PROTOKÓŁ  Nr 21/8/2005

 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 05 października           2005 roku w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy pod przewodnictwem        Pana Pawła Rozentalskiego - Przewodniczącego Komisji.

 

      Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 905 , zakończyło o godz. 1255.

 

Stan osobowy Komisji - 5 osób.

Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności - 5 osób.

 

Poza gronem Komisji udział w posiedzeniu wzięli:

 

1. Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy

2. Pani Elżbieta Podlasin - Inspektor d/s budżetowych i administracyjno-organizacyjnych szkół

5. Pani Anna Lipińska - Inspektor d/s Rady Gminy

 

Przebieg posiedzenia:

 

Pan Paweł Rozentalski - Przewodniczący Komisji otwierając posiedzenie powitał wszystkich zebranych i zaproponował następujący porządek obrad :

 

1. Otwarcie posiedzenia.

 

2. Przyjęcie porządku obrad.

 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

 

4. Analiza działalności finansowej szkół za I półrocze 2005 roku

 

5. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania.

 

6. Zamknięcie posiedzenia.

 

         Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do przedstawionego porządku - przyjmując go jednogłośnie.

 

Ad. pkt 3

==========

 

          Protokół Nr 19/6/2005 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 15 września   2005 roku został wyłożony na sali narad na pół godziny przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia wszystkim członkom zapoznania się z jego treścią .

 

          Członkowie Komisji żadnych uwag ani zastrzeżeń nie zgłosili do protokołu - jednogłośnie opowiadając się za jego przyjęciem w brzmieniu , w jakim został sporządzony.

 

-   2   -

 

Ad. pkt 4.

=========

Pani Elżbieta Podlasin - Inspektor d/s budżetowych i administracyjno-organizacyjnych szkół, na prośbę Wójta Gminy Płośnica, przedstawiła wykonanie Budżetu w szkołach podstawowych, gimnazjum i oddziałach zerowych za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 sierpnia 2005 roku- Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Pan Konrad Sobiech - Członek Komisji poprosił o wyjaśnienie , dlaczego w § 4010 w Szkole Podstawowej w Płośnicy na płace nauczycieli wydaje się tak dużo środków finansowych ? Czyżby było tak dużo nauczycieli?.

 

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy wyjaśnił, że nauczycieli w Szkole Podstawowej jest rzeczywiście więcej niż  w pozostałych szkołach na terenie naszej gminy , po czym wymienił ilość etatów nauczycieli oraz obsługi  w poszczególnych szkołach.

 

Pan Włodzimierz Wasiek - Członek Komisji zapytał Wójta Gminy, czy rozmawiał on              z Dyrektorem ZSR w Gródkach  na temat zatrudnienia 1 osoby do kuchni na koszt gminy.

 

       Wójt Gminy wyjaśnił , iż jest w trakcie prowadzenia rozmów z Dyrektorem i Starostwem Powiatowym na temat gorących posiłków dla uczni Gimnazjum Publicznego w Gródkach. 

 

Pan Konrad Sobiech -     Członek Komisji zaproponował Komisji , aby na początku  przyszłym roku doprowadzić do spotkania Komisji Oświaty z Dyrektorami wszystkich placówek oświatowych na terenie naszej gminy w celu podsumowania ich działalności finansowej.

 

     Komisja Oświaty jednogłośnie przyjęła powyższą propozycję planując nie pomijać jej przy ustalaniu planu pracy Komisji na 2006 rok.

 

    Więcej uwag ani pytań do działalności finansowej szkół  za I półrocze nie zgłoszono.

 

      

Ad. pkt 5.

=========

 

Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania:

 

Pan Konrad Sobiech - Członek Komisji zwrócił się z pytaniem do Wójta Gminy, ile płacą mieszkańcy wsi Turza Mała za przyłącze wodociągu?

 

     w odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, że tyle samo ile płacili pozostali mieszkańcy gminy       i mieszkańcy wsi Płośnica za przyłącze kanalizacyjne tj. 1.200 zł. od jednego przyłącza.

 

Pan Włodzimierz Wasiek - Członek Komisji poruszył problem słabego ciśnienia wody           w miejscowości Mały Łęck.

 

-   3   -

 

Pan Konrad Sobiech - Członek Komisji zapytał Wójta Gminy jakie ma plany związane           z budynkiem po byłej Szkole Podstawowej w miejscowości Przełek?

 

     Wójt Gminy wyjaśnił, że część szkoły / głównie środkowa/  będzie przeznaczona dla mieszkańców wsi w formie świetlicy wiejskiej , w dyspozycji Rady Sołeckiej pozostanie również boisko szkolne, natomiast pozostałe części boczne przylegające do mieszkań lokatorów na ich prośbę  pozostaną im sprzedane. 

 

Ad. pkt 6.

========

      

      Z uwagi na wyczerpany porządek obrad Przewodniczący Komisji   podziękował wszystkim  za udział i na tym zamknął posiedzenie Komisji. ,

 

Protokołowała:                                                                                    Przewodniczący Komisji

 

Anna Lipińska                                                                                            Paweł Rozentalski