PROTOKÓŁ Nr 17/4/2005

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu
11 kwietnia 2005 roku w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy
pod przewodnictwem Pana Pawła Rozentalskiego -
Przewodniczącego Komisji.


Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9:20 , a zakończyło o godz. 13:45.

Stan osobowy Komisji - 5 osób.
Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności - 5 osób.

Poza gronem Komisji udział w posiedzeniu wzięli:

1.Pani Elżbieta Szymańska - Przewodnicząca Rady Gminy
2.Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy Płośnica
3.Pani Teresa Jędraszek - Skarbnik Gminy

Przebieg posiedzenia:

Pan Paweł Rozentalski - Przewodniczący Komisji otwierając posiedzenie powitał wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości i zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie  porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4.  Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok. Podjęcie uchwały w  sprawie jego przyjęcia i udzielenia absolutorium.
5.   Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania.
6.    Zamknięcie obrad.

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany im porządek niniejszego posiedzenia i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.


Ad. pkt 3.

Protokół Nr 16/3//2005 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 15 marca 2005 roku został wyłożony na sali narad na pół godziny przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia członkom Komisji dokładnego zapoznania się z jego treścią.

Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do zawartej treści w/w protokołu - jednogłośnie przyjmując go w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony.

Ad. pkt 4.

Członkowie Komisji pisemne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2004 rok otrzymali na miesiąc przed terminem niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia im dokładnego zapoznania się z jego treścią.

Pani Teresa Jędraszek - Skarbnik gminy przedstawiła szczegółowo omawiając zarówno dochody jaki i wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu gminy za 2004 rok , wyjaśniając  członkom komisji niejasne dla nich zagadnienia,

Pani Kowalska Bożena - Członek Komisji zapytała czy wpłynęły już środki na stypendia.

Pan M. Michał Niedźwiecki - Wójt  Gminy wyjaśnił, że wpłynęło tylko 60.537 zł. co jest zbyt mało na pokrycie zapotrzebowania dla osób zakwalifikowanych.

Pani Teresa Jędraszek - Skarbnik Gminy  odczytała treść pisma przewodniego do przesłanej dotacji na stypendia.

Pan Włodzimierz Wasiek - Członek Komisji poprosił o szczegółowe posunięcia w sprawie rozpatrywania rachunków na zakup pomocy naukowych.

Pan Konrad Sobiech - Członek Komisji poprosił o szczegółowe przedstawienie kosztów dowożenia dzieci do szkół autobusem szkolnym oraz "busem" w rozbiciu na koszty związane z zakupem paliwa, naprawami, ubezpieczeniem oraz utrzymaniem kierowcy.

Pan Włodzimierz Wasiek - Członek Komisji poprosił o przedstawienie zadłużeń podatkowych.

Szczegółowych odpowiedzi i wyjaśnień na powyższe pytania przedstawił Wójt Gminy.

Więcej pytań ani uwag dotyczących sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Płośnica za 2004 rok - Komisja nie zgłosiła.

Pan Paweł Rozentalski - Przewodniczący Komisji wyjaśnił, iż w celu przyjęcia sprawozdania oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy potrzebne jest podjęcie przez Komisję uchwały.

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem w/w sprawozdania oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, po czym podpisała uchwałę Nr 1/2005 polecając Przewodniczącemu Komisji wysłanie tej uchwały do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu jej zaopiniowania.

Nadmieniam, że uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płośnica za 2004 oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy podejmowana była w obecności całego składu osobowego Komisji i stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5.

Sprawy  bieżące oraz wolne wnioski i zapytania :

Pan Włodzimierz Wasiek - Członek Komisji zwrócił się z pytaniem do Wójta Gminy , czy Pan Kaczorek Wiesław - kierowca autobusu szkolnego otrzymał nagrodę za swoją pracę.

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy wyjaśnił, że pracownicy Urzędu nie otrzymali żadnych nagród i nie widział potrzeby robić wyjątku dla Pana Kaczorka. Tym bardziej , że uważa , iż Pan Kaczorek ma wynagrodzenie zgodne z tabelą zaszeregowania i nie zasługuje na nagrodę, gdyż ostatnio ma zarzuty do jego pracy. Przykład - któregoś dnia podczas dużego mrozu około godziny 8:00 zamiast jechać po dzieci , by dowieźć ich do szkoły , stał przy sklepie swobodnie zadając sobie ciasteczka.

