P R O T O K Ó Ł   Nr XXI/2005

z posiedzenia XXI Zwyczajnej   Sesji Rady Gminy
w Płośnicy  odbytej w dniu  27 września  2005 roku
w lokalu  Urzędu Gminy w Płośnicy pod przewodnictwem
Pani Elżbiety Szymańskiej - Przewodniczącej Rady Gminy.


Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10:00, a zakończyło się o godz. 14:20.

Stan osobowy Rady Gminy w Płośnicy - 15 osób .
Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności - 15 Radnych - Załącznik Nr 1 .

Poza gronem Rady Gminy, udział w posiedzeniu wzięli :
 
1. Pan M. Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy Płośnica 
2. Pani Teresa Jędraszek - Skarbnik Gminy 
3. Pani Katarzyna Zakrzewska - Sekretarz Gminy
5. Pan Kazimierz Podlasin - Z-ca Wójta Gminy Płośnica
6. Pani Anna Lipińska - Inspektor ds. obsługi Rady  Gminy
7. Sołtysi poszczególnych wsi w/g załączonej listy obecności - 7 osób - Załącznik Nr 2
8. Pani Barbara Kramkowska - Delegat do Izb Rolniczych

 Lista zaproszonych gości stanowi Załącznik Nr 3 .

Przebieg posiedzenia :
 
Pani Elżbieta Szymańska  - Przewodniczący Rady Gminy  otwierając obrady XXI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy  powitała wszystkich zebranych,  stwierdziła, że na sali narad  obecnych jest 15 Radnych, co stanowi quorum Rady władne do podejmowania prawomocnych uchwał, po czym wyjaśniła, iż w związku z otrzymaniem skargi na działalność Wójta Gminy proponuje do porządku obrad, który Radni otrzymali wraz z zaproszeniem wprowadzić punkt dotyczący rozpatrzenia pisma Pani Urszuli Muszyńskiej.

Odczytała proponowany porządek obrad i poprosiła Radnych o jego przyjęcie:

1. Otwarcie posiedzenia .
2. Przyjęcie porządku obrad .
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XX Zwyczajnej  Sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami
5. I n t e r p e l a c j e. 
6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Płośnica za I półrocze 2005 roku.
7. Rozpatrzenie  i podjęcie uchwały w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy Płośnica na 2005 rok.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Powiatem Działdowskim a Gminą Płośnica.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej położonej  we wsi Gródki w trybie przetargu.  
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie skargi Pani Urszuli Muszyńskiej na działalność Wójta Gminy Płośnica.
11. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje .
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie obrad.

          Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad  i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.

Ad. pkt 3.
 
         Protokół Nr XX/2005 z posiedzenia  Zwyczajnej  Sesji Rady Gminy w Płośnicy odbytej w dniu 30 maja 2005 roku został wyłożony na sali narad na godzinę przed rozpoczęciem niniejszych obrad w celu umożliwienia wszystkim Radnym dokładnego zapoznania się z jego treścią.
Uwag ani zastrzeżeń do treści protokołu Radni nie zgłosili - przyjmując go jednogłośnie w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony.

      
Ad. pkt 4.

