Zarządzenie Nr 7/2005
Wójta Gminy Płośnica
z dnia 30 września 2005 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2005 rok

Na podstawie art.30 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.128 ust.2, pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku, Nr 15, poz.148 z późn.zm.) oraz §9 pkt 2 uchwały Nr 17/1/2005 Rady Gminy w Plośnicy z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie budżetu na rok 2005  zarządzam, co następuje:

§1.

1.Dokonać przeniesień w wydatkach w budżecie Gminy Płośnica  zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania  i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


                                                                                                                                                  Wójt Gminy Płośnica
                                                                                                                                                  M. Michał Niedźwiecki