P R O T O K Ó Ł   Nr XX/2005

 

z posiedzenia XX Zwyczajnej   Sesji Rady Gminy

w Płośnicy   odbytej w dniu  30 maja 2005 roku

w lokalu  Urzędu Gminy w Płośnicy pod przewodnictwem

Pani Elżbiety Szymańskiej – Przewodniczącej Rady Gminy.

 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1005, a zakończyło się o godz. 1515.

 

Stan osobowy Rady Gminy w Płośnicy - 15 osób .

Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności - 15 Radnych– Załącznik Nr 1 .

 

Poza gronem Rady Gminy , udział w posiedzeniu wzięli :

 

1. Pan M.Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy Płośnica 

2. Pani  Teresa Jędraszek - Skarbnik Gminy 

3. Pani Katarzyna Zakrzewska – Sekretarz Gminy

5. Pan Kazimierz Podlasin – Z-ca Wójta Gminy Płośnica

6. Pani Anna Lipińska - Inspektor ds. obsługi Rady  Gminy

7. Sołtysi poszczególnych wsi w/g załączonej listy obecności - 13 osób – Załącznik Nr 2

8. Pani Barbara Kramkowska - Delegat do Izb Rolniczych

9. Pani Urszula Górska-Laskowska - Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Działdowie

 Lista zaproszonych gości stanowi Załącznik Nr 3 .

 

Przebieg    posiedzenia :

=====================

 

Pani Elżbieta Szymańska  – Przewodniczący Rady Gminy  otwierając obrady               XX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy  powitała wszystkich zebranych  ,  stwierdziła , że na sali narad  obecnych jest  15 Radnych , co stanowi quorum Rady władne do podejmowania prawomocnych uchwał , po czym odczytała proponowany porządek obrad :

 

1. Otwarcie posiedzenia .

 

2. Przyjęcie porządku obrad .

 

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XIX Zwyczajnej  Sesji Rady Gminy.

 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami

 

5. I n t e r p e l a c j e. 

 

6. Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki         

     z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na doposażenie      

      w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego OSP Wielki Łęck. 

-   2   -

 

7. Rozpatrzenie  i podjęcie uchwały w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy 

    Płośnica na 2005 rok.

 

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zabezpieczenia dla inwestycji  

    dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenie miejscowego 

    planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płośnica w obrębie geodezyjnym Gródki 

    Przełęk.

 

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na 

      rzecz Gminy Płośnica..

 

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu 

      Stanu Cywilnego w Płośnicy.

 

12. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje .

 

13. Wolne wnioski i zapytania.

 

14. Zamknięcie obrad.

 

          Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad  i przystąpili                 do omawiania poszczególnych jego punktów.

 

Ad. pkt 3.

=========

 

         Protokół Nr XIX/2005 z posiedzenia  Zwyczajnej  Sesji Rady Gminy w Płośnicy odbytej w dniu  28 kwietnia 2005 roku został wyłożony na sali narad na godzinę przed rozpoczęciem niniejszych obrad w celu umożliwienia wszystkim Radnym dokładnego zapoznania się z jego treścią.

 

              Uwag ani zastrzeżeń do treści protokołu Radni nie zgłosili – przyjmując       go jednogłośnie w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony.

 

 

Przed przystąpieniem do sprawozdania Wójta Gminy z działalności - Przewodnicząca Rady Gminy powitała serdecznie zaproszoną na niniejsze posiedzenie Panią Kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Rolników w Działdowie i poprosiła ją o przedstawienie zmian dotyczących ubezpieczenia rolników.

 

Pani Urszula Górska -Laskowska - Kierownik KRUS w Działdowie zasygnalizowała zmiany, jakie nastąpiły w systemie ubezpieczenia rolników w maju ubiegłego roku.

 

 

-    3    -

 

- dotyczącej tej grupy rolników, którzy oprócz działalności rolniczej prowadzą również działalność gospodarczą. Taka osoba płaci składkę w podwójnej wysokości tzn. większą niż rolnik, który utrzymuje się tylko z pracy na gospodarstwie rolnym . Do zeszłego roku było tak, ze można było otwierać działalność gospodarczą i po rocznym terminie opłacania składek dla rolników płacić tylko te składkę, którą opłaca zwykły rolnik. W tej chwili ten warunek jest zaostrzony i można płacić taką składkę dopiero po terminie 36 