Pan M. Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy Cyt. ......" Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado!. W okresie między Sesjami:
    · zostały wydane dwa zarządzenia zmieniające budżet gminy na 2005 rok - 29 czerwca 2005 roku w sprawie wprowadzenia zarówno po stronie dochodów jak i wydatków kwoty 2.520 zł z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną dla młodzieży  oraz na opłatę składek zdrowotnych w dziale Opieka Społeczna;            
    - 16 września wprowadziliśmy kwotę 9.012 zł. na organizację wyborów do Sejmu i Senatu oraz zarządzonych na dzień 09 października wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
    · pomalowano przystanki autobusowe na terenie całej gminy;
    · przy udziale Powiatu Działdowskiego wykonano części chodników: Gródki, Gruszka, Jabłonowo, Niechłonin;
    · obecnie trwa budowa sieci wodociągowej we wsi Turza Mała;
    · przejęliśmy od Agencji Nieruchomości Rolnej  w drodze aktu notarialnego drogi oraz działki we wsiach: Turza Mała, Rutkowice i Mały Łęck;
    · przygotowano dokumentację na sprzedaż działek budowlanych  położonych we wsi Gródki;
    · nasza gmina uczestniczyła w wystawie Powiatu Działdowskiego (wraz z innymi gminami) w Niemczecch . Był wystawiany cały dorobek i walory przyrodnicze naszej gminy . Na ten temat został nagrany film, który jest do dyspozycji naszych mieszkańców u mojego zastępcy.
    · nasza Młodzieżowa Orkiestra Dęta uczestniczyła w przeglądach: powiatowym, wojewódzkim i krajowym. W przeglądzie powiatowym i wojewódzkim zajęliśmy (tradycyjnie już) I miejsce, natomiast w krajowym znaleźliśmy się w pierwszej siódemce (uzyskaliśmy wyróżnienie) na 21 najlepszych orkiestr w kraju.
    · uczestniczyliśmy w dożynkach powiatowych w Ruszkowie. Z naszej gminy wieńce dożynkowe przygotowała wieś Gralewo i wieś Skurpie - za co chciałbym serdecznie podziękować Radnym i Sołtysom oraz mieszkańcom..
    · w Szkole Podstawowej w Płośnicy przeprowadzono Powiatowy Turniej Wiedzy Bezpieczeństwa i Ruchu Drogowego.
    · trzy nasze szkoły złożyły wnioski o wyposażenie w pracowni komputerowych. Są to: Gimnazjum w Gródkach, Szkoła Podstawowa w Gródkach i Szkoła Podstawowa w Niechłoninie. Dwie szkoły zostały już zakwalifikowane i na pewno dostaną pracownie komputerowe w przyszłym roku tj. Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Niechłoninie.
    · w ostatnim okresie wypłaciliśmy stypendia dla dzieci. W tej chwili przyjmujemy wnioski na drugą część stypendium .
    · został odstawiony samochód strażacki OSP z Wielkiego Łęcka do karosacji. W tej chwili trwa przebudowa przez firmę ABOT w Olsztynie.   Samochód pożarniczy z OSP w Płośnicy został  odstawiony do remontu. Trwa naprawa autopompy i agregatu pianotwórczego.
D z i ę k u j ę".

Ad. pkt 5.

I n t e r p e l a c j e :
Pan Włodzimierz Wasiek - Radny wsi Płośnica: Cyt. ......." Widzę, że przez te cztery miesiące gmina się nie napracowała aż tak dużo. Ale moje pytanie brzmi, czy został złożony mój wniosek w sprawie przebudowy drogi w kierunku Turzy Małej, bo ja do tej pory nie widzę żadnej odpowiedzi."
 
Pan Konrad Sobiech - Radny wsi Niechłonin: Cytt. ..." Na ostatniej Sesji zwracałem uwagę na dziury na drodze w kierunku cmentarza oraz na Dom Kultury w Niechłoninie .  Rozmawiałem już z Wójtem Podlasinem, drogi były remontowane ale niestety rejon Niechłonina został opuszczony. Odnośnie świetlicy wiejskiej - poruszałem już ten temat na Komisji Budżetowej i myślę, że Wójt Gminy powinien zmobilizować służby w celu pozyskania pieniędzy unijnych na  istnienie i życie tych świetlic, które jeszcze istnieją na terenie naszej gminy. Myślę, że można by uzyskać takie środki i wyremontować te świetlice."

Pan Stanisław Orłowski  - Radny wsi Gródki  - Cyt........." Miałbym interpelację dotyczącą wodociągu w Gródkach . Chodzi o wodociąg , który biegnie przez teren szkół rolniczych. .Są trzy stawy, w tym roku jest bardzo sucho i w związku z tym staw środkowy jest zupełnie wysuszony- prze ten staw przebiega linia wodociągowa i ona jest tej chwili zupełnie odkryta, jest tam tak zwany odmulacz. Jeśli będzie taka sytuacja dalej, to będziemy pozbawieni wody, gdyż ta linia zamarznie, ponieważ aby nie zamarzła musi być odpowiednia ilość wody w tym stawie. Prosiłbym aby się nad tym zastanowić. Dziękuję bardzo" .

