PROTOKÓŁ Nr 22/9/2005

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu
29 listopada 2005 roku w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy
pod przewodnictwem Pana Pawła Rozentalskiego -
Przewodniczącego Komisji.


Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9:35 , a zakończyło o godz. 13:45.

Stan osobowy Komisji - 5 osób.
Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności - 5 osób.

Poza gronem Komisji udział w posiedzeniu wzięli:

  1.Pani Elżbieta Szymańska - Przewodnicząca Rady Gminy
  2.Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy Płośnica

Przebieg posiedzenia:

Pan Paweł Rozentalski - Przewodniczący Komisji otwierając posiedzenie powitał wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości i zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie  porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie stawek podatkowych na 2006 rok.
5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok.
6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał przygotowanych na najbliższe posiedzenie Sesji Rady Gminy w Płośnicy.
7. Sprawy bieżące oraz  wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie obrad.

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany im porządek niniejszego posiedzenia i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.

Ad. pkt 3.

         Protokół Nr 21/8//2005 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu  05 października 2005 roku został wyłożony na sali narad na pół godziny przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia członkom Komisji dokładnego zapoznania się z jego treścią.

Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do zawartej treści w/w protokołu - jednogłośnie przyjmując go w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony.

Ad. pkt 4.

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy Płośnica przypomniał  stawki podatkowe obowiązujące na terenie naszej gminy w 2005 roku, przedstawił wysokość maksymalnych stawek proponowanych przez Prezesa GUS oraz określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów, po czym przedstawił swoje propozycje :

Podatek rolny - ministerialna cena 1q żyta obniżyła się do kwoty 27,88 zł. / z pierwszych trzech kwartałów roku bieżącego/ - Wójt proponuje nie obniżać jej , tylko przyjąć w takiej wysokości jako podstawę naliczania podatku.
Opłata targowa oraz administracyjne, podatek leśny, podatek od posiadania psów oraz podatek od środków transportowych  - pozostawić na poziomie roku 2005 , bez zmian.

Podatek od nieruchomości:
1) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
    bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
    od 1 m2 powierzchni                                                                                                 0,58 zł.
2) od gruntów pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
    lub elektrowni wodnych  od ha powierzchni                                                              3,60 zł.
3) od gruntów pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
    statutowej działalności pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicznego
    od 1 m2 powierzchni                                                                                                  0,15 zł.
4) od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej                0,50 zł.
5) od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
    oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
    działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej                                       14,00 zł.
    w tym:
    a) od budynków lub ich części związanych z usługami w rolnictwie,
        zajętych na garażowanie maszyn rolniczych , z wyjątkiem budynków
        zajętych na garażowanie ciągników i przyczep od 1 m2 powierzchni                      2,20 zł.
 6) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
     w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni
     użytkowej                                                                                                                8,00 zł.
7) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
    w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych  od 1m2 powierzchni użytkowej          2,00 zł.
8) od budynków pozostałych lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie
    odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
    publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej                                                               3,70 zł.
9) od budowli
    ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3-7
    ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.                                                                   2%
Zwolnienia od podatku pozostawić bez zmian w stosunku do roku 2005.

Komisja Rewizyjna jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem proponowanych stawek podatkowych.
 
Ad. pkt 5. 

        Projekt Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok członkowie Komisji dostali dużo wcześniej przed terminem niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia im dokładnego zapoznania się z jego treścią oraz propozycjami budżetu w poszczególnych działach . W związku z tym Komisja odstąpiła od głośnego czytania i przeszła do dyskusji:

Pan Włodzimierz Wasiek - Członek Komisji poprosił o wyjaśnienie na jaki cel zaplanowane są środki w dziale transportu 150 tys.zł.

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy wyjaśnił, że w dziale tym zaplanowane są środki na położenie odcinka asfaltu na drodze w miejscowości Zalesie, przygotowanie projektu uregulowania odpływu wody z dróg ( Kościelnej i Dworcowej ) oraz zasypania basenu p/poż         w miejscowości Płośnica ( w ramach współpracy i ponoszenia wspólnych kosztów z Powiatowym Zarządem Dróg. Odnośnie 150 tys. zł., które zaplanowane zostały w tym dziale uważa, że należałoby przede wszystkim zastanowić się nad konkretnym remontem dróg tj. położenia dywaników asfaltowych ( np. Wielki Łęck na cmentarz) oraz przygotowaniem projektów remontu innych koniecznych dróg gminnych  oraz położenie chodników . Łatanie dziur w asfalcie nic nie daje, to jest poprawia stan drogi na krótki odcinek i znów powraca do nas ten sam problem).

