Zarządzenie Nr 10/2005
Wójta Gminy Płośnica
z dnia 17 listopada 2005 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2005 rok

Na podstawie art.30 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.128 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku, Nr 15, poz.148 z późn.zm.)  zarządzam, co następuje:

§1.

1.Dokonać zwiększenia w budżecie Gminy Płośnica o kwotę 26.477zł w dochodach i wydatkach  zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia.

2. Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:
    - dochody - 10.388.784zł
    - wydatki - 10.040.092zł

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania  i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


                                                                                                                                            Wójt Gminy Płośnica
                                                                                                                                            M. Michał Niedźwiecki