Ad. pkt 6.

Pani Elżbieta Szymańska - Przewodniczący Rady Gminy nadmieniła, że projekty uchwał proponowanych na posiedzenie niniejszej Sesji oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Płośnica za I półrocze 2005 roku Radni otrzymali dużo wcześniej i omówili je na posiedzeniach poszczególnych komisji stałych działających przy Radzie Gminy . W związku z tym zaproponowała odstąpić od ponownego przedstawiania treści sprawozdania i poprosiła Radnych o zgłaszanie pytań bądź uwag w tym temacie.
Rada Gminy  opowiedziała się za przyjęciem ww. sprawozdania nie zgłaszając żadnych uwag ani zastrzeżeń do zawartej w nim treści.
     Za przyjęciem sprawozdania głosowało - 14 Radnych
     1 Radny wstrzymał się od głosowania
Nadmieniam, że w głosowaniu nad przyjęciem uchwały - głosowało 15 Radnych, czyli cały skład Rady obecny na sali narad.
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Płośnica za I półrocze 2005  stanowi Załącznik Nr 4 do protokołu z niniejszego posiedzenia Sesji.

Ad. pkt 7.

     Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad tj. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie dokonywania zmian  Budżetu Gminy Płośnica na rok 2005 Pani Elżbieta Szymańska  - Przewodniczący Rady wyjaśniła, że projekty uchwał dotyczących budżetu opiniowała Komisja Budżetu i Finansów, po czym porosiła Przewodniczącego Komisji o zajęcie głosu.

Pan Stanisław Orłowski - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił opinię pozytywną Komisji na temat zmian w budżecie gminy.
Przewodniczący Rady Gminy głośno odczytała przygotowany projekt uchwały i poprosiła Radnych o pytania lub wątpliwości .
Pytań, uwag ani zastrzeżeń do przedstawionego projektu nie zgłoszono, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
Rada Gminy Płośnica jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem proponowanych w projekcie uchwały zmian do Budżetu Gminy na 2005 rok.  
Nadmieniam, że głosowanie odbyło się w obecności 15 Radnych biorących udział   w posiedzeniu .
Podjęta uchwała otrzymała Nr XXI/25/2005 i wraz z projektem uchwały stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 8.

       Kolejnym punktem porządku niniejszych obrad było rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Powiatem Działdowskim a Gminą Płośnica.
Rada Gminy nie zgłosiła żadnych uwag ani zastrzeżeń do przedstawionego projektu uchwały  -  jednogłośnie opowiadając  się za jej podjęciem. 
Nadmieniam, że w głosowaniu wzięło udział 15 Radnych  obecnych  na posiedzeniu .
Podjęta uchwała otrzymała Nr XXI/26/2005 i wraz ze swym projektem stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 9.
  
Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy przedstawił i uzasadnił potrzebę podjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej położonej we wsi Gródki w trybie przetargu.

Pani Elżbieta Szymańska - Przewodniczący Rady Gminy
głośno odczytała przygotowany projekt ww. uchwały i zapytała Radnych , czy są jakieś uwagi.

Pan Konrad Sobiech - Radny wsi Niechłonin zapytał czy proponowane działki do sprzedaży są działkami budowlanymi , czy też mogą być przeznaczone na cele usługowe?

Pan Stanisław Dudek - Radny wsi Przełęk zapytał, czy ten teren zaopiniowany przez Komisje został cały rozdzielony na działki do sprzedaży. Czy jeszcze coś zostało?

     W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, iż działki te są ujęte w planie jako działki budowlane.  Działka między hydrofornią a działką Pana Niścigorskiego jest w dalszym ciągu we władaniu gminy i w tej chwili nie jest przeznaczona do sprzedaży.
Radni nie zgłosili więcej pytań. 
Przewodnicząca Rady Gminy głośno odczytała projekt uchwały i poprosiła Radnych o zajęcie swego stanowiska w sprawie podjęcia uchwały.   
Za podjęciem uchwały głosowało - 15 Radnych.
Uchwała  otrzymała kolejny Nr XXI/27/2005 i wraz  z jej projektem stanowi Załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.
Nadmieniam, że głosowanie nastąpiło w obecności wszystkich Radnych / 15 osób/ biorących udział w posiedzeniu.

