PROTOKÓŁ Nr 23/6/2005

z  posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów  działającej  przy Radzie Gminy
odbytego   w dniu 28 listopada 2005 roku w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy
pod przewodnictwem Pana Stanisława Orłowskiego  -  Przewodniczącego Komisji .

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9:30 , a zakończyło o godz. 15:10.

Stan osobowy Komisji  - 6 osób  .
Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności - 6osób   - Załącznik Nr 1

Poza gronem w/w Komisji udział w posiedzeniu, wzięli :
 
1. Pani Elżbieta Szymańska - Przewodniczący Rady Gminy w Płośnicy
2. Pani Katarzyna Zakrzewska - Sekretarz  Gminy .
3. Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy
4. Pan Kazimierz Podlasin - Z-ca Wójta Gminy Płośnica
  
                                       
Przebieg  posiedzenia :

Pan Stanisław Orłowski  - Przewodniczący Komisji  otwierając posiedzenie powitał wszystkich członków  zebranych Komisji oraz  zaproszonych gości   , po czym  zaproponował następujący porządek obrad :

1. Otwarcie posiedzenia .
2. Przyjęcie porządku obrad .
3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie  stawek podatkowych na 2006 rok.
5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu budżetu gminy Płosnica na 2006 rok. 
6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów  uchwał Rady Gminy w Płośnicy przygotowanych na najbliższe posiedzenie Sesji. .
7. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania.
8.  Zamknięcie obrad .

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany im porządek niniejszego    posiedzenia i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.

Ad. pkt 3.

        Protokół Nr 22/5/2005 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 04 listopada  2005 roku został wyłożony na sali narad na pół godziny przed rozpoczęciem się niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia członkom Komisji dokładnego zapoznania się z jego treścią.
Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do w/w protokołu - przyjmując go jednogłośnie.

Ad. pkt 4.

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy Płośnica przypomniał  stawki podatkowe obowiązujące na terenie naszej gminy w 2005 roku, przedstawił wysokość maksymalnych stawek proponowanych przez Prezesa GUS oraz określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów, po czym przedstawił swoje propozycje :

Podatek rolny - ministerialna cena 1q żyta obniżyła się do kwoty 27,88 zł. / z pierwszych trzech kwartałów roku bieżącego/ - Wójt proponuje nie obniżać jej , tylko przyjąć w takiej wysokości jako podstawę naliczania podatku.

Opłata targowa oraz administracyjne, podatek leśny, podatek od posiadania psów oraz podatek od środków transportowych  - pozostawić na poziomie roku 2005 , bez zmian.

Podatek od nieruchomości:
    1) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,  bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni  - 0,58 zł.
    2) od gruntów pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  od ha powierzchni - 3,60 zł.
    3) od gruntów pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni 0,15 zł.
    4) od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,50 zł.
    5) od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej - 14,00 zł.
        w tym:
            a) od budynków lub ich części związanych z usługami w rolnictwie, zajętych na garażowanie maszyn rolniczych , z wyjątkiem budynków zajętych na garażowanie ciągników i przyczep od 1 m2 powierzchni - 2,20 zł.
     6) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej - 8,00 zł.
    7) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych  od 1m2 powierzchni użytkowej - 2,00 zł.
    8) od budynków pozostałych lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej - 3,70 zł.
    9) od budowli ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 2% Zwolnienia od podatku pozostawić bez zmian w stosunku do roku 2005.

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem proponowanych stawek oraz przedstawienie ich pozostałym komisjom działającym przy Radzie Gminy.
 
Ad. pkt 5. 

        Projekt Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok członkowie Komisji dostali dużo wcześniej przed terminem niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia im dokładnego zapoznania się z jego treścią oraz propozycjami budżetu w poszczególnych działach . W związku z tym Komisja odstąpiła od głośnego czytania i przeszła do dyskusji:

Pan Konrad Sobiech - Członek Komisji zapytał Wójta gminy , jakie ma plany inwestycyjne na 2006 rok oraz na co zamierza przeznaczyć rezerwę budżetową?
Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy w odpowiedzi wyjaśnił, że została zakończona budowa wodociągu w Turzy Małej i oddana do użytku . Pozostało nam wymiana sieci wodociągowej w celu poprawienia jakości wody w miejscowości Niechłonin, Płośnica i Gródki - na co powinniśmy przygotować już projekty. Powinniśmy również iść , co najważniejsze dalej z kanalizacją. Jeśli uda nam się uzyskać środki unijne na ten cel - koniecznie powinniśmy przystąpić do II etapu sieci kanalizacyjnej tj. pozostała część Płośnicy, Rutkowice, Turza Mała i Mały Łęck. Odnośnie transportu i dróg planuje położenie odcinka asfaltu na drodze w miejscowości Zalesie, przygotowanie projektu uregulowania odpływu wody z dróg (Kościelnej i Dworcowej) oraz zasypania basenu p/poż w miejscowości Płośnica ( w ramach współpracy i ponoszenia wspólnych kosztów z Powiatowym Zarządem Dróg. Odnośnie 150 tys. zł., które zaplanowane zostały w tym dziale uważa, że należałoby przede wszystkim zastanowić się nad konkretnym remontem dróg tj. położenia dywaników asfaltowych ( np. Wielki Łęck na cmentarz) oraz przygotowaniem projektów remontu innych koniecznych dróg gminnych  oraz położenie chodników . Łatanie dziur w asfalcie nic nie daje, to jest poprawia stan drogi na krótki odcinek i znów powraca do nas ten sam problem).

