PROTOKÓŁ  Nr 14/ 3/ 2005
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ochrony Środowiska i Budownictwa
odbytego w dniu 23 maja   2005 roku w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy
pod przewodnictwem Pani Renaty Warmińskiej  - Przewodniczącej Komisji.


Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11:10, a zakończyło o godz. 15:15.

Stan osobowy komisji - 5 osób .
W posiedzeniu wzięło udział - 5 osób - lista obecności - Załącznik Nr 1.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

1. Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy
2. Pani Elżbieta Szymańska - Przewodniczący Rady Gminy w Płośnicy
3. Pani Teresa Jędraszek - Skarbnik Gminy
3. Pan Kazimierz Podlasin - Zastępca Wójta Gminy Płośnica 
4. Pani Anna Lipińska - Inspektor d/s Rady Gminy.
Lista obecności stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Przebieg posiedzenia:

Pani Renata Warmińska  - Przewodniczący Komisji , otwierając posiedzenie, powitała wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości , po czym zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy w Plośnicy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płośnica w obrębie geodezyjnym Gródki Przełęk.
5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy w Płośnicy w sprawie przyjęcia zabezpieczenia dla inwestycji dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie pozostałych projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady Gminy.
7. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie obrad.

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli porządek obrad i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.

Ad. pkt 3.

Protokół Nr 13/2/2005 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ochrony Środowiska     i Budownictwa odbytego w dniu 20 kwietnia 2005 roku został wyłożony na sali 30 minut
przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia wszystkim członkom Komisji dokładnego zapoznania się z jego treścią.

Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do treści powyższego protokołu - jednogłośnie głosując za przyjęciem go w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony.

Ad. pkt 4.


Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy Płośnica wyjaśnił, iż w związku z modernizacją drogi wojewódzkiej na trasie Działdowo-Gródki-Brodnica zaistniała potrzeba podjęcia przez Radę Gminy w Płośnicy uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Plośnica w obrębie geodezyjnym Gródki - Przełęk.

Komisja uwag żadnych ani zastrzeżeń do przedstawionego projektu uchwały nie zgłosiła przyjmując go w takim brzmieniu w jakim został przedłożony przez Wójta Gminy- jednogłośnie opowiadając się za przedłożeniem go pod obrady XX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.
Projekt uchwały stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5.

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy wyjaśnił członkom Komisji , iż dla prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn. budowa sieci wodociągowej wraz zb przyłączami do wsi Turza Mała Rada Gminy powinna prtzyjąć zabezpieczenie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego . Po czym odczytał głośno przygotowany w tej sprawie projekt uchwały.

Komisja nie zgłosiła żadnych uwag ani zastrzeń co do słuszności poidjęcia przez Radę Gminy powyższej uchwały.

Nadmieniam, że projekt uchwały stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 6.

Pan M.Michał Niedźwiecki  - Wójt Gminy przedstawił i uzasadnił potrzebę podjęcia przez Radę Gminy na najbliższym posiedzeniu następujących uchwał :

- uchwały w sprawie nieodpłatnego prejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie na rzecz gminy nieruchomości i działek w obrębie Ruytkowice / mieszkania i ogródka przydomowego Pana Niemirowicza/. 
 - zmieniającą  uchwałę w sprawie powołania Zastępcy Kierownika USC w Płośnicy.
- uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej na dofinansowanie zadania pn "Doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego OSP Wielki Łęck"

Członkowie komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń co do słuszności podjęcia przez Radę ww. uchwał ani  przedstawionych projektów , jednogłośnie opowiadając się za przedłożeniem ich pod obrady XX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Płośnicy.
                                                             
Ad. pk 7.

Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania:

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt gminy poruszył problem składania przez rolników wniosków o dopłaty ONW do ziemi i przedstawił warunki odnośnie posiadania przez rolników rachunków za nawozy oraz środki ochrony roślin przez okres 3 lat . Nie wszyscy rolnicy o tym wiedzą, dlatego też wkrótce zostaną rozwieszone informacje w tej sprawie.  . 

Ad. pkt 8.

Z uwagi na wyczerpany porządek obrad - Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu zamknął niniejsze obrady Komisji.

Protokołowała :                                                                                                    Przewodniczący Komisji 
Anna Lipińska                                                                                                      Renata Warmińska