PROTOKÓŁ  Nr 19/6/2005

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 15 września  2005 roku
w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy pod przewodnictwem
Pana Pawła Rozentalskiego - Przewodniczącego Komisji.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9:10 , zakończyło o godz. 13:45.

Stan osobowy Komisji - 5 osób.
Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności - 5 osób.

Poza gronem Komisji udział w posiedzeniu wzięli:

1. Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy
2. Pani Elżbieta Szymańska - Przewodniczący Rady Gminy w Płośnicy
2. Kazimierz Podlasin - Zastępca Wójta Gminy
3. Pani Teresa Jędraszek - Skarbnik Gminy
4. Pani Beata Garncarz - Kierownik GOPS Płośnica
5. Pani Anna Lipińska - Inspektor d/s Rady Gminy

Przebieg posiedzenia:

Pan Paweł Rozentalski - Przewodniczący Komisji otwierając posiedzenie powitał wszystkich zebranych i zaproponował następujący porządek obrad :

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Płośnica za I półrocze 2005 roku.
5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płośnicy za I półrocze 2005 roku.
6. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do przedstawionego porządku - przyjmując go jednogłośnie.

Ad. pkt 3

          Protokół Nr 18/5/2005 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 09 czerwca  2005 roku został wyłożony na sali narad na pół godziny przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia wszystkim członkom zapoznania się z jego treścią .
Członkowie Komisji żadnych uwag ani zastrzeżeń nie zgłosili do protokołu - jednogłośnie opowiadając się za jego przyjęciem w brzmieniu , w jakim został sporządzony.

Ad. pkt 4.

          W związku z tym, iż członkowie Komisji pisemne sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Płośnica za I półrocze 2005 roku otrzymali dużo wcześniej przed ustaleniem terminu posiedzenia Komisji - odstąpiono od głośnego czytania i przedstawiania go przez Panią Skarbnik / członkowie komisji mieli możliwość dokładnego zapoznania się z jego treścią /       i przystąpiono bezpośrednio do dyskusji:

Pan Konrad Sobiech - Członek Komisji poprosił o wyjaśnienie działu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej po stronie dochodów budżetu. W planie było do wykonania 30 tys. zł. , a wykonano tylko 10.252 zł. Dlaczego to wykonanie jest tak słabe.
Poruszył również problem zaległości za podatek od środków transportowych.

Pani Teresa Jędraszek - Skarbnik Gminy wyjaśniła, że ten plan jest tak duży, gdyż obejmuje również zaległości za wykup mieszkań z kilku poprzednich lat . Na zaległości te również składają się czynsze lokatorów, którzy remont mieszkań wykonali za swoje środki i teraz mają odliczane od czynszu.

Pan  Włodzimierz Wasiek - Członek Komisji zapytał o opłaty za zużycie energii elektrycznej usługi kominiarskie , zużycie wody - czy te kwoty znajdują się w dziale gospodarki komunalnej również od GOKu, Ośrodka Zdrowia , czy tylko za budynek Urzędu Gminy.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że w tej kwocie 1.841 żl. znajdują się  wszystkie budynki komunalne.

Pan Konrad Sobiech- Członek Komisji poruszył dział oświaty, a w szczególności koszty dowożenia dzieci do szkół oraz Fundusz Ochrony Środowiska tj. wydatki poniesione za niwelację dzikich wysypisk.

Więcej uwag ani pytań do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płośnica za I półrocze nie zgłoszono- Komisja jednogłośnie opowiedziała się za jego przyjęciem i zaproponowała przedłożenia Radzie Gminy do zaopiniowania. 

      
Ad. pkt 5.

Pani Beata Garncarz - Kierownik przedstawiła sprawozdanie finansowe z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płośnicy za I półrocze 2005 roku.

Pan Konrad Sobiech - Członek Komisji zapytał dlaczego wykonanie zaplanowanych środków na I półrocze wynosi tylko 43 % , a nie 50 %.

Pani Kierownik GOPS wyjaśniła, że nie było takiej potrzeby, główne wydatki związane z udzielaniem pomocy finansowej występują w miesiącu wrześniu i okresie jesienno-zimowym.

Pan Konrad Sobiech - Członek Komisji zapytał czy dużo dzieci z terenu naszej gminy korzysta z dożywiania.

Pani Kierownik wyjaśniła, iż dożywianiem objęte było 309 dzieci na łączną kwotę 30.037 zł. W gimnazjum dzieci otrzymywały gorącą zupę i pieczywo w dowolnej ilości. Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych wynosiło 1,50 zł. dziennie na 1 dziecko, za co otrzymywali bułkę i jogurt lub owoc.
 
