PROTOKÓŁ  Nr 18/6/2005

 

z posiedzeń wyjazdowych  Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia                                                   i Spraw Socjalnych odbytych  w dniu 13 września 2005 roku                                                      pod przewodnictwem

Pani Bożeny Kowalskie- Przewodniczącej Komisji.

 

W dniu 06 maja 2005 roku posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1005 , a zakończyło o godz. 1445.

 

Stan osobowy Komisji - 6 osób

Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności - 6 osób- Załącznik Nr 1.

 

Poza gronem Komisji udział w posiedzeniu wzięły:

1. Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy

2. Pani Teresa Jędraszek - Skarbnik Gminy

3. Pani Katarzyna Zakrzewska - Sekretarz Gminy  

2. Anna Lipińska - Inspektor ds. Radu Gminy

 

 

 

Przebieg posiedzeń:

 

 

Pani Bożena Kowalska- Przewodniczący Komisji  otwierając posiedzenie powitała wszystkich  członków komisji oraz zaproszonych gości i zaproponowała następujący porządek obrad:

 

1. Otwarcie posiedzenia.

 

2. Przyjęcie porządku obrad.

 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

 

4. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Płośnica za I półrocze 

     2005 roku.

 

5. Przygotowanie placówek oświatowych na terenie naszej gminy na rok szkolny 2005/2006.

 

6. Wolne wnioski i zapytania.

 

7. Zamknięcie obrad.

 

       Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany im porządek obrad                   i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.

 

 

 

 

 

-   2   -

 

Ad. pkt 3.

 

     Protokół Nr 17/5/2005 z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 06 maja i 02 czerwca  2005 roku został wyłożony na sali narad na pół godziny przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia wszystkim członkom Komisji dokładnego zapoznania się z jego treścią.

 

     Członkowie Komisji  nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do zawartej treści w w/w protokole - jednogłośnie przyjmując go w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony.

 

Ad. pkt 4.

 

         Członkowie Komisji pisemne sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Płośnica za I półrocze 2005 roku otrzymali wcześniej tj. na 10 dni przed terminem niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia im dokładnego zapoznania się z jego treścią.

         W związku z powyższym Komisja odstąpiła od głośnego odczytania jego treści - przystępując bezpośrednio do dyskusji :

 

Pani Maria Wodzyńska - Członek Komisji poprosiła o wyjaśnienie na co były wydane środki w dziale Gospodarki Komunalnej / oczyszczanie gminy/ w wys. 12.819 zł.

 

Pan Kazimierz Podlsin - Z-ca Wójta Gminy wyjaśnił, iż środki te były przeznaczone na niwelację dzikich wysypisk na terenie naszej gminy, wywóz kontenerów za miesiąc grudzień 2004 roku , oraz koszty związane z akcją pompowania wody w czasie powodzi.

 

Pan Włodzimierz Wasiek - Członek Komisji poruszył dział wydatków w dziale Oświata i Wychowanie i zapytał, czy my jako gmina dołożyliśmy jakieś środki na urządzenie boiska sportowego na terenie szkoły podstawowej w Płośnicy? Czy też , cały koszt urządzenia boiska poniosły Spółki Wodne za drzewo, które od nas dostali?

 

 

Pan M. Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy wyjaśnił , że urządzeniem boiska szkolnego zajmował się Dyrektor Szkoły ze środków , które były przeznaczone w budżecie , jaki dostał do dyspozycji i on te prace nadzoruje. Z tego co wiem, Spółki Wodne wyrównali teren, przyorali oraz przygotowali do siewu, natomiast Dyrektor szkoły ze środków szkolnych zakupił trawę i obsiał teren.  

 

    Więcej pytań do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze - Komisja nie zgłosiła przystępując do głosowania:

 

Za przyjęciem powyższego sprawozdania głosowało - 5 osób.

1 osoba - wstrzymała się od głosu.

 

Ad. pkt 5.

