PROTOKÓŁ Nr 16/5/2005

z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Przemysłu , Ochrony Środowiska i Budownictwa
odbytego w dniu 06 grudnia  2005 roku w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy 
pod przewodnictwem Pani Renaty Warmińskiej - Przewodniczącej   Komisji .

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10:10 , a zakończyło o godz. 14:15 .

Stan osobowy Komisji - 5 osób
Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności   - 5 osób.
 
Poza gronem Komisji udział w posiedzeniu wzięli : 

1. Pani Elżbieta Szymańska - Przewodniczący Rady Gminy w Płośnica
2. Pan M. Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy Płośnica
3. Pan Kazimierz Podlasin- Zastępca Wójta Gminy
4. Pani Anna Lipińska - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy
Lista obecności stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Przebieg  posiedzenia :

Pani Renata Warmińska     - Przewodnicząca Komisji  otwierając posiedzenie powitała wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości i zaproponowała następujący porządek obrad :

1. Otwarcie posiedzenia .
2. Przyjęcie porządku obrad .
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie stawek podatkowych na 2006 rok.
5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok.      
6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał przygotowanych na najbliższe 
    posiedzenie Sesji Rady Gminy w Płośnicy.
7. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania .
8. Zamknięcie obrad .

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany im porządek niniejszego         posiedzenia i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.

Ad. pkt 3.
Protokół Nr 15/4/2005 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ochrony Środowiska i Budownictwa odbytego w dniu 19 wrzesnia  2005 roku został wyłożony na sali narad na pół godziny przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia  w celu umożliwienia członkom komisji dokładnego zapoznania się  z jego treścią . 
 
Członkowie Komisji  nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do zawartej treści w/w protokołu - jednogłośnie przyjmując go w takim brzmieniu , w jakim został sporządzony.
 
Ad. pkt 4.
Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy Płośnica
przypomniał  stawki podatkowe obowiązujące na terenie naszej gminy w 2005 roku, przedstawił wysokość maksymalnych stawek proponowanych przez Prezesa GUS oraz określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów, po czym przedstawił swoje propozycje :

Podatek rolny - ministerialna cena 1q żyta obniżyła się do kwoty 27,88 zł. / z pierwszych trzech kwartałów roku bieżącego/ - Wójt proponuje nie obniżać jej , tylko przyjąć w takiej wysokości jako podstawę naliczania podatku.

Opłata targowa oraz administracyjne, podatek leśny, podatek od posiadania psów oraz podatek od środków transportowych  - pozostawić na poziomie roku 2005 , bez zmian.

Podatek od nieruchomości:
1) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
    bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
    od 1 m2 powierzchni                                                                                                 0,58 zł.
2) od gruntów pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
    lub elektrowni wodnych  od ha powierzchni                                                              3,60 zł.
3) od gruntów pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
    statutowej działalności pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicznego
    od 1 m2 powierzchni                                                                                                  0,15 zł.
4) od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej                0,50 zł.
5) od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
    oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
    działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej                                       14,00 zł.
    w tym:
    a) od budynków lub ich części związanych z usługami w rolnictwie,
        zajętych na garażowanie maszyn rolniczych , z wyjątkiem budynków
        zajętych na garażowanie ciągników i przyczep od 1 m2 powierzchni                      2,20 zł.
 6) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
     w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni
     użytkowej                                                                                                                8,00 zł.
7) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
    w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych  od 1m2 powierzchni użytkowej          2,00 zł.
8) od budynków pozostałych lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie
    odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
    publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej                                                               3,70 zł.
9) od budowli
    ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3-7
    ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.                                                                   2%
Zwolnienia od podatku pozostawić bez zmian w stosunku do roku 2005.

Członkowie Komisji  jednogłośnie opowiedzieli  się za przyjęciem proponowanych stawek oraz przedstawienie ich pozostałym komisjom działającym przy Radzie Gminy.
 
Ad. pkt 5. 
Projekt Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok członkowie Komisji dostali dużo wcześniej przed terminem niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia im dokładnego zapoznania się z jego treścią oraz propozycjami budżetu w poszczególnych działach . W związku z tym Komisja odstąpiła od głośnego czytania i przeszła do dyskusji:

Pani Renata Warmińska - Przewodnicząca Komisji .........Cyt. ..." W wydatkach na inwestycje mamy zaplanowane środki na budowę kanalizacji - II etap . Czy środki, które mamy zaplanowane na spłatę kredytu( który ma nam zostać umorzony ) możemy przeznaczyć na tę inwestycję?

W odpowiedzi Wójt gminy wyjaśnił, iż środki te muszą być w budżecie zaplanowane na spłatę kredytu, jeśli zostaną nam umorzone wówczas możemy je przeznaczyć na inny cel jednakże ściśle związany z ochroną środowiska. ......" Przymierzamy się również do zaciągnięcia kredytu na wymianę oświetlenia ulicznego, która pozwoli nam na oszczędność , z czego środki będą przeznaczane na spłatę tego kredytu. Gmina nie straciłaby nic na pieniążkach jedynie zyskała przez to, że byłoby jaśniej na terenie naszej gminy. Generalnie wszystkie miny się do tego przygotowują , a niektóre z nich już w tę wymianę weszli."
 
Więcej pytań do projektu budżetu Komisja nie zgłosiła.
 
Ad. pkt 6.
Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy
przedstawił i uzasadnił potrzebę podjęcia przez Radę Gminy na najbliższym posiedzeniu Sesji następujących uchwał:
- w sprawie zaciągnięcia pożyczki   w wysokości 178.770 zł. na lata 2005-2006 z Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie na prefinansowanie projektu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego  tj. " budowy sieci wodociągowej w Turzy Małej"
-  sprzedaży w trybie przetargu działki niezabudowanej położonej w e wsi Przełęk o pow. 0,04 ha
- ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego jednego punktu w złotych dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych stawek wynagradzania zasad dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Płośnicy.
- w sprawie uznania za Pomnik Przyrody / dębu szypułkowatego oraz trzech lip drobnolistnych wg. wniosku Szkoły Podstawowej w Płośnicy /
-  sprzedaży w trybie przetargu działki niezabudowanej położonej w e wsi Przełęk o pow. 0,04 ha.
- wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia  w Płośnicy na czas nieokreślony.

Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do celowości podjęcia uchwał ani przedstawionych projektów jednogłośnie opowiadając się za przedłożeniem ich pod obrady XXII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.
  
Ad. pkt 7.
Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania:

Pani Elżbieta Szymańska - Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść :
- pisma Starostwa Powiatowego w sprawie działek przeznaczonych pod inwestycje/ przemysł/
- pisma Związku Niewidomych z prośbą o wsparcie finansowe na zorganizowanie wyjazdu do Warszawy dla 45 niewidomych ,
- pisma Pani dr Ziemlańskiej z prośbą o dofinansowanie utworzenia i przystosowania Poradni dla Kobiet w/g warunków unijnych w Ośrodku Zdrowia w Płośnicy,

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt gminy przedstawił informacje na temat uprawy wierzby energetycznej .

Członkowie Komisji poruszyli również temat mleczarni i kwot mlecznych oraz zalesień gruntów.

Ad. pkt 8.
Ze względu na wyczerpany porządek obrad Przewodniczący Komisji podziękowała wszystkim za udział i na tym  zamknęła niniejsze posiedzenie Komisji.


Protokołowała :                                                                               
Anna Lipińska                                                                                  

Przewodniczący Komisji                                                                                        
Renata Warmińska