PROTOKÓŁ Nr 17/5/2005


z posiedzeń wyjazdowych Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytych w dniu 06 maja i 02 czerwca 2005 roku pod przewodnictwem

Pani Bożeny Kowalskie- Przewodniczącej Komisji.


W dniu 06 maja 2005 roku posiedzenie rozpoczęło się o godz. 915 , a zakończyło o godz. 1515.


Stan osobowy Komisji - 6 osób

Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności - 6 osób- Załącznik Nr 1.

Poza gronem Komisji udział w posiedzeniu wzięły:

1. Pani Elżbieta Szymańska - Przewodniczący Rady Gminy

2. Anna Lipińska - Inspektor ds. Radu Gminy


W dniu 02 czerwca 2005 posiedzenie trwało od godz. 910 do godz. 1325.


Przebieg posiedzeń:


Posiedzenie w dniu 06 maja 2005 roku:


Pani Bożena Kowalska- Przewodniczący Komisji otwierając posiedzenie powitała wszystkich członków komisji oraz zaproszonych gości i zaproponowała następujący porządek obrad:


1. Otwarcie posiedzenia.


2. Przyjęcie porządku obrad.


3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.


4. Wyjazd członków komisji do Szkół Podstawowych w celu dokładnego zapoznania się

funkcjonowaniem szkół, analizą budżetu środków przeznaczonych na utrzymanie szkół

oraz stanem technicznym pomieszczeń .

6. Wolne wnioski i zapytania.


7. Zamknięcie obrad.


Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany im porządek obrad i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.
- 2 -


Ad. pkt 3.


Protokół Nr 16/4/2005 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 19 kwietnia 2005 roku został wyłożony na sali narad na pół godziny przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia wszystkim członkom Komisji dokładnego zapoznania się z jego treścią.


Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do zawartej treści w w/w protokole - jednogłośnie przyjmując go w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony.


Ad. pkt 4.


Pierwsza Szkołą Podstawową, którą odwiedzili członkowie Komisji była Szkoła Podstawowa w Gródkach do której uczęszcza 87 uczniów i 15 dzieci do klasy "O"

Pani Marzena Jargoła - Dyrektor Szkoły oprowadziła Komisję po całym obiekcie szkoły , przy czym zwróciła szczegółową uwagę na brak sali gimnastycznej, pracowni komputerowej oraz wertykali na oknach.

Ze środków uzyskanych od Rady Rodziców oraz sponsorów Pani Dyrektor zakupiła nowy komputer oraz kserokopiarkę, które znajdują się w jej gabinecie.

Wymieniono 4 okna na nowe ( w części po starej szkole) . Pozostało jeszcze 6 okien do wymiany.

Szkoła ma 15 tys. środków na usługi materialne.

Szkoła Podstawowa w Niechloninie:


Do Szkoły tej uczęszcza 100 uczniów oraz 9 -cioro dzieci do klasy "0" i 5- cioro 5-latek.

Szkole Podstawowej podlegają dwie szkoły filialne tj. Szkoła w Zalesiu do której chodzi 22 dzieci oraz Szkoła Filialna w Jabłonowie - 28 dzieci.


Etaty Szkoły Podstawowej w Niechłoninie to 7 nauczycieli w pełnym wymiarze pracy i Pani Dyrektor oraz 5 osób zatrudnionych na niepełnym etacie.

Szkoła Filialna Zalesie - 2 nauczycieli oraz katecheta i 1/2 etatu woźnej.

Szkoła Filialna Jabłonowo - również 2 nauczycieli i katecheta oraz 1/2 etatu woźnej.


Pani Marzena Monczewska- Dyrektor Szkoły oprowadzając Komisję po terenie Szkoły zwróciła szczególną uwagę na konieczność wymiany starych okien na nowe, wymianę pieca grzewczego oraz rozbudowę lub budowę nowego pomieszczenia na kotłownię.

Podołanie takich przedsięwzięć pochłonęło by z budżetu ponad 80 tys. zł. Tymczasem skromne środki , które posiada szkoła na usługach materialnych niemal w całości przeznaczane są na zakup dużej ilości węgla do szkoły oraz częste remonty pieca grzewczego C.O.


Członkowie Komisji oglądając pomieszczenie na kotłownię zgłosili wniosek o wymianę pieca na nowy oraz konieczność wygospodarowania innego pomieszczenia na kotłownię oraz stopniową wymianę okien i malowanie pomieszczeń w części edukacyjnej Szkoły.


