Zarządzenie Nr 12/2005
Wójta Gminy Płośnica
z dnia 30 grudnia 2005 roku


w sprawie: zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2005 rok

Na podstawie art.30 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.128 ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku, Nr 15, poz.148 z późn.zm.)  oraz §9 pkt 2 uchwały Nr 17/1/2005 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie budżetu na rok 2005 zarządzam, co następuje:

§1.

1. Dokonać zwiększenia w budżecie Gminy Płośnica o kwotę 22.601zł w dochodach zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Dokonać przeniesień w wydatkach w budżecie Gminy Płośnica zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do zarządzenia.
3. Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:
    - Dochody - 10.515.597zł
    - Wydatki - 10.144.304 zł
    - Nadwyżka budżetowa - 371.293 zł

Wyżej wymieniona nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania  i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

                     
                                                                                                                                             Wójt Gminy Płośnica
                                                                                                                                             M. MIchał NIedźwieckiUZASADNIENIE

Ministerstwo Finansów pismem ST 5 - 4820-37g/2005 w dniu 23 grudnia 2005 roku zwiększył gminie część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy Płośnica na 2005 rok o kwotę 22.601zł; po zwiększeniu część oświatowa subwencji wynosi 3.131.421zł. Chcąc urealnić plan subwencji, wprowadza  się do dochodów na 2005 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1. W załączniku Nr 2 nadwyżki środków w poszczególnych paragrafach przeznacza się na pokrycie zobowiązań roku 2005.