Zarządzenie Nr 15/2005
Wójta Gminy Płośnica
z dnia 28.10.2005 roku

w sprawie: powołania komisji do odbioru wodociągu Turza Mała 

Na podstawie art.30, ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) powołuję komisję do odbioru wodociągu Turza Mała  w następującym składzie:
    1. Podlasin Kazimierz - przewodniczący komisji
    2. Jabłońska Halina - członek
    3. Zakrzewska Katarzyna - członek

§1.

1. Zadaniem komisji jest odbiór wybudowanego wodociągu wiejskiego w miejscowości Turza Mała przez Usługi Ziemno Wodno Kanalizacyjne i Transport Marek Sławiński; 14-260 Lubawa ul. Świętej Barbary 21.
2. Czynności związane z przejęciem zostaną utrwalone protokołem zdawczo-odbiorczym.
3. Czynności te komisji dokona w terminie do 15.11.2005 roku.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.