Członkowie Komisji odwiedzili również Szkoły Filialne tj. Szkołę w Jabłonowie i w Zalesiu.


- 3 -


Szkoła Podstawowa w Płośnicy:


Szkoła Podstawowa w Płośnicy jest nowym obiektem, który od niedawna nabiera "ducha" tj. pomieszczenia szkoły przystrajane przez nauczycieli oraz dzieci zmieniają swój wygląd, robią się coraz ładniejsze, ciekawe i przytulne.


Pan Eryk Kubiak - Dyrektor Szkoły z dumą pokazywał komisji prace dzieci , które przystrajają ściany pomieszczeń klasowych oraz holu.

W szkole jest czynnych 10 sal lekcyjnych, 1 świetlica, 1 sala komputerowa , pokój nauczycielski, gabinet dla Sekretarki i gabinet dla dyrektora. Ponadto pomieszczenia gospodarcze oraz dyżurka dla woźnych, dwie szatnie.

W drugiej części sala gimnastyczna o wysokim standarcie, przebieralnie wraz łazienkami i prysznicami oraz magazyn.


Do Szkoły uczęszcza 199 dzieci, a w przyszłym roku tj. roku szkolnym 2005/2006 będzie więcej uczniów klasy VI-tej i zaistnieje potrzeba utworzenia dwóch klas. W związku z tym będzie miał problem z pomieszczeniami na naukę. Zgłosił wniosek do komisji o poparcie w sprawie remontu Oddziału Przedszkolnego, który jest w stanie surowym. Wówczas mógłby klasę "0" oraz dzieci z przedszkola umieścić w innej części szkoły , zyskając dwa pomieszczenia klasowe.


Pan Włodzimierz Wasiek - Członek komisji zapytał Dyrektora, gdzie wpływają stałe opłaty za przedszkole i na co są one przeznaczane.


W odpowiedzi Dyrektor poinformował, że rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola wpłacają stałe opłaty po 26,50 zł. miesięcznie do Kasy Urzędu Gminy do wspólnego budżetu gminy.


Pan Wasiek Włodzimierz zapytał jakie, Dyrektor widzi inne rozwiązanie, jeśli nie wykończymy wskazanych przez niego pomieszczeń? Czy te pomieszczenia są również ogrzewane?


Dyrektor wyjaśnił, że będzie musiał tak ułożyć grafik godzin lekcyjnych , aby pomieścić wszystkie klasy. Najwyżej dzieci będą rozpoczynały lekcje trochę później i później kończyły.


Pani Bożena Kowalska - Przewodniczący Komisji .......Cyt. " Musimy ogólnie patrzeć na nasze szkoły i na nasze dzieci. Czy nie mamy co robić z pieniędzmi, aby tutaj dla kilku osób na krótki okres ponieść tak wysokie koszty? "


Pan Jan Lemański - Członek Komisji ........Cyt:..." Uważam, żę głównie należałoby zająć się

centralnym ogrzewaniem w Wielkim Łęcku i wymianą okien".


Pan Włodzimierz Wasiek- Zwrócił się z pytaniem do Dyrektora , czy w szkole zatrudniony jest pracownik gospodarczy?


W odpowiedzi Dyrektor wyjaśnił, że na razie nie, ale po odejściu jednej ze sprzątaczek na emeryturę planuje zatrudnić kogoś, kto oprócz sprzątania będzie również konserwatorem.


- 4 -


Pan Włodzimierz Wasiek - Członek komisji .....Cyt. ..." Ale przecież czy pręzej, czy później tę szkołę trzeba wykończyć i oddać do użytku!"


Pan Stanisław Dudek - Członek Komisji .......Cyt: " Uważam, żę na ten temat będziemy rozmawiać w innym czasie . Musimy wszystko dokładnie rozważyć".


Gimnazjum Publiczne w Gródkach:


Gimnazjum funkcjonuje już 6 lat. Do tej szkoły uczęszcza 266 uczniów .W przyszłym roku szkolnym przybędą aż cztery klasy I-e i ilość dzieci się zwiększy


Uczniowie mają możliwość korzystania z gorących posiłków na stołówce w Zespole Szkół.

Z dożywiania przez GOPS Płośnica korzysta 80 dzieci otrzymując gorącą zupę i pieczywo w dowolnej ilości.


