PROTOKÓŁ  Nr 15/ 4/ 2005
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ochrony Środowiska i Budownictwa
odbytego w dniu 19 września  2005 roku w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy
pod przewodnictwem Pani Renaty Warmińskiej  - Przewodniczącej Komisji.


Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11:05, a zakończyło o godz. 14:45.

Stan osobowy komisji - 5 osób .
W posiedzeniu wzięło udział - 5 osób - lista obecności - Załącznik Nr 1.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
 
1. Pani Elżbieta Szymańska - Przewodniczący Rady Gminy w Płośnicy
2. Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy 
3. Pan Kazimierz Podlasin - Zastępca Wójta Gminy Płośnica 
4. Pani Anna Lipińska - Inspektor d/s Rady Gminy.
5. Pani Teresa Jędraszek - Skarbnik Gminy
6. Pani Barbara Kramkowska - Delegat do Izb Rolniczych
7. Pan Tadeusz Spychała - Delegat do Izb Rolniczych
Lista obecności stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Przebieg posiedzenia:

Pani Renata Warmińska  - Przewodniczący Komisji , otwierając posiedzenie, powitała wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości , po czym zaproponowała  następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Płośnica za I półrocze 2005 roku .
5. Sotkanie z Delegatami do Izb Rolniczych.
6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie  projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady Gminy.
7. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie obrad.

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli porządek obrad i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.

Ad. pkt 3.

Protokół Nr 14/3/2005 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ochrony Środowiska   i Budownictwa odbytego w dniu 17 maja   2005 roku został wyłożony na sali 30 minut przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia wszystkim członkom Komisji dokładnego zapoznania się z jego treścią.

Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do treści powyższego protokołu - jednogłośnie głosując za przyjęciem go w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony.

Ad. pkt 4.

Z uwagi na to, że członkowie Komisji pisemne sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Plośnica za I półrocze 2005 roku otrzymali na miesiąc przed terminem niniejszego posiedzenia i mieli możliwość dokładnego zapoznania się z jego treścią - Komisja odstąpiła od jego referowania i przystąpiła do dyskusji:

Pani Renata Warmińska - Przewodniczący komisji zapytała o zaległości z tytułu nie płacenia podatku rolnego i podatku od nieruchomości.

Pan Jan Kawka - Członek Komisji zapytał , czy wykonawca wodociągu w miejscowości Turza Mała dostał częściową zapłatę za realizację projektu.

W odpowiedzi Pani Skarbnik wyjaśniła, że wykonawca otrzyma dopiero wynagrodzenie po zakończeniu inwestycji i tylko w takiej kwocie , jaka była ustalona w drodze przetargu.

Pani Renata Warmińska - Przewodniczący komisji poprosiła o wyjaśnienie dochodów w budżecie z tytułu opłat od mieszkańców gminy za przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe.

Pani Teresa Jędraszek - Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za I półrocze   jest ujęta część spłat z tego tytułu , resztę mieszkańcy spłacą w II półroczu.

Więcej uwag  ani pytań do przedstawionego sprawozdania Komisja nie zgłosiła- wydając opinię pozytywną na temat gospodarowania środkami finansowymi Budżetu Gminy jednogłośnie opowiadając się za przedstawieniem powyższego spradowazdania Radzie Gminy na najbliższym posiedzeniu Sesji.

Ad. pkt 5.

Pani Renata Warmińska - Przewodnicząca komisji poprosiła Delegatów do Izb Rolniczych o przedstawienie informacji na temat odszkodowań dla rolników z powodu suszy w charakterze kredytów suszowych .

 Pan Tadeusz Spychała - Delegat do Izb Rolniczych wyjaśnił, iż Komisja odjeżdżająca rolników sporządziła protokół i wyceniono straty z tytułu suszy na kwotę 257 mln. zł. w skali naszego województwa. Zostało zawarte już porozumienie i Urzą Gminy otrzymał wiadomość , że w najbliższym czasie zostaną uruchomione kredyty sauszowe. W Działdowie jest siedziba naszych delegatów , którzy dwa razy w tygodniu będą przyjmować rolników z naszego powiatu w tej sprawie i pomagać przy sporządzaniu wniosków.