P r z e r w a
Posiedzenie wznowino po 15 minutach.

Ad. pkt 10.

Pani Szymańska Elżbieta    - Przewodnicząca Rady Gminy przypomniała, iż kolejnym punktem niniejszych obrad jest punkt dotyczący  rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie skargi Pani Urszuli Muszyńskiej na działalność Wójta Gminy Płośnica. Po czym głośno odczytała pismo Pani Muszyńskiej z dnia 12 lipca oraz pisma z dnia 17 września dotyczącego wniosku o obniżenie opłaty za przyłącze kanalizacyjne z kwoty 1.200 zł do kwoty 600 zł. i wyjaśniła iż wyjaśniła iż sprawa ta ma charakter cywilno-prawny i wyłącza możliwość rozstrzygnięcia sporu w trybie administracyjnym , a zwłaszcza skargowym . Występowanie Rady w charakterze Sądu lub zastępowanie Sądu w sprawach dotyczących sporów cywilno-prawnych - nie należy do właściwości kompetencji Rady. Po czym poprosiła Panią Inspektor ds. obsługi Rady Gminy o odczytanie przygotowanego przez Radcę Prawnego  projektu uchwał wraz z uzasadnieniem.

Pan Włodzimierz Wasiek - Radny wsi Płośnica zapytał Wójta Gminy czy w tej sprawie wcześniej była Pani Muszyńska zwracając się z taką prośbą? 

      Wójt Gminy w odpowiedzi wyjaśnił, iż umowa ze skarżącą została podpisana tak jak ze wszystkimi mieszkańcami i skarżąca nigdy na ten temat ze mną nie rozmawiała. Uiściła opłatę w wys. 600 zł tj. 50 % umownej kwoty, gdyż taki był warunek przystąpienia do wykonania przyłącza a po  wykonaniu nie wpłaciła pozostałej części , tylko po otrzymaniu od nas upomnienia przysłała pismo.

Pani Renata Warmińska - Radna wisi Wielki Łęck: Cyt........ " Mnie niepokoją dwa zdania w uzasadnieniu uchwały dotyczące tego, że Pani Muszyńska sama dogadała się na temat zmian technicznych w projekcie wykonania przyłącza i przebiegającej nitki kanalizacyjnej przez jej posesję. Czy my mamy coś na piśmie świadczącym o tym , że te zmiany zostały naniesione z wykonawcą bez udziału i decyzji Wójta Gminy. Zwróciła się również z pytaniem do Komisji Rewizyjnej , która przeprowadziła wizję lokalną na posesji Pani Muszyńskiej i rozpatrywała już tę skargę - czy te zmiany , które zostały naniesione pozwoliły rzeczywiście na oszczędności w budżecie gminy, o których mówi skarżąca?

Pan Wójt Gminy - wyjaśnił iż rozmowa na ten temat była prowadzona przez Panią Muszyńską bezpośrednio z wykonawcą , a wykonawca konsultował się ze mną. Przedstawił, że jest taka sytuacja. Zapytałem wówczas, jakie są inne możliwości podłączenia posesji Pani Muszyńskiej. Tak jak jest to przy każdej budowie liniowej - są sprawy przejścia zastępczego. Czy linia przejdzie przez posesję taką lub inną umowa o wykonawstwo pozostaje bez zmian. To są odrębne sprawy.
 Jeżeli jest umowa cywilna pomiędzy osobą fizyczną i gminą o przyłącze, gmina wywiąże się ze swoich zobowiązań, to wówczas druga strona ma obowiązek wywiązać się ze swoich zobowiązań. 

Pan Stanisław Dudek -  Radny wsi Przełęk Cyt...... " Uważam,że powinniśmy trochę to uściślić. bo my jako Rada próbujemy wchodzić zbyt głęboko w to wszystko. Bo ja osobiście np. nie wiem czy Wójt ma rację, czy Pani Muszyńska ma rację . Ale głównie w tej chwili chodzi o to, że my powinniśmy podjąć uchwałę, że nie jesteśmy kompetentni do rozstrzygnięcia tego sporu. Spór ten powinien rozstrzygnąć Sąd. Myślę, że powinniśmy skupić się na swoich zadaniach."