Odnośnie obcych języków, w gimnazjum jest tylko1 obcy język tj. język angielski. Jeśli byśmy chcieli wprowadzić drugi język, wówczas musielibyśmy mieć około 25 tys. zł. rocznie więcej w naszym budżecie i rodzice musieliby wyrazić zgodę.


W przyszłym roku zwiększy się o 1 godz. tygodniowo lekcji W-f i jest problem z salą gimnastyczną . ogółem będziemy mieli 40 godz. tygodniowo W-f . W okresie zimowym to trudny problem, gdyż nie mamy pomieszczeń do ćwiczeń. W piwnicy mamy pomieszczenie, ale można w nim tylko grać w szachy i w warcaby. Ale do ćwiczeń ruchomych pomieszczenie to jest za niskie.


Szkoła Podstawowa w Wielkim Łęcku:


Do szkoły uczęszcza 90 dzieci , w tym do szkoły filialnej w Małym Łęcku 14.


Pan Kazimierz Sosiński- Dyrektor Szkoły oprowadził komisję po terenie szkoły, zwracając szczególną uwagę na stan techniczny pieców kaflowych, z czym ma największy problem. Piece te wymagają ciągle konserwacji i napraw. Na co idą znaczne środki finansowe. Moim największym problemem jest brak centralnego ogrzewania. Z wymianą okien dałem sobie stopniowo radę i wymieniłem je wz wypracowanych przez naszą szkołę środków np na organizacji wieczorków tanecznych, w co włożyli swój trud i pracę również rodzice. Ale z wymianą centralnego ogrzewania nie poradzimy sobie z tych środków jakie posiadamy. Jest to dość kosztowna inwestycja i wymaga dużego nakładu jednorazowego. W związku z tym poprosił Członków komisji o poparcie zgłaszając wniosek o środki z budżetu gminy na ten cel.


Na działce obok budynku szkolnego i boisk sportowych - Dyrektor wraz kadrą i dziećmi planują utworzyć mały ogród botaniczny , w którym będą posadzone bardzo rzadkie okazy drzew i traw. Będzie to mini las , alejki i nie zabraknie również ławeczek do posiedzenia,

Dyrektorowi udało się , szukając sponsorów uzyskać część środków na ten cel , Jednakże dużo jeszcze potrzeba. W związku z tym zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe z funduszu gminnego przeznaczonego na ochronę środowiska.- 5 -


Komisji oświaty bardzo spodobał się pomysł Dyrektora o utworzeniu ogrodu biologicznego i postanowili pomóc zakupując trawę do obsiania terenu pod ogród oraz zakupili ze szkółki leśnej w Krajewie rzadkie sadzonki drzew iglastych. Choć to tylko część tego co brakuje - przyniosła dużo radości Dyrektorowi i całej szkole.


Ad. pkt 5.

=========


Wolne wnioski i zapytania:


Komisja podczas posiedzeń wyjazdowych do szkół na terenie naszej gminy zwróciła uwagę na nierówny standard organizacyjny szkół. W szkołach nowych , gdzie występuje ogrzewanie gazowe i nowe wyremontowane pomieszczenia pracuje również pracownik gospodarczy. I Dyrektorom tych szkól jest o wiele łatwiej . Np w szkole podstawowej w Gródkach lub w Gimnazjum. W szkole podstawowej w Niechłoninie i Wielkim Łęcku występuje ogrzewanie piecowe i niestety z problemem napraw i konserwacji Dyrektorzy muszą sobie radzić sami, albo zakasując rękawy i robiąc to własnymi rękami, albo przeznaczając znaczne ilości ze środków materiałowych na opłacanie remontów.


Podobnie wygląda sytuacja z pomocą biurową , z uporaniem się dokumentacji szkolnej . Od długiego czasu coraz więcej nakłada się obowiązków na Dyrektorów odnośnie dokumentacji. Coraz więcej biurokracji, co ogranicza w bardzo dużej mierze czas tym Dyrektorom, którzy nie mają żadnej pomocy. W Gimnazjum i w Szkole Podstawowej w Płośnicy są osoby zatrudnione na 1/2 etatu jako sekretarki , a w innych szkołach nawet nie pytamy , czy potrzebna jest im pomoc.


Komisja jednogłośnie opowiedziała się za utworzeniem po 1/2 etatu konserwatora i 1/2 etatu sekretarki w każdej szkole.Ad. pkt 6.Ze względu na wyczerpany porządek obrad Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim za udział.


Protokołowała: Przewodniczący Komisji


Anna Lipińska Bożena Kowalska