PROTOKÓŁ Nr 21/4/2005


z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów działającej

przy Radzie Gminy odbytego w dniu 24 maja 2005 roku

w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy pod przewodnictwem

Pana Stanisława Orłowskiego – Przewodniczącego Komisji .


Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1115 , a zakończyło o godz. 1535.


Stan osobowy Komisji – 6 osób .

Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności – 6osób – Załącznik Nr 1


Poza gronem w/w Komisji udział w posiedzeniu, wzięli :

  1. Pani Elżbieta Szymańska – Przewodniczący Rady Gminy w Płośnicy

  2. Pani Teresa Jędraszek – Skarbnik Gminy .

  3. Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy


Przebieg posiedzenia :


Pan Stanisław Orłowski - Przewodniczący Komisji otwierając posiedzenie powitał wszystkich członków zebranych Komisji oraz zaproszonych gości , po czym zaproponował następujący porządek obrad :


  1. Otwarcie posiedzenia .


  1. Przyjęcie porządku obrad .


3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.


4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy w Płośnicy w sprawie

zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej na dofinansowanie zadania pn.

"Doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego OSP Wielki Łęck"


5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmian do

Budżetu Gminy Płośnica na 2005 rok.


6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy w Płośnicy w sprawie

przyjęcia zabezpieczenia dla inwestycji dofinansowanych z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego.


7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie pozostałych projektów uchwał przygotowanych na

najbliższą Sesję Rady Gminy.


8. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania.

- 2 -


9. Zamknięcie obrad .


Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany im porządek niniejszego posiedzenia i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.


Ad. pkt 3.

=========

Protokół Nr 20/3/2005 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 22 kwietnia 2005 roku został wyłożony na sali narad na pół godziny przed rozpoczęciem się niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia członkom Komisji dokładnego zapoznania się z jego treścią.


Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do w/w protokołu - przyjmując go jednogłośnie.

Ad. pkt 4.

==========


Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy Płośnica przedstawił i uzasadnił potrzebę podjęcia przez Radę Gminy w Płośnicy uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 65.000 zł. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. " Doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego OSP Wielki Łęck".

Po czym głośno odczytał treść przygotowanego projektu uchwały i poprosił o opinię członków Komisji Budżetu i Finansów.


Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie opowiedziała się za zaciągnięciem w/w pożyczki polecając Przewodniczacej Rady Gminy przedłożyć powyższy projekt uchwały pod obrady XX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Płośnicy w celu jej podjęcia.


Nadmieniam, że projekt w/w uchwały stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5.

==========


Pani Teresa Jędrszek - Skarbnik Gminy Płośnica przedstawiła i uzasadniła potrzebę naniesienia zmian do Budżetu Gminy na 2005 rok, po czym szczegółowo wyjaśnił proponowane zmiany.


Pan Konrad Sobiech - Członek Komisji zapytał jaką inwestycję planuje się w Gimnazjum za środki w wys. 16.000 zł. planowane w danym dziale w budżecie na ten rok .


Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy wyjaśnił, iż planuje się wewnętrzną wymianę instalacji elektrycznej w Gimnazjum.- 3 -


Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do przedstawionych zmian w budżecie gminy na 2005 rok - jednogłośnie przyjmując projekt uchwały w tej sprawie i opowiadając się za przedłożeniem go Radzie Gminy na Zwyczajnej Sesji .


Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zmian do Budżetu Gminy Płośnica na 2005 rok stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.


Ad. pkt 6.

========


Pan M.Michał Niedźwiecki- Wójt Gminy Płośnica przedstawił i uzasadnił potrzebę podjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie przyjęcia zabezpieczenia dla inwestycji dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn. "budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Turza Mała ( wniosek : Z/2.28/III/3.1/218/04).


Komisja budżetu i Finansów jednogłośnie opowiedziała się za podjęciem w/w uchwały zwracając się z prośbą do Przewodniczącej Rady Gminy o przedłożenie projektu uchwały pod obrady XX Zwyczajnej


Przedstawiony projekt uchwały stanowi Załącznik Nr 4 do protokołu z niniejszego posiedzenia Komisji.


Ad. pkt 7.

===========


Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy przedstawił i uzasadnił potrzebę podjęcia przez Radę Gminy w Płośnicy uchwały:


- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gminy Płośnica w obrębie geodezyjnym Gródki Przełęk.


Pan Stanisław Dudek - Członek Komisji zgłosił wniosek zmiany położenia chodnika w obrębie skrzyżowania Przełęk Gródki proponując położenie chodnika na przeciw wysepki od posesji Pana Nowakowskiego do skrzyżowania.


Komisja jednogłośnie przyjęła powyższy wniosek wnioskując również o położenie chodnika od bramy wjazdowej do ZSR w Gródkach pod górkę do skrzyżowania Gródki-Przełęk -Płośnica.

Nadmieniam, że przedstawiony projekt uchwały stanowi Załączniki nr 5 do protokołu z niniejszego posiedzenia.

- 4 -


Ad. pkt 8.

========

Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania:


Pan Stanisław Dudek- Członek Komisji zapytał o szkołę filialną w Przełęku informując Wójta gminy , że rodzice dzieci uczęszczających do tej szkoły nie zgadzają się na łączenie klas 0-III.


Pan Wójt przedstawił stanowisko dotyczące łączenia klas w szkole filialnej w Przełęku oraz szkole podstawowej w Gródkach zajęte przez Kuratora Oświaty po naradzie z dyrektorami naszych szkół podstawowych

Ad. pkt 9.

==========

Ze względu na zakończenie dyskusji i brak wniosków oraz wyczerpany porządek obrad Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za udział i zamknął obrady niniejszego posiedzenia .Protokołowała: Przewodniczący Komisji


Anna Lipińska Stanisław Orłowski