Zarządzenie Nr 5/2005
Wójta Gminy Płośnica
z dnia 16 września 2005 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2005 roku

Na podstawie art.30 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.128 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku, Nr 15, poz.148 z późn.zm.)  zarządzam, co następuje:

§1.

1.Dokonać zwiększenia w budżecie Gminy Płośnica o kwotę 9.578zł w dochodach i wydatkach zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia.

a) dotacje celowe na realizację zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami po zmianie wynoszą: 1.251.861zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

2. Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:
    - dochody - 10.200.476zł
    - wydatki -    9.851.784zł

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania  i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

                                                                                                                               Wójt Gminy Płośnica
                                                                                                                               M. Michał Niedźwiecki