Zarządzenie  Nr 19/2005
Wójta Gminy Płośnica
z dnia 12 grudnia 2005 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  ( Dz.U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) i art. 38 ust.1 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2004r. Nr  261 poz. 2603 z późn. zm. ) oraz § 8  ust. 1 i  i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia  14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U.  z 2004r.  Nr 207  poz. 2108 )  z a r z ą d z a m :

§ 1

W celu zapewnienia właściwej realizacji przepisów  Działu II Rozdział 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami ( Dz.U. z  2004r.  Nr 261 poz. 2603 z późn. zm. ) powołuję  Komisję Przetargową  do prowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących  własność gminy, w następującym składzie:
    1. Pan Kazimierz Podlasin - Przewodniczący
    2. Pani Katarzyna Zakrzewska - Z- ca Przewodniczącego
    3. Pani Halina Jabłońska - Członek
    4. Pani Marzena Biernat - Członek

§ 2

Zasady pracy Komisji Przetargowej  oraz zakres jej zadań  wynika z wyżej cytowanych przepisów prawnych oraz Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia  14 września 2004 roku w sprawie  sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie  nieruchomości ( Dz.U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108 )

§ 3

Zarządzenie wchodzi w   życie z dniem  podpisania.