Pan Stanisław Orłowski - Radny wsi Gródki: Cyt....... " Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Sprawa jest jasna tylko jest błąd w zapisie w projekcie uchwały w § 1. Aby uniknąć zbędnej dalszej dyskusji - proponowałbym aby brzmienie tego paragrafu było następujące: " >>uznać sprawę wychodzącą poza kompetnecje Rady Gminy<<"

Za podjęciem w/w uchwały opowiedziało się 15 Radnych, czyli cały skład osobowy Rady Gminy.
Uchwała otrzymała kolejny Nr , tj. XX/23/2005 i wraz z projektem stanowi Załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 11 .

Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje Radnych:

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy: Cyt......... :" Pani Przewodnicząca ! Wysoka Rado! kolejno odpowiem na zgłoszone interpelacje:

- Wniosek Radnego wsi Płośnica o przebudowę skrzyżowania zostanie złożony do Powiatowego Zarządu Dróg, gdyż do końca października możemy składać wnioski do ujęcia w ich zadaniach inwestycyjnych na kolejny rok.
- dziury w asfalcie na drodze w miejscowości Niechłonin zostały załatane, co prawda nie asfaltem, ale betonem. Natomiast co się tyczy  Domu Kultyury w Niechłoninie - tę sprawę będziemy rozważali. Czekam na ustalenie terminu spotkania z Radą Sołecką w celu omówienia tej sprawy. Odnośnie składania wniosków o dofinansowanie remontu świetlic wiejskich - jeżeli będą takie możliwości, będziemy składali wnioski.
- odnośnie wodociągu w Gródkach. Do tej pory nic na ten temat nie słyszałem. Musimy dokładnie przyjrzeć się tej sprawie i nie dopuścić do zamarznięcia  tego odcinku. 
D z i ę k u j ę ".

Ad. pkt 12.

Wolne wnioski i zapytania:

Pan Konrad Sobiech - Radny wsi Niechłonin zwrócił się do Wójta Gminy z pytaniem, czy jest mu coś wiadome na temat lekarza medycyny w Niechłoninie?

Pani Barbara Bartkowska - Sołtys wsi Prioma zgłosiła potrzebę nawiezienia drogi koło posesji Pani Kramkowskiej oraz przycięcia gałęzi drzew i krzewów rosnących wzdłuż drogi z Priomy na Gródki, zapytała również czy dzieci w okresie zimowym będą dowożone gimbusem?

Pan Wiesław Rudnicki - Radny wsi Gralewo zwrócił uwagę na to, że teraz przy Kościele w miejscowości Płośnica od strony ul. Kościelnej , po obu stronach drogi są wysokie krewężniki , a droga jest dość wąska . Przy mijaniu się dwóch dużych samochodów jest ciasno i już widać zarycia krawężników oponami, W okresie zimowym może być na tym odcinku niebezpiecznie.

Pan Włodzimierz Wasiek - Radny wsi Płośnica zaproponował , aby spytać Rejonu Dróg w Działdowie o możliwość zrobienia  ulicy Kościelnej jako jednokierunkową dla samochodów powyżej 3,5 tony tj. tylko w jednym kierunku, a drugą stroną czyli ul. Dworcową powrót, gdyż rzeczywiście będzie na wskazanym odcinku ciasno.

