Zarządzenie Nr 13/2005 rok
Wójta Gminy Płośnica
z dnia 30 grudnia 2005

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2005 rok

Na podstawie art.30 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.128 ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku, Nr 15, poz.148 z późn.zm.)  oraz §9 pkt 2 uchwały Nr 17/1/2005 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie budżetu na rok 2005 zarządzam, co następuje:

§1.

1. Dokonać zmniejszenia w budżecie Gminy Płośnica o kwotę 96.688zł w dochodach i wydatkach zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia.
    a) dotacje celowe na realizację zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami po zmianie wynoszą 1.479.097zł zgodnie z załącznikiem 3 do zarządzenia.

2. Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:
    - Dochody - 10.418.909 zł
    - Wydatki - 10.047.616 zł

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania  i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


                                                                                                                                                          Wójt Gminy Płośnica
                                                                                                                                                          M. Michał Niedźwiecki

UZASADNIENIE

Decyzją Wojewody Nr FB/199/2005 z dnia 30 grudnia 2005 roku została zmniejszona dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 96.688zł