Pan Włodzimierz Wasiek - Członek Komisji zapytał , czy na te zadania będziemy składać wnioski o dotacje z zewnątrz?

Pan Paweł Rozentalski - Przewodniczący Komisji zgłosił wniosek, aby na wszystkie zamierzenia inwestycyjne zabezpieczyć środki własne oraz przygotować projekty i wówczas na całość składać wnioski o uzyskanie środków z zewnątrz.

Pan Włodzimierz Wasiek - Członek Komisji poprosił o wyjaśnienie zaplanowanych środków w dziale gospodarki mieszkaniowej z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne.

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, iż środki te będą przeznaczone na podział geodezyjny i wykonanie mapek w celu sprzedaży działek oraz utrzymanie budynków gminnych , np. dwóch ośrodków zdrowia i przylegających do nich mieszkań.

Pan Włodzimierz Wasiek - Członek komisji zaproponował wymianę trzech okien i naprawę dachu w Ośrodku Zdrowia w Płośnicy.

Pan Konrad Sobiech - Członek Komisji zgłosił potrzebę naprawy dachu na Ośrodku Zdrowia w Niechłoninie.

Pan Włodzimierz Wasiek - Członek komisji .......Cyt...." Wiem, że są puste trzy mieszkania  w Ośrodku Zdrowia w Płośnicy.  Czy zostały one już komuś przydzielone , jeśli tak to komu i na jakich zasadach? Co będzie jeśli Dr. Podowski będzie chciał zatrudnić jeszcze jakiegoś lekarza i nie będzie mieszkania?

Wyjaśnień na ten temat udzielił Wójt Gminy Płośnica.

Pan Stanisław Margalski- Członek komisji poprosił o wyjaśnienie , dlaczego w dziale gospodarki mieszkaniowej zakładamy tak duże dochody . W 2005 roku były one w wysokości 37 tys. zł. , a na rok 2006 planujemy aż 117 tys. zł.

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy wyjaśnił , iż środki te planuje się uzyskać ze sprzedaży mieszkań w Lecznicy , w Wielkim Łęcku , w Skurpiu- Pałac oraz ze sprzedaży działek budowlanych w Gródkach. W zamiarze jest również sprzedać dom po Panu Sobotce naprzeciwko posesji Pana Ewertowskiego oraz mamy nadzieję, że wpłyną środki za sprzedaż mieszkania Pani Szwejk oraz Pani Gałaj.

Więcej pytań ani uwag do przedstawionego projektu Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok nie zgłoszono. Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przedłożeniem go pod obrady Sesji Rady Gminy. 

Ad. pkt 6.

Pan M.Michał Niedźwiecki- Wójt Gminy Płośnica  przedstawił i uzasadnił potrzebę podjęcia przez Radę Gminy uchwał:
- w sprawie zaciągnięcia pożyczki   w wysokości 178.770 zł. na lata 2005-2006 z Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie na prefinansowanie projektu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego  tj. " budowy sieci wodociągowej w Turzy Małej"
-  sprzedaży w trybie przetargu działki niezabudowanej położonej w e wsi Przełęk o pow. 0,04 ha.
- ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego jednego punktu w złotych dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych stawek wynagradzania zasad dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Płośnicy.
- w sprawie uznania za Pomnik Przyrody / dębu szypułkowatego oraz trzech lip drobnolistnych wg. wniosku Szkoły Podstawowej w Płośnicy /

Pani Elżbieta Szymańska - Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła prośbę Pana Wojciecha Podowskiego - Kierownika Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "SANOMED" w Płośnicy odnośnie zmianę umowy o najem Ośrodka Zdrowia w Płośnicy na czas określony . 
Komisja budżetu i Finansów jednogłośnie opowiedziała się za przygotowaniem projektu uchwały w sprawie najmu Ośrodka Zdrowia oraz podjęciem w/w uchwał/ w/g przedstawionych projektów/ zwracając się z prośbą do Przewodniczącej Rady Gminy o przedłożenie ich  pod obrady XXII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Płośnicy.

Ad. pkt 7.

Sprawy  bieżące oraz wolne wnioski i zapytania:

Pan Konrad Sobiech - Członek Komisji zwrócił uwagę i uczulił Wójta na temat zapewnienia bezpieczeństwa na terenie, po którym jeżdżą samochody ciężarowe z Kopalni Surowców w Niechłoninie , może będzie można się dogadać z Kopalnią odnośnie poniesienia wspólnych kosztów położenia chodników przy odcinku tej drogi.

Ad. pkt 8.

Z uwagi na wyczerpany porządek niniejszych obrad - Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim zebranym za udział i na tym zamknął obrad Komisji Rewizyjnej.
 

Protokołowała:
Anna Lipińska

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Paweł Rozentalski