Pan Konrad Sobiech - Członek Komisji zapytał, czego dotyczą świadczenia materialne.

Pani Beata Garncarz - Kierownik GOPS wyjaśniła, że są to opłaty za zaległości odnośnie zużycia energii , zakup drewna, postawienie pieca do ogrzewania mieszkań  mieszkańców naszej gminy, którym należało udzielić takiej pomocy. Ponadto wydano 24 tony 682 kg żywności w postaci mleka , ryżu, mąki, sera i makaronu.
Pani Kierownik przedstawiła również relację z pobytu dzieci na koloniach letnich w górach , które opłaciła Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a organizacją zajął się Ośrodek Pomocy Społecznej . 

Więcej pytań nie zgłoszono. Komisja nie zgłosiła żadnych uwag ani zastrzeżeń do działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płośnicy- dziękując Pani Kierownik za sprawozdanie.

Ad. pkt 6.

Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania:

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy przedstawił i uzasadnił potrzebę podjęcia przez Radę Gminy na najbliższym posiedzeniu Sesji - następujących uchwał:
1/ uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Powiatem Działdowskim a Gminą Płośnica.
2/ uchwały w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej położonej we wsi Gródki w trybie przetargu.
 
Pani Teresa Jędraszek - Skarbnik Gminy przedstawiła i uzasadniła potrzebę naniesienia przez Radę Gminy zmian do Budżetu Gminy Płośnica na 2005 rok.

Członkowie komisji - żadnych uwag ani zastrzeżeń do przedstawionych projektów uchwał nie zgłosili - jednogłośnie opowiadając się za przedłożeniem ich pod obrady XXI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.

Pan Włodzimierz Wasiek - Członek komisji zapytał :
1/  czy Wójt robił coś w celu ustawienia znaku przy terenie naszej szkoły podstawowej w  Płośnicy o zakazie postoju, parkowania i zatrzymywania się samochodów, o którym Radny mówił na posiedzeniu Komisji Oświaty.
2/ czy została sprawdzona działka odnośnie prawa przejścia do szkoły podstawowej w Płośnicy przy posesji Pana Poterały ?
3/ Czy Wójt Gminy pytał coś w sprawie kosztorysu utrzymania gospodarki kanalizacyjnej i wodociągów?
Na koniec przypomniał wniosek o przebudowę skrzyżowania dróg Płośnica-Mały Łęck-Turza Mała i poszerzenia drogi w kierunku Turza Mała.

Pan Paweł Rozentalski - Przewodniczący komisji zwrócił uwagę na to, że była naprawiana droga na Małe Rutkowice, ale został pominięty krótki odcinek na samej granicy.

Pan Konrad Sobiech - zgłosił konieczność pokrycia dziur na drodze w Niechłoninie . Nawiązał również do ogłoszenia w prasie odnośnie wynagrodzenia Wójta naszej gminy i zwrócił się z pytaniem do Przewodniczącej Rady Gminy Gminy , czy nadal podtrzymuje , że nie podpisywała żadnej nagrody pieniężnej dla Wójta Gminy.

Pani Elżebieta Szymańska - Przewodnicząca Rady Gminy w Płośnicy odpowiedziała, że nadal podtrzymuje swoją wypowiedź i stwierdza jednoznacznie, że żadnej nagrody dla Wójta Gminy nie podpisywała i z tego co wie, Wójt nie otrzymał żadnego dodatkowego wynagrodzenia z budżetu naszej gminy. Być może na jego wysokie wynagrodzenie składają się dochody z innych źródeł.
Następnie przedstawiła treść pisma Pani Urszuli Muszyńskiej z dnia 12 sierpnia 2005 roku, która prosiła o potraktowanie tego pisma jako skargi na działalność Wójta Gminy Płośnica w sprawie naliczenia odpłatności za przyłącze kanalizacji do budynku.

Komisja po  zapoznaniu się z treścią powyższego pisma oraz poprzedniego w tym temacie - postanowiła ponownie się spotkać w celu dokonania wizji lokalnej  oraz szczegółowego omówienia tematu w dniu 19 września 2005 roku na godz. 900.

Ad. pkt 7.
       
Z uwagi na wyczerpany porządek obrad Przewodniczący Komisji   podziękował wszystkim  za udział i na tym zamknął posiedzenie Komisji. ,
 

Protokołowała:                                                                                                                         Przewodniczący Komisji
Anna Lipińska                                                                                                                          Paweł Rozentalski