Pan Stanisław Orłowski - Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na to , że równanie dróg jest bardzo dobre i pomaga rolnikom w celu dojechania do swych pól , jednakże jest dużo rolników, którzy coraz bardziej przyorują drogi polne i niszczą ich stan. A my mamy cały czas ten sam problem i wydajemy pieniąźki na znikomy cel.  Zgłosił również potrzebę uregulowania zjazdu  z drogi powiatowej do Szkoły Podstawowej w Gródkach oraz remont mostka na drodze polnej za gospodfarstewm ( dawniej szkolnym) w  miejscowości Gródki. Zaproponował również aby zaplanować środki w rezerwie budżetowej na straże pożarne , gdyż zaplanowane środki na ten dział mogą być zbyt niskie , jeśli staniemy przed dylematem utworzenia nowej jednostki operacyjno-technicznej wg. wymagań unijnych. Wymagać to będzie nakładów w wysokości 4 lub 5 tys. zł.

Pan Stanisław Dudek - Członek Komisji zwrócił uwagę na to , że nasza gmina ma stosunkowo niski procent kredytu , w związku z czym powinniśmy się zmobilizować i mimo tego, że nie uzyskamy dofinansowania  koniecznie ciągnąć budowę sieci kanalizacyjnej . Przeznaczyć na ten cel możemy rezerwę budżetową oraz zaciągnąć kredyt i śmiało iść z tą inwestycją do przodu.

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy wyjawił , iż myślał już nad wymianą oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy. tj. wymianę na lampy halogenowe, które świeciły by jaśniej przy mniejszym zużyciu energii . Na ten cel byłyby potrzebne os razu spore środki, które jednakże bardzo szybko by się nam zwróciły . Po czym wyjaśnił , że w tej chwili z twoty, którą płacimy na oświetlenie ulic 60 % to zużycie energii a pozostałe 40 % to koszt eksploatacji, remontu i utrzymania tego oświetlenia . Po modernizacji zaoszczędzilibyśmy te 40 % . Jednakże narazie nic pewnego Wójt nie może powiedzieć, gdyż jest w trakcie rozmów na ten temat oraz oczekiwaniu na rozpatrzenie wniosków w SPORZE.

Pani Maria Wodzyńska - Członek Komisji poprosiła o wyjaśnienie na jaki cel planowane są środki w wysokości 20.000 zł. na komputeryzację gminy.

Pani Katarzyna Zakrzewska - Sekretarz Gminy wjaśnił , iż nasa gmina przystąpiła do Ogólnowojewódzkiego Programu " Otwarte Wrota Warmii i Mazur" i jeśli ruszy ten program musimy zakupić nowe komputery w celu wymiany, gdyż ten sprzęt , który posiadamy jest zbyt stary .

Więcej pytań ani uwag do przedstawionego projektu Budżetu Gminy na 2006 rok Komisja nie zgłosiła , zwracając się z prośbą do Przewodniczącej Rady Gminy o przedstawienie go pozostałym Komisjom w celu omówienia i przedłożenia swoich wniosków na kolejnym posiedzeniu Komisji w poszerzonym składzie osobowym o Przewodniczących wszystkich komisji stałych Rady Gminy.

Ad. pkt 6. 

    Pan M.Michał Niedźwiecki- Wójt Gminy Płośnica  przedstawił i uzasadnił potrzebę podjęcia przez Radę Gminy uchwał:

- w sprawie zaciągnięcia pożyczki   w wysokości 178.770 zł. na lata 2005-2006 z Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie na prefinansowanie projektu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego  tj. " budowy sieci wodociągowej w Turzy Małej"

-  sprzedaży w trybie przetargu działki niezabudowanej położonej w e wsi Przełęk o pow. 0,04 ha.

- ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego jednego punktu w złotych dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych stawek wynagradzania zasad dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Płośnicy.

- w sprawie uznania za Pomnik Przyrody / dębu szypułkowatego oraz trzech lip drobnolistnych wg. wniosku Szkoły Podstawowej w Płośnicy /

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie opowiedziała się za podjęciem w/w uchwał zwracając się z prośbą do Przewodniczącej Rady Gminy o przedłożenie ich projektów  pod obrady XXII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Płośnicy.

Ad. pkt 7.

Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania:

Pan Tadeusz Zajdziński - Członek Komisji zgłosił potrzebę oczyszczenia i uregulowania mostka przy posesji Pani Świątkowskiej w miejscowości Wielki Łęck.

Pani Maria Wodzyńska - Czlonek Komisji zwróciła uwagę na zbyt wąski teren działania Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy . Pokazują się tylko na terenie miejscowości Płośnica , a na zaproszenie Skurpia Dyrektor Ośrodka nie zareagował.   

Ad. pkt 8.

         Ze względu na zakończenie dyskusji i brak wniosków oraz  wyczerpany porządek obrad Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za udział i zamknął obrady niniejszego posiedzenia .


Protokołowała:                                                                                                                           Przewodniczący Komisji
Anna Lipińska                                                                                                                            Stanisław Orłowski