. Moim zdaniem gdybyśmy do planowanych środków w przedstawionym budżecie na utrzymanie dróg tj. do 150.000 zł. dołożyli z rezerwy budżetowej Wójta jeszcze 30.000 zł. oraz środki z inwestycji kanalizacyjnych ( oczywiście , gdybyśmy nie szli z tą inwestycją dalej ) - razem będzie ponad 300.000 zł. Z takimi środkami możemy myśleć o poważniejszych inwestycjach drogowych,       a przede wszystkim o przygotowaniu projektów i składaniu wniosków o dofinansowanie        w tym kierunku. Położyć kilka kawałków asfaltu. Jakich ? powinniśmy konkretnie ująć w budżecie , które drogi planujemy do budowy w pierwszej kolejności- to jest mój wniosek"

Pan Stanisław Orłowski -  Cyt. ..... " obstawałbym jednak przy tym aby niektóre drogi polne wyżwirować. Ale tylko te, których potrzeba by była konieczna "

Pan Paweł Rozentalski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił uwagę na to, że droga gminna w Rutkowicach jest łatana i remontowana niemalże co roku i nic daje efektu, nadal są dziury w asfalcie. Ponadto nie ma ani jednego chodnika. Mój wniosek jest taki, aby na odcinku tej drogi wyłożyć dywanik asfaltowy i położyć chodnik."

Pan Konrad Sobiech - Członek Komisji zwrócił uwagę na to , że niedługo będzie prowadzona sieć kanalizacyjna do Rutkowic i droga ta uległaby zniszczeniu .
Ponadto Radny zapytał Wójta , czy myśli coś na temat poprawienia bezpieczeństwa na drodze w Niechłoninie .

W odpowiedzi Wójt wyjaśnił , że rozmawiał już na ten temat z Kopalnią Surowców w Niechłoninie na temat poniesienia przez nich chociaż w części kosztów remontu tej drogi, ale jeszcze nie wie jaki będzie finał. Zarząd Dróg powiedział definitywnie, że nie ma środków na ten cel , ponadto droga ta jest zbyt wąska, aby położyć przy niej chodnik.

Pan Stanisław Dudek - Członek Komisji ....." Został złożony wniosek na budowę kanalizacji - II etap na dofinansowanie. Mój wniosek jest taki , że jeśli nawet nie uzyskalibyśmy środków z zewnątrz , zaciągnąć kredyt i za wszelką cenę nie rezygnować z tej inwestycji , a iść naprzód. Natomiast odnośnie dróg zrobić mniej odcinków ale konkretnie ".

Pan Kazimierz Podlasin - Z-ca Wójta Gminy wyjaśnił , że napewno będą składane wnioski na dofinansowanie budowy dróg gminnych, jednakże Rada powinna  uszeregować kolejność remontu dróg. Tzn. które drogi mają być robione w I kolejności i wówczas z tych środków , które będziemy mieli na ten cel będziemy realizować .

Pan Stanisław Orłowski - Przewodniczący kolejności poparł wypowiedź Z-cy Wójta , jednakże zwrócił uwagę na to , że skoro nie da się , tj. jeśli coś stanie na przeszkodzie realizacji pierwszej w kolejności drogi do remontu, nie zatrzymywać się , a iść do przodu         z drugą.

Pan Stanisław Dudek - Członek komisji zaproponował w I kolejności realizować budowę drogi w Zalesiu, gdyż jest to inwestycja wspólna i jest już zrobiona dokumentacja.

Pani Bożena Kowalska - Przewodnicząca komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych zwróciła uwagę na to , że na drogę w Jabłonowie nie brak żadnego projektu oraz dokumentacji i również można by było realizować ją w I kolejności.

W dalszej dyskusji w tym temacie zebrani Radni rozważali potrzebę remontu dróg biorąc pod uwagę : drogę w Zalesiu, drogę na cmentarz w Wielkim Łęcku, drogę w Skurpiu, Jabłonowie, Niechłoninie , Rutkowicach , w Przełęku oraz uregulowanie odpływu wody z dróg z zasypaniem basenu p/poż w Płośnicy.

Pan Konrad Sobiech - Członek komisji ...... Cyt. ..." Uważam, że jako Radni powinniśmy kierować się wspólnym dobrem . Każdy ma jakieś ambicje i chciałby wygrać i dostć jak najwięcej . Ale niestety nie tak powinniśmy postępować . Należałoby rozważyć i brać pod uwagę również potrzeby innych miejscowości naszej gminy. nie myślmy tylko o swojej miejscowości".
     
Pani Renata Warmińska - Przewodnicząca komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ochrony Środowiska i Budownictwa zaproponowała aby zacząć od lustracji tych dróg. Grupa Radnych objechałaby te drogi i uszeregowała kolejność ich remontów.

Pan Stanisław Orłowski - Przewodniczący komisji budżetu i Finansów poparł propozycję  Radnej  , po czym poprosił o potraktowanie tej propozycji jako wniosek i poprosił Radnych o przegłosowanie. W skład komisji powinni wejść wszyscy Przewodniczący stałych komisji działających przy Radzie Gminy.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 
Przewodniczący komisji wyjaśnił , że o terminie lustracji Przewodniczący zostań powiadomieni.

Odnośnie projektu Budżetu więcej uwag ani wniosków nie zgłoszono - Radni zgromadzeni na posiedzeniu opowiedzieli się jednogłośnie za jego przyjęciem                     i przedłożeniem Radzie Gminy na najbliższym posiedzeniu Sesji.

 Ad. pkt 5.
Pani Teresa Jędraszek - Skarbnik gminy
przedstawiła i uzasadnił apotrebę naniesienia zmian do Budżetu Gminy Płośnica na 2005 rok.

Komisja Budżetu i finansów jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem tych zmian i poleciła przedstawić  projekt uchwały w tej sprawie na obradach Sesji Rady Gminy.

Ad. pkt 6.
Pan m.Michał Niedźwiecki - Wójt gminy
przedstawił podanie Pana Wojciecha Podowskiego - Kierownika Niepublicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej "SANOMED" w Płośnicy z prośbą o zmianę terminu najmu pomieszczeń po Ośrodku Zdrowia na czas nieokreślony. Po czym przedstawił projekt uchwały Rady Gminy w tej sprawie.

Pan Stanisław Dudek - Członek Komisji  zapytał jaką będziemy mieli pewność , że pomieszczenia te będą przeznaczane prowadzenie usług medycznych .

Wójt Gminy wyjaśnił , że taki warunek jest w zapisie umowy o najem.
 
Ad. pkt 7.
Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania:

Pan Konrad Sobiech - Czlonek komisji zapytał , czy jest wiadomo na temat miejsca składowania starych odbiorników telewizyjnych i radiowych . 
W odpowiedzi Wójt wyjaśnił , że na razie nie, ale  z tego co wie prawdopodobnie te odbiorniki będzie zbierać Ekologiczny Związek Gmin " Działdowsczyzna" .
 
Ad. pkt 8. 

Ze względu na zakończenie dyskusji i brak wniosków oraz  wyczerpany porządek obrad Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za udział i zamknął obrady niniejszego posiedzenia .Protokołowała:                                                                                 
Anna Lipińska                                                                                        


Przewodniczący Komisji
Stanisław Orłowski