Pani Elżbieta Szymańska - Przewodniczący Rady Gminy przedstawiła zmieniające rozporządzenie z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 25 lutego 2005 roku , przedstawiła aktualne wynagrodzenie Wójta Gminy - po czym zgłosiła wniosek podwyższenia poborów Wójta o 7 %.
Wniosek swój uzasadnia tym, iż ponad dwa lata Wójt nie miał podwyższonego wynagrodzenia oraz żadnej nagrody za trud i wysiłek jaki wkłada w celu realizacji postawionych mu przez Radę zadań. Ponadto w tym roku w myśl nowych przepisów otrzymał tylko 50 % trzynastej pensji, a w przyszłym roku nie otrzyma jej wogóle. Inni pracownicy urzędy otrzymali waloryzację wynagrodzeń zgodnie z % inflacyjnym czyli co roku o 3,5 %.  

Pan Konrad Sobiech - Członek Komisji zwrócił uwagę na to,  że nie można traktować Wójta gminy tak jak innych pracowników etatowych, gdy z oni zatrudnieni są na czas nieokreślony, natomiast Wójt jako osoba powołana na czas określony ma wynagrodzenie ustalane przez Radę . Proponowana przez Przewodniczącą kwota podwyżki wynosi netto ponad 200 zł. ...Cyt. ...." nie widzę sensu tej podwyżki , gdyż nie widzą wkładu pracy Wójta w rozwój naszej gminy. Nie widzę żadnych kroków do przodu. Wszystkie inwestycje, które robiliśmy - musieliśmy to robić , ponieważ zostały one już wcześniej ( przez poprzednią kadencję Rady ) rozpoczęte i były na nie wykonane projekty. Ponadto Wójt nie stara się o środki z zewnątrz na realizację tych inwestycji."

Pan Włodzimierz Wasiek - Członek Komisji poparł wypowiedź swego poprzednika, czyli Radnego Sobecha, dodając iż to co wykonaliśmy przez te dwa lata kadencji musieliśmy tego dokonać bo byliśmy do tego zobowiązania przez poprzednią Radę. Ponadto nic więcej Wójt nie zrobił.

Pan Stanisław Margalski - Członek Komisji zwrócił uwagę na to, że są składane wnioski do wszystkich Funduszy, z jakich możemy pozyskać środki z zewnątrz na te inwestycje. Są one złożone dobrze, jednakże z powodu ich ograniczeń finansowych - nie wszystkie są realizowane. Nie do końca jest prawdą, że żadnych środków Wójt nie dostał , gdyż dostaliśmy przecież dofinansowanie na budowę wodociągów oraz budowę kanalizacji w Płośnicy.

Pani Bożena Kowalska - Członek komisji ....Cyt. : " Uważam , że nie właściwie oceniamy pracę Wójta . Jeśli tak oceniamy jego pracę to musimy się przyzna do tego, że nasza Rada też nic nie robi . Proponowana kwota podwyżki jest bardzo niska i zastanawiam się czy jest sens wchodzić z tym tematem do Rady?"

Pan Paweł Rozentalski - Przewodniczący Komisji ......... Cyt. /" Uważam , że należy wystąpić do Rady Gminy z wnioskiem o podwyższenie wynagrodzenia Wójta , pomimo , że proponowana kwota podwyżki jest niska , a Wójt jeśli uzna , że są to "gówniane pieniądze" to z niej zrezygnuje, Jednakże jego pracy nie powinniśmy pozostawiać na takiej ocenie. Trzeba docenić to, że wykonywane przez niego inwestycje, nie są łatwe i niełatwo jest pozyskać środki z zewnątrz na ten cel. Na ekologię moda już mija i teraz znów np. występują szanse na otrzymanie dotacji na budowę dróg". 

Sumując swoją dyskusję na powyższy temat - Członkowie Komisji zaproponowali Przewodniczącej Rady przedłożyć swój wniosek na posiedzeniach pozostałych komisji działających przy Radzie Gminy w celu uzyskania opinii na temat przygotowania projektu uchwały w tej sprawie na obrady Sesji Rady Gminy.

Ad. pkt 6.

Z uwagi na wyczerpany porządek niniejszych obrad - Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim zebranym za udział i na tym zamknął obrad Komisji Rewizyjnej.
 

Protokołowała:                                                                                                       Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Anna Lipińska                                                                                                        Paweł Rozentalski