PROTOKÓŁ  Nr 13/ 2/ 2005

z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ochrony Środowiska i Budownictwa
odbytego w dniu 20 kwietnia  2005 roku w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy
pod przewodnictwem Pani Renaty Warmińskiej - Przewodniczącej  Komisji.


Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11:00, a zakończyło o godz. 14:45.

Stan osobowy komisji - 5 osób .
W posiedzeniu wzięło udział - 5 osób - lista obecności - Załącznik Nr 1.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
 
1. Pani Elżbieta Szymańska - Przewodniczący Rady Gminy w Płośnicy
2. Pani Katarzyna Zakrzewska - Sekretarz Gminy
3. Pan Kazimierz Podlasin - Zastępca Wójta Gminy Płośnica 
4. Pani Anna Lipińska - Inspektor d/s Rady Gminy.

Przebieg posiedzenia:

Pani Renata Warmińska  - Przewodniczący Komisji , otwierając posiedzenie, powitała wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości , po czym zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Płośnica za 2004 rok,
5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie pozostałych projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady Gminy.
6. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie obrad.

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli porządek obrad i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.

Ad. pkt 3.

     Protokół Nr 12/1/2005 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ochrpny Środowiska i Budownictwa odbytego w dniu 19 stycznia  2005 roku został wyłożony na sali 30 minut przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia wszystkim członkom Komisji dokładnego zapoznania się z jego treścią.
Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do treści powyższego protokołu - jednogłośnie głosując za przyjęciem go w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony.

Ad. pkt 4.

      W związku z tym, że sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Płośnica za 2004 rok Radni otrzymali dużo wcześniej i mieli możliwość dokładnego zapoznania się z jego treścią - Komisja odstąpiła od głośnego czytania i referowania przez Panią Skarbnik i przystąpiła do dyskusji w tym temacie:   

Pani Renata Warmińska - Przewodniczący Komisji poprosiła o wyjaśnienie działu 750 Gospodarka Mieszkaniowa oraz poruszyła temat dowożenia dzieci do szkół i remontów szkół podstawowych.

Pan Wiesław Rudnicki -  Członek Komisji zapytał o odpowiedź na temat wniosków w sprawie dofinansowania prac inwestycyjnych planowanych na rok 2005.

Odpowiedzi i wyjaśnień na powyższe pytania udzielił Pan Kazimierz Podlasin - Zastępca Wójta gminy Płośnica, po czym przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej na temat przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy i opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej Olsztyn na temat wykonania budżetu gminy za 2004 rok.

Komisja uwag żadnych ani zastrzeżeń do powyższego sprawozdania nie zgłosiła , przyjmując je w takim brzmieniu, w jakim zostało przedłożone przez Wójta gminy - jednogłośnie opowiadając się za przedłożeniem go pod obrady XIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.

Ad. pkt 5.

Pan Kazimierz Podlasin - Zastępca Wójta gminy przedstawił i uzasadnił potrzebę podjęcia przez Radę Gminy na najbliższym posiedzeniu następujących uchwał :

- uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Starostwa Powiatowego w Działdowie. 
- uchwały w sprawie sprzedaży na rzecz najemcy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym Nr 47 usytuowanym na działce Nr 282/2 z mapy 2 polożonej we wsi Skurpie.
- uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna"

Członkowie komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń co do słuszności podjęcia przez Radę ww. uchwał ani  przedstawionych projektów , jednogłośnie opowiadając się za przedłożeniem ich pod obrady XIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Płośnicy.
                                                             
Ad. pk 6.

Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania:

Pan Jan Kawka - Członek Komisji. zgłosił potrzebę uzupełnienia i wyrównania jezdni na łuku drogi przy posesji Pana Olszewskiego i Pana Wiśniewskiego w Niechloninie.

Pani Elżbieta Szymańska - Przewodnicząca Rady Gminy w Płośnicy przedstawiła zaproszenie kierowane do Radnych Rady Gminy na imprezę charytatywną wspierającą budowę Hospicjum w Działdowie i poprosiła o niezawodny udział.
Przedstawiła również wniosek podwyższenia wynagrodzenia miesięcznego Wójta gminy Płośnica o 7 % wynagrodzenia zasadniczego i jego pochodnych.
- Wniosek swój uzasadniła tym, iż minęły już ponad dwa kadencji Wójta Niedźwieckiego- zadania swe wykonuje bez zastrzeżeń , stara się również pozyskiwać środki z zewnątrz na zaplanowane przez Radę Gminy inwestycje- a jak do tej pory nie nagradzaliśmy jego pracy.

Komisja, po dyskusji w tym temacie zaproponowała przygotować projekt w w/w sprawie w celu przedłożenia go pod obrady Sesji. 

Ad. pkt 7.

     Z uwagi na wyczerpany porządek obrad - Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu zamknął niniejsze obrady Komisji.

Protokołowała :                                                                                                            Przewodniczący Komisji 
Anna Lipińska                                                                                                              Renata Warmińska