 

Pani Katarzyna Zakrzewska - Sekretarz Gminy , na prośbę Komisji, przedstawiła informację na temat przygotowania placówek szkolnych na rok szkolny 2005/ 2006 oraz na temat  dowożenia dzieci do szkół. Poinformowała również , że cztery szkoły z naszego terenu

-   3   -

 

złożyły wnioski  o wyposażenie pracowni komputerowych , na które trzy szkoły otrzymały odpowiedzi pozytywne i szkoła w Wielkim Łęcku jest już w trakcie urządzania najnowocześniej / prawdopodobnie na terenie powiatu/ pracowni komputerowej .

 

 

Ad. pkt 6.

=========

 

Wolne wnioski i zapytania:

 

Pan Włodzimierz Wasiek - Członek komisji zgłosił prośbę mieszkańców wsi Płośnica przy ul. Młyńskiej o włączenie dwóch lamp ulicznych przy posesji Pana Nowakowskiego Andrzeja w kierunku przystanku PKP.

 

Pani Bożena Kowalska - Przewodnicząca komisji zwróciła uwagę, że należałoby sprawdzić    i uregulować oświetlenie uliczne w miejscowości Jabłonowo, gdyż dużo jest miejsc zupełnie ciemnych., w których prawdopodobnie przepaliły się żarówki.

 

Pan Włodzimierz Wasiek - poruszył problem bezpańskich psów wałęsających się po terenie naszej gminy , których boją się mieszkańcy.

 

Pani Bożena Kowalska - zaproponowała aby w tej sprawie skontaktować się z policją , która zwróciłaby mieszkańcom gminy uwagę, aby nie spuszczali swoich psów , gdyż te wałęsające psy, to właśnie nasze psy, które mieszkańcy spuszczają z uwięzi . Ten problem jest poważny, gdyż dzieci boją się chodzić do szkół.

 

Pan Kazimierz Podlasin - Z-ca Wójta Gminy wyjaśnił , iż w celu rozwiązania tego  problemu musielibyśmy mieć środki finansowe w budżecie z przeznaczeniem na utrzymanie bezdomnych psów w schroniskach .

 

Pani Elżbieta Szymańska - Przewodnicząca Rady gminy przedstawiła osiągnięcia Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Płośnicy   tj.  IV miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr  w Krynicy Górskiej oraz  już tradycyjnie I miejsce w województwie warmińsko-mazurskim.

 

Pani Teresa Jędraszek - Skarbnik Gminy przedstawiła propozycje zmian do Budżetu Gminy Plośnica na 2005 rok, które będą analizowane na najbliższym posiedzeniu Rady gminy .

 

Pani Maria Wodzyńska - Członek Komisji zapytała , czy zostały już oddane klucze od mieszkań w Ośrodku Zdrowia przez Dr. Podowskiego oraz mgr farmakologii Pani Płoskońskiej. Czy mieszkania te są już wolne?

 

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy wyjaśnił, że pomieszczenia te zostały już opróżnione i niebawem otrzyma klucze. W Ośrodku zdrowia są wolne trzy mieszkania, wolne mieszkania będą również w Lecznicy Zwierząt . W związku z tym będzie potrzebował pomocy Radnych w celu rozpatrzenia podań osób zwracających się z prośbą o wynajm mieszkań.

 

-   4   -

 

Pani Maria Wodzyńska - Członek komisji zapytała, o Wójt Gminy planuje z mieszkaniami w tzw. "Domu starców" w miejscowości Skurpie, gdyż lokatorzy tych mieszkań chcieliby je remontować ale nie wiedzą. czy będą mieli możliwość ich wykupu na własność.

 

    W odpowiedzi na powyższe pytanie - Wójt gminy wyjaśnił , że planuje , oczywiście za zgodą  Rady Gminy, mieszkania te w przyszłym roku budżetowym sprzedać lokatorom, którzy je zajmują .

 

Pani Elżbieta Szymańska - Przewodnicząca Rady Gminy odczytała głośno treść pisma Pani Urszuli Muszyńskiej w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Płośnica. 

 

Ad. pkt 7.

 

 

     Ze względu na wyczerpany porządek obrad Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim za udział.

 

Protokołowała:                                                                                   Przewodniczący Komisji

 

Anna Lipińska                                                                                         Bożena Kowalska