PROTOKÓŁ Nr 20/7/2005

 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu

19 września pod przewodnictwem Pana Pawła Rozentalskiego - Przewodniczącego Komisji.

 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 905 , a zakończyło o godz. 1120.

 

W posiedzeniu udział brali wszyscy członkowie komisji tj. 5 osób w/ załączonej listy obecności.

 

Przebieg posiedzenia

 

      Głównym  i jedynym tematem niniejszego spotkania Komisji było rozpatrzenie pisma Pani Urszuli Muszyńskiej z dnia 17 sierpnia  2005 roku w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Płośnica z uwagi na niesłuszne naliczenie opłaty za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego w wysokości 1.200 zł.

 

      Nadmieniam, że kserokopia pisma kierowanego do Przewodniczącej Rady Gminy              w Płośnicy w w/w sprawie stanowi Załącznik Nr 2 , a  pismo kierowane do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  - załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Komisja spotkała się w Urzędzie Gminy , gdzie zapoznała się z dokumentacją wykonania sieci kanalizacyjnej w Płośnicy oraz przeanalizowała treść umowy Wójta Gminy z mieszkańcami o wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego.

 

    Następnie członkowie Komisji przeprowadzili wizję lokalną na posesji Pani Urszuli Muszyńskiej oraz posesji innych mieszkańców , u których zostało wykonane przyłącze kanalizacyjne.

 

    Wnioski komisji:

 

    Wójt Gminy Płośnica z zainteresowanymi właścicielami posesji zawarł umowy cywilno-prawne. Z treści tych umów wynika, że Wójt Gminy jako strona umowy zobowiązywał się do wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami. Natomiast właściciele nieruchomości zobowiązali się do uiszczenia odpłatności w wysokości 1.200 zł.. Ustalenia w zawartych umowach przez Wójta Gminy z właścicielami posesji nie były kwestionowane , jak również nie były przedmiotem jakichkolwiek sporów z wyjątkiem skarżącej . Wybudowanie przyłącza na posesji skarżącej nastąpiło z naruszeniem warunków ustalonych w projekcie i dokumentacji technicznej inwestycji. Pani Urszula Muszyńska ustaliła z wykonawcą o odstąpieniu od wybudowania przyłącza przebiegającego prostopadle od budynku do kanalizacji. Po wybudowaniu przyłącza w/g jej ustaleń z wykonawcą Pani Muszyńska uznała, że w takim przypadku należność określoną umową cywilno-prawną jest wygórowana i Wójt gminy powinien kwotę do zapłaty obniżyć.

 

 

-   2   -

 

Pan Paweł Rozentalski - Przewodniczący Komisji stwierdził, że u Pani Muszyńskiej i u Pani Jadanowskiej zostały wykonane są dwa przyłącza, na każdej posesji oddzielnie i znajdują się na nich studzienki kanalizacyjne. W związku z tym, powinny one zapłacić po 1.200 zł. , tak jak jest określone w zawartej umowie.

 

Pan Włodzimierz Wasiek - Członek komisji .......Cyt. " Uważam, że powinny zapłacić po 600 zł., ponieważ technicznie nie widzę innego rozwiązania".

 

Pan Konrad Sobiech - Członek Komisji .....Cyt. " Uważam, że umowa Wójta Gminy  zawarta z mieszkańcami gminy nie jest precyzyjnie sformuowana. W związku z tym , należałoby się przychylić do prośby Pani Muszyńskiej i obniżyć jej opłatę za przyłącze kanalizacyjne do kwoty 600 zł. Tak samo potraktować Panią Jadanowską Barbarę".

 

Pani Bożena Kowalska - Członek Komisji wstrzymała się od głosowania i wypowiedzenia swej opinii.

 

Pan Stanisław Margalski - Członek Komisji  stwierdził, że zarówno Pani Muszyńska jak i Pani Jadanowska powinny dokonać opłaty w wysokości ustalonej w zawartej umowie, czyli po 1.200 zł. każda.

 

         W konkluzji po zbadaniu skargi Pani Urszuli Muszyńskiej - Komisja Rewizyjna doszła do wniosku , że przedmiotem skargi jest umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Płośnica, a skarżącą , a konkretnie kwestionowana przez skarżącą - wysokość opłaty, które zobowiązana jest wpłacić do Kasy Urzędu.

        Występowanie Rady w charakterze Sądu lub zastępowanie Sądu w sprawach dotyczących sporów  cywilno-prawnych - nie należy do właściwości kompetencji Rady.

 

 

        Na tym posiedzenie zakończono.

 

 

Protokołowała :                                                                         Podpisy Komisji Rewizyjnej:

 

Anna Lipińska