PROTOKÓŁ Nr 18/5/2005

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu

09 czerwca  2005 roku w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy

pod przewodnictwem Pana Pawła Rozentalskiego –

Przewodniczącego Komisji.

 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz.

 

Stan osobowy Komisji – 5 osób.

Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności – 5 osób.

 

Poza gronem Komisji udział w posiedzeniu wzięli:

 

  1.Pani Elżbieta Szymańska – Przewodnicząca Rady Gminy

  2.Pan M.Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy Płośnica

  3. Pan Kazimierz Podlasin - Z-ca Wójta Gminy

        3.Pani Halina Jabłońska - Insp.d/s Budownictwa i Ochrony Środowiska

 

Przebieg posiedzenia:

 

Pan Paweł Rozentalski – Przewodniczący Komisji otwierając posiedzenie powitał wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości i zaproponował następujący porządek obrad:

 

1.      Otwarcie posiedzenia.

2.      Przyjęcie  porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.      Analiza gospodarki Komunalnej.

5.      Sprawy bieżące oraz  wolne wnioski.

6.      Zamknięcie obrad.

 

Ad.2

 

            Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany im porządek niniejszego posiedzenia i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.

 

 

Ad.3

 

         Protokół Nr 17/4//2005 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu             111 kwietnia 2005 roku został wyłożony na sali narad na pół godziny przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia członkom Komisji dokładnego zapoznania się z jego treścią.

 

           Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do zawartej treści w/w protokołu – jednogłośnie przyjmując go w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony.

 

 

Ad.4

 

Pani Teresa Jędraszek - Skarbnik Gminy przedstawiła zaplanowane środki finansowe na dział zwiazany z Gospodarką Komunalną w Budżecie gminy Płośnica na 2005 rok oraz przedstawiła wydatki poniesione w 2004 roku , po czym poprosiła członków Komisji o zadawanie pytań dotyczące tej tematyki.

 

Pan Paweł Rozentalski - Przewodniczący komisji zapytał, ile kontenerów z nieczystościami stałymi wywieźliśmy w tym roku od czasu obowiązywania nowej uchwały                               o zagospodarowaniu nieczystościami, ładu i porządku na terenie naszej gminy.

 

Pan M. Michał Niedźwiecki - Wójt gminy wyjaśnił, iż do tej pory zostały wywiezione           3 kontenery, które były ustawione na cmentarzach.

 

Pan Stanisław Margalski - Członek Komisji zapytał, czy posiadamy dane na temat ilości wywiezionych śmieci z naszej gminy na wysypisko przez Pana Ludwiczaka oraz ile mieszkańców gminy podpisało z nim umowę,

 

    W odpowiedzi - Wójt Gminy przedstawił dane na temat dostarczonych śmieci z terenu naszej gminy na wysypisko w Zakrzewie uzyskane z Ekologicznego Związku Gmin " Działdowszczyzna", natomiast dokładne dane na temat podpisanych umów z Panem Ludwiczakiem zobowiązał się przedstawić w najbliższym czasie, informując, iż jest potrzeba przejścia Komisji po terenie naszej gminy w celu sprawdzenia sposobu zagospodarowywania śmieci przez poszczególnych mieszkańców.

 

     Członkowie komisji jednogłośnie opowiedzieli się za koniecznością powołania takiej komisji i niezwłocznego przeglądu poszczególnych mieszkańców , a zwłaszcza tych , którzy nie podpisali umowy z Panem Ludwiczakiem.

 

Pan Włodzimierz Wasiek - Członek Komisji poprosił o przedstawienie danych na temat wykonanych przyłaczy do sieci kanalizacyjnej , pytając o ich ilość, koszt poniesiony przez  mieszkańców za wykonanie jednego przyłącza oraz sposób rozliczania bloku mieszkalnego    w Płośnicy na ulicy Kwiatowej. Zapytał również o sposób kwalifikowania ścieków                    w oczyszczalni , czyli określenia ich jakości.

 

Pan Konrad Sobiech - Członek Komisji zwrócił się z pytaniem - ile ścieków do tej pory przerobiła nasza oczyszczalnia?

 

     Powyższe dane przedstawiła Pani Halina Jabłońska - Inspektor d/s Budownictwa           i Ochrony Środowiska.

 

Pan Konrad Sobiech - Członek Komisji poprosił o wyjaśnienie odnośnie przedstawionego zużycia energii elektrycznej , czy została doprowadzona sieć wodociągowa do wybudowań    w Płośnicy czyli do posesji Pana Rychcika i Troczyńskiego.

 

     Wyjaśnień i odpowiedzi na postawione pytania udzielił Wójt Gminy

     

Pan Włodzimierz Wasiek - Członek komisji zwrócił się z pytaniem do Wójta Gminy, czy myśli o utworzeniu Zakładu Komunalnego przy Oczyszczalni Ścieków ?

 

     Wójt Gminy w odpowiedzi wyjaśnił , iż myśli na ten temat i dlatego zwrócił się z prośbą do WZUW Mława o zrobienie kalkulacji , aby mieć porównanie. 

 

 

Ad. 5.

 

 

Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania:

 

Pan Włodzimierz Wasiek - Członek Komisji poprosił Panią Skarbnik Gminy o wyjaśnienia na jaki paragraf budżetu gminy wpływają opłaty stałe rodziców dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Płośnicy i na co są one przeznaczane.

 

Pani Teresa Jędraszek - Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż opłaty te wpływają do Budżetu gminy na dział Oświaty , a szczegółowo na Szkołę Podstawową w Plośnicy i przeznaczane są na zakup materiałów naukowych oraz zabawek dla oddziału przedszkolnego.

 

Pan Włodzimierz Wasiek - Członek komisji poprosił również o podanie wysokości kosztów związanych z założeniem nowej centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy.

 

     Pani Skarbnik poinformowała , że całkowity koszt założenia  nowej centrali wyniósł około 8 tys. zł.

 

Pan Włodzimierz Wasiek - Członek komisji poruszył problem zachowania się młodzieży wracającej z dyskoteki OMEN w Płośnicy, przytaczając przykład ostatnie soboty, kiedy to młodzież parkował  swoje samochody przy Szkole Podstawowej i tam też urządziła bijatykę. W związku z tym zgłosił wniosek o ustawienie znaku zakazującego zatrzymywania i postoju oraz parkowania obcych pojazdów przy naszej szkole, dzięki czemu nasza Policja będzie miała podstawę do karania.

Radny Wasiek zapytał również , czy były poniesione przez gminę , jakieś poczynania w celu utworzenia nowego przejścia do nowej szkoły podstawowej w Płośnicy przy Panu Poterale      i Panu Szczepańskim.     

 

Ad. pkt 6

 

      Z uwagi na wyczerpany porządek obrad Przewodniczący komisji podziękował wszystkim za udział i na tym zamknął posiedzenie komisji.

 

 

                                                                                          Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

                                                                                                        Paweł Rozentalski

Protokołowała

 

Anna Lipińska