Zarządzenie Nr 12/2005
Wójta Gminy Płośnica
z dnia 26.08.2005 roku

w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Płośnica za I półrocze 2005 roku.


Na podstawie art.135, ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz.148 z późn.zm.) oraz art.13, pkt5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 roku Nr 55, poz.577)  Wójt Gminy Płośnica zarządza, co następuje:

§1.

Przyjąć informację z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2005 roku wg którego
    - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 10.190.898zł
    - wykonanie - 5.881.507zł
    - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 9.842.206zł
    - wykonanie 5.105.783zł


§2.

Sprawozdanie, o którym mowa w §1 przekazać
    1. Radzie gminy
    2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie


§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.