PROTOKÓŁ Nr 15/3/2005

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia                                                           i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 21 marca 2005 roku                                                              w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy

pod przewodnictwem Pani Bożeny Kowalskiej –

Przewodniczącej Komisji.

 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1000 , a zakończyło o godz. 1410.

 

Stan osobowy Komisji – 6 osób.

Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności – 6 osób.

Załącznik Nr 1.

 

Poza gronem Komisji udział w posiedzeniu wzięli:

 

  1. Pan M.Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy Płośnica
  2. Pani Elżbieta Szymańska - Przewodniczący Rady Gminy
  3. Pani Katarzyna Zakrzewska - Sekretarz Gminy
  4. Pani Maria Danuta Rochon - Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

Przebieg posiedzenia:

 

Pani Bożena Kowalska – Przewodnicząca Komisji otwierając posiedzenie powitała wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości i zaproponował następujący porządek obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.

 

  1. Przyjęcie porządku obrad.

 

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

 

  1. Analiza działalności Pełnomocnika Wójta oraz Gminnej Komisji ds. Profilaktyki                  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

  1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Płośnica.

 

6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie pozostałych projektów uchwał przygotowanych na najbliższe 

    posiedzenie Sesji Rady Gminy.

 

7. Wolne wnioski i zapytania.

 

8. Zamknięcie obrad.

 

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany im porządek i przystąpili do omawiania poszczególnych punktów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-    2    -

 

Ad. pkt 3.

--------------

 

         Protokół Nr 14/2/2005 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia              i Spraw Socjalnych  odbytego w dniu 01 lutego  2005 roku został wyłożony na sali narad na pół godziny przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia członkom Komisji dokładnego zapoznania się z jego treścią.

           Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do zawartej treści w/w protokołu – jednogłośnie przyjmując go w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony.

 

Ad. pkt 4.

-----------------

 

Pani Maria Danuta Rochon - Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na prośbę Przewodniczącej Komisji, przedstawiła działalność Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Płośnica.

 

Pan Włodzimierz Wasiek - Członek Komisji zapytał, czy jest możliwość przeznaczenia środków zaplanowanych w budżecie gminy na walkę z alkoholem na utworzenie i utrzymanie np. Ośrodków Sportowych, gdyż istnienie takiego Ośrodka pozwoliłoby np młodzieży na spędzanie wolnego czasu bez alkoholu.

 

    W odpowiedzi Pani Pełnomocnik wyjaśniła, że środki finansowe pochodzące z opłat                  za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy mogą być przeznaczone tylko na walkę z alkoholem tj. udzielanie pomocy osobom uzależnionym, osób współuzależnionych szukających pomocy.

 

   W dalszej dyskusji Członkowie Komisji rozważali możliwości zmuszenia osób uzależnionych    od alkoholu  do przymusowego leczenia odwykowego w oddziałach zamkniętych.

 

   Nadmieniam, że pisemne sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki                 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt 5.

-----------------

 

Pani Katarzyna Zakrzewska- Sekretarz Gminy, na prośbę Wójta gminy , przedstawiła                   i uzasadniła potrzebę ustalenia przez Radę Gminy

r e g u l a m i n u   udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznió zamieszkałych na terenie Gminy Płośnica.

 

Pan Włodzimierz Wasiek - Członek Komisji zapytał ile wpłynęło wniosków oraz jaką kwotę otrzymamy z budżetu państwa na  jednego ucznia.

 

Pan M. Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy w odpowiedzi wyjaśnił, że wniosków od mieszkańców wpłynęło 600, natomiast odnośnie środków, na razie nić nie wiemy, jaką kwotę otrzymamy. Ustalone kryterium na 1 ucznia wynosi od 44 zł. do 112 zł. miesięcznie. Myślę, że wysokość tej pomocy będziemy mogli ustalić dopiero wówczas, kiedy otrzymamy środki finansowe na ten cel.   

    Komisja, po krótkiej dyskusji w tym temacie , nie zgłosiła żadnych uwag ani zastrzeżeń do w/w regulaminu , jednogłośnie opowiedziała się za przedłożeniem go wraz z projektem uchwały w tej sprawie pod obrady XVIII Zwyczajnej Sesji Rady  Gminy w Płośnicy .

 

Nadmieniam, że projekt przedstawionego regulaminu stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.

 

 

 

 

-   3   -

 

Ad. pkt 6.

----------------

 

Pan M. Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy przedstawił i uzasadnił potrzebę podjęcia na XVIII Zwyczajnym posiedzeniu Sesji Rady Gminy następujących uchwał:

 

- Uchwały w sprawie likwidacji szkoły filialnej w Rutkowicach

 

- uchwały w sprawie likwidacji szkoły filialnej w Turzy Małęj

 

- uchwały w sprawie likwidacji szkoły filialnej w Gralwewie

 

- uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

  odprowadzenia ścieków dla mieszkańców wsi : Skurpie,Płośnica, Turza Mała,Gródki, 

  Niechłonin, Przełęk, Wielki Łęck, Rutkowice, Przełęk, Mały Łęck, Wielki Łęck, Prioma, 

  Jabłonowo, Zalesie i Gruszka.

 

Członkowie Komisji uwag ani zastrzeżeń do przedstawionych projektów uchwał nie zgłosili, jednogłośnie opowiadając się za przedłożeniem ich pod obrady  Sesji Rady Gminy w Płośnicy.

 

Projekty uchwał stanowią Załącznik Nr nr 4-7 do niniejszego protokołu.

 

Ad. pkt 6.

=========

 

Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania:

 

Pani Bożena Kowalska - Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na zniszczenie dróg na terenie naszej gminy, której przyczyną był gwałtowny spadek temperatury i powodzie występujące na terenie naszej gminy. Czy te drogi bęą remontowane i regulowane ?

 

Pan Jan Lemański - Członek Komisji zgłosił potrzebę założenia jeszcze jednej lampy                   w miejscowości  Zalesie przy posesji Pana Montowskiego.

 

 

Ad. pkt 7.

                                                                    =========

 

         Ze względu na wyczerpany porządek obrad Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim za udział i zamknął obrady niniejszego posiedzenia.

 

 

Protokołowała:                                                                          Przewodniczący Komisji:

 

Anna Lipińska                                                                                   Bożena Kowalska