W odpowiedzi na powyższe wnioski i pytania - Wójt Gminy wyjaśnił, iż:
- odnośnie dróg - spróbuje w najbliższym czasie przyjrzeć się tym brakom i uzupełnić,
- temat poruszony przez Radnego wsi Gralewo i wsi Płośnica - rzeczywiście trzeba poruszyć w Zarządzie Dróg i zapytamy o taką możliwość. Natomiast jeśli o chodzi o tę szerokość to zawsze jest tak - że drogi są robione zgodnie z projektami , ale jeśli są po obu stronach tych dróg krawężniki to zawsze występuje problem, że ta droga jest za wąska. Poruszaliśmy już nieraz ten problem i nie wiem , czy to coś nam da , gdyż drogowcy  tym właśnie się tłumaczą, że to jest zgodnie z przepisami . Dopiero jak samochody zaczynają jeździć, pojawiają się problemy .
Cyt..."Dobrze, że został podniesiony temat lekarza medycyny w Niechłoninie, gdyż zapomniałem wspomnieć na początku . Mam taką sugestię aby doprowadzić do spotkania Pani dr Łaganowskiej i Pana dr Catenda Neto na posiedzeniu jednej z naszych komisji stałych, gdyż mam dwie wersje na temat ich współpracy. Każda z tych stron mówi co innego. Jednakże mam informację od Pani Łaganowskiej , że na pewno będzie  przyjmował nowy lekarz w Niechłoninie i Ośrodek Zdrowia będzie czynny."

Pan Stanisław Dudek - Radny wsi Przełek zgłosił potrzebę wycięcia krzaków w miejscowości Przełęk na drodze gminnej na odcinku przed CPN do Pana Ślizgiego i trochę wcześniej za Panem Fabisiakiem, gdyż idzie zima i będzie problem z odśnieżaniem.
 
Pan Paweł Rozentalski - Radny wsi Rutkowice podziękował w swoim imieniu i mieszkańców Wójtowi i Radnym za zapewnienie środków na doprowadzenie sieci wodociągowej do wybudowań.

Pani Barbara Bartkowska - Sołtys wsi Prioma poruszył problem nie pielenia i czyszczenia chodników przy posesji. W związku z tym prosiła o wyjaśnienie do kogo należy  ten obowiązek? Poruszyła również problem wymiany tablic ogłoszeniowych na nowe.

Wójt Gminy wyjaśnił, że ten obowiązek należy do mieszkańców posesji, do których przylega chodnik. Tablice ogłoszeniowe zostaną wymienione stopniowo w przyszłym roku. 

Pan Stanisław Orłowski - Radny wsi Gródki, czy Wójt już coś wie na temat kosztów doprowadzenia nitki gazowej  w miejscowości Gródki.

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy wjaśnił , że kontaktował się na ten temat z Gazownią, która zapewniła, że w ciągu dwóch -najdłużej czterech tygodni powinny spłynąć nowe kalkulacje.

Pan Konrad Sobiech - Radny wsi Niechłonin : Cyt..... " Ja mam taką dalszą myśl w sprawie gazu. Na poprzedniej sesji poruszałem już ten temat i Pan Wójt zapewnił mnie, że zrobi wywiad w kierunku pociągnięcia nitki gazowej do miejscowości Gruszka, Niechłonin, Zalesie i Jabłonowo. Czy Pan Wójt już ma jakieś rozeznanie w tym temacie?"

Pani Maria Wodzyńska - Radna wsi Skurpie ponowiła swój wniosek w sprawie założenia dwóch lamp na drodze prowadzącej na "parcele" w miejscowości Skurpie.
Tam mieszkają 4 rodziny i jest tam zupełnie ciemno.  Zwróciła się również do Radnych i Sołtysów z prośbą o wsparcie finansowe i pomoc materialną w formie zboża , słomy i siana  dla pogorzelców tj. gospodarza wsi Skurpie, któremu poprzedniej nocy spaliły mu  się budynki gospodarcze i stodoła.

Pani Elżbieta Szymańska - Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy jest możliwość , aby w każdą sobotę podczas trwania dyskoteki OMEN mogły się palić dłużej lampy uliczne. Z pewnością to zapewniłoby  większe bezpieczeństwo we wsi . Jest to prośba Komisji Bezpieczeństwa. Posterunku Policji oraz wszystkich mieszkańców.   
   
Ad. pkt 13.

Ze względu na wyczerpany porządek obrad Pani Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział   i na tym zamknęła  obrady XXI Zwyczajnej Sesji  Rady Gminy  w Płośnicy.

Protokołowała :                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy
 Anna Lipińska                                                                                                                 Elżbieta Szymańska