Pani Barbara Kramkowska - Delat do Izb Rolniczych poprosiła  aby członkowie komisji zadawali pytania , które wypływają do nich od rolników , a ona postara się na nie odpowiedzieć.

Pan Wiesław Rudnicki -  Członek komisji zapytał o dopłaty dla rolników na poplony - termin zasiewu poplonu.

W odpowiedzi Pani Kramkowska wyjaśniła , że rolnik powinien zasiać co najmniej 33 % posiadanego areału gruntów zasiewami i spełniać szereg innych uwarunkowań, ktOrych niestety nie zna dokładnie . Termin zasiewu jest do 1 marca . Szczegółówoych wyjaśnień i informacji na ten temat rolnicy uzyskają u Pani Orzechowskiej w siedzibie delegatów do izb rolniczych w Działdowie.

Pani Renata Warmińska - Przewodnicząca Komisji zapytała o termin wymagań unijnych w stosunku dom rolników o wykonanie płyt obornikowych i budowy zbiorników.

Pani Barbara Kramkowska - Delegat do Izb Rolniczych wyjaśniła , że na dzień dzisiejszy termin ten mówi , że rolnicy powinni to wykonać do końca 2008 roku . Prawdopodobnie będą uruchomione środki unijne na dofinansowanie tych inwestycji, jednakże szczegółowych informacji uzyskają rolnicy w agencji. 

Pan Tadeusz Spychała - zgłosił chęć Delegatów do posiedzeń wyjazdowych komisji Rolnictwa na teren naszej gminy.

Z uwagi na brak dalszych pytań - Członkowie Komisji podziękowali Delegatom do Izb Rolniczych za przybycie i udział w spotkaniu.

Ad. pkt 6.

Pan M.Michał Niedźwiecki  Wójt Gminy przedstawił i uzasadnił potrzebę podjęcia przez Radę Gminy na najbliższym posiedzeniu następujących uchwał :

- uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości  pomiędzy Powiatem Działdowskim a Gminą Płośnica. 
- uchwały w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej położonej we wsi Gródki w trybie przetargu.

Pani Teresa Jędraszek - Skarbnik Gminy , na prośbę Wójta Gminy , przedstawiła i uzasadniła potrzebę podjęcia uchwały w sprawie dokonania zmian w Budżecie Gminy Płośnica na 2005 rok oraz przedstawiła przygotowany w tej sprawie projekt uchwały. 

Członkowie komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń co do słuszności podjęcia przez Radę ww. uchwał ani  przedstawionych projektów , jednogłośnie opowiadając się za przedłożeniem ich pod obrady XXI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Płośnicy.
                                                             
Ad. pk 7.

Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania:

Pan Józef Zajdziński - Członek Komisji poprosił o założenie lampy oświetleniowej przy przystanku PKS na żądanie znajdującego się przy cmentarzu w Wielkim Łęcku .

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, iż w tym roku nie przewiduje się inwestycji związanych z oświetleniem dróg .

Pan Zajdziński Józef - Członek komisji zgłosił potrzebę remontu przepustu przy posesji Pani Świątkowskiej w Wielkim Łęcku.

Pan Kazimierz Podlasin - Z-ca Wójta Gminy wyjaśnił , że w najbliższym czasie planuje się z Radą Gminy ustalenie planu realizacji remontów dróg i przepustów na terenie naszej gminy.


Ad. pkt 8.

Z uwagi na wyczerpany porządek obrad - Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu zamknął niniejsze obrady Komisji.

Protokołowała :                                                                                                Przewodniczący Komisji 
Anna Lipińska                                                                                                  Renata Warmińska