PROTOKÓŁ  Nr 14/ 3/ 2005

 

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej odbytego w dniu 16 września  2005 roku w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy

 / pokój Nr 13/ pod przewodnictwem Pana Jana Lemańskiego -              Przewodniczącego Komisji.

 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz.

 

Stan osobowy komisji - 6 osób .

W posiedzeniu wzięło udział - 5 osób - lista obecności - Załącznik Nr 1.

Pan Jacek Wielongowski - Członek Komisji swoją nieobecność na posiedzeniu zgłosił                i usprawiedliwił wcześniej.

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 

1. Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy

2. Pani Elżbieta Szymańska - Przewodniczący Rady Gminy w Płośnicy

3. Pani Katarzyna Zakrzewska - Sekretarz Gminy

4. Pan Kazimierz Podlasin - Zastępca Wójta Gminy Płośnica 

5. Pani Teresa Jędraszek - Skarbnik Gminy

6. Pan nadkomisarz Marek Piętka - Z-ca Komendanta Rejonu Policji w Lidzbarku.

 

Przebieg posiedzenia:

 

Pan Jan Lemański - Przewodniczący Komisji , otwierając posiedzenie, powitał wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości , po czym zaproponował następujący porządek obrad:

 

1. Otwarcie posiedzenia.

 

2. Przyjęcie porządku obrad.

 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

 

4. Sprawozdanie z działalności Rewiru Dzielnicowego Policji  za 2004 rok.

 

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania  z wykonania Budżetu Gminy Płośnica            

    za I półrocze 2005  roku.

 

6. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania.

 

7. Zamknięcie obrad.

 

     Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli porządek obrad i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.

 

 

 

-   2   -

 

Ad. pkt 3.

=========

 

     Protokół Nr 13/2/2005 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej odbytego w dniu 15 kwietnia 2005 roku został wyłożony na sali 30 minut

przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia wszystkim członkom Komisji dokładnego zapoznania się z jego treścią.

 

    Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do treści powyższego protokołu - jednogłośnie głosując za przyjęciem go w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony.

Ad. pkt 4.

========

Pan Nadkomisarz Marek Piętka - Z-ca Komendanta Rejonu Policji w Lidzbarku, na prośbę Przewodniczącego Komisji,  przedstawił Ocenę Stanu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na terenie Gminy Płośnica za rok 2004 .

 

Pan Wiesław Rudnicki - Członek Komisji poprosił o zwrócenie uwagi Policji iż na drogę w miejscowości Gralewo mogą wjeżdżać samochodu o ciężarze maksymalnie do 10 ton. Tymczasem bez żadnej obiekcji jeżdżą samochody nawet do 50 ton.

 

    Pan Nadkomisarz wyjaśnił, iż bardzo często Policja kontroluje ten odcinek drogi. Jednakże jak jedzie sznurek samochodów o tak wysokim tonażu zatrzymując pierwszy nie możemy zahamować ruchu i inne przejeżdżają bezkarnie. Właścicielom firm transportowych opłaca się pokryć koszt jednego mandatu przy oszczędności dłuższej trasy np. 5 samochodów.

 

Pan Jan Lemański - Przewodniczący Komisji poprosił o zwrócenie uwagi na samochody wożące żwir bez plandek ani żadnego przykrycia.

 

     Członkowie Komisji zwrócili uwagę na lepsze zabezpieczenie miejscowości Płośnica w czasie trwania dyskoteki OMEN, a zwłaszcza na wracającą z dyskoteki młodzież.

 

Nadkomisarz wyjaśnił, iż o wiele bezpieczniej byłoby, gdyby w tym czasie paliły się wszystkie latarnie uliczne.

 

     Więcej pytań nie zgłoszono. Członkowie Komisji podziękowali przedstawicielowi Rejonu Policji w Lidzbarku za udział w posiedzeniu i przedstawienie oceny bezpieczeństwa na terenie naszej gminy.

 

Nadmieniam, że pisemna Ocena Stanu Bezpieczeństwa stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.

   

 

 

-   3   -

Ad. pkt 5.

=========

 

     W związku z tym, iż członkowie Komisji pisemne sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Płośnica za I półrocze 2005 roku  ze szczegółowym opisem otrzymali dużo wcześniej przed terminem spotkania , odstąpili od głośnego czytania a przystąpili do dyskusji w tym temacie.

 

Członkowie Komisji poprosili o przedstawienie działu transportu tj. zaplanowanych środków na 2005 rok oraz wykonanie w I półroczu.

 

    Odpowiedzi i wyjaśnień na powyższy temat udzieliła Pani Teresa Jędraszek - Skarbnik Gminy.

 

    Więcej pytań ani uwag Członkowie komisji nie zgłosili przyjmując sprawozdanie  jednogłośnie .

 

Ad. pkt 6.

========

Pan M. Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy przedstawił i uzasadnił potrzebę podjęcia na najbliższym posiedzeniu Rady następujących uchwał:

 

- uchwały w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej położonej we wsi Gródki             w trybie przetargu.

 

- uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości  stanowiącej własność Starostwa Powiatowego w Działdowie.

 

Pani Teresa Jędraszek - Skrabnik Gminy przedstawiła i uzasadniła potrzebę podjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie zmian do Budżetu Gminy Płośnica na 2005 rok.

 

      Członkowie komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń co do słuszności podjęcia przez Radę ww. uchwał, jednogłośnie opowiadając się za przedłożeniem ich pod obrady Sesji Rady Gminy w Płośnicy.

                                                             

Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania:

 

Pan Jan Kawka - Członek Komisji poruszył proble, dowożenia dzieci do szkół . Dzieci           w Turzy Małej przychodzą na przystanek już o godz. 700. Przyjeżdżają do szkoły w Płośnicy    i czekają do godz. 900na zajęcia lekcyjne. Wracają dopiero o godz. 1500. Czy nie ma innego rozwiązania, aby skrócić im ten czas.

 

Pan M. Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy wyjaśnił, iż dyrektor szkoły jest w czasie przygotowywania zmiany planu lekcji . Prawdopodobnie dzieci będą rozpoczynać lekcje od godz. 800  i wcześniej kończyć.

 

 

 

 

 

-  4   -

 

Pan Wiesław Rudnicki - Członek komisji zapytał kiedy będzie uregulowany przepust            w miejscowości Gralewo. 

 

   W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił , że po zmianach w budżecie gminy Płośnica na 2005 rok Rada Gminy będzie planować chronologiczny porządek napraw i regulacji przepustów        i dróg na terenie naszej gminy.

 

Pan Jan Lemański - Członek Komisji zapytał , czy to prawda , że dzieci klas I -III                 w Niechłoninie mają po 2 godziny lekcyjne języka angielskiego tygodniowo. natomiast dzieci uczęszczające do szkoły w Zalesiu tylko po 1 godzinie.

Poprosił również o ponowienie  wniosku do Zarządu Dróg odnośnie  ustawienia lustra na skrzyżowaniu w miejscowości Zalesie . 

 

   Pan Wójt Gminy obiecał dokładnie przyjrzeć się temu i wyjaśnić.

 

Pan Stanisław Orłowski - Przewodniczący Komisji podziękował za część chodnika w Gródkach przy bloku po lewej stronie.

 

Pan  Wiesław Rudnicki - Członek komisji zgłosił wniosek usunięcia słupów energetycznych przy posesji Pana Jakubowskiego Piotra w miejscowości Gralewo.

 

Pan Stanisław Orłowski - Członek komisji poruszył problem poprowadzenia linii gazociągu po drugiej stronie wsi Gródki . Jest dużo mieszkańców chętnych do odbioru gazu.

Poruszył również problem uregulowania stanu drogi gminnej położonej w  gospodarstwie w celu umożliwienia swobodnego przejazdu mieszkańcom tej wsi przez tę drogę.

 

Pani Elżbieta Szymańska - Przewodniczący Rady Gminy przedstawiła treść skargi Pani Urszuli Muszyńskiej na działalność Wójta Gminy . 

 

Ad. pkt 7.

========

 

     Z uwagi na wyczerpany porządek obrad - Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu zamknął niniejsze obrady Komisji.

 

Protokołowała :                                                                        Przewodniczący Komisji 

 

Anna Lipińska                                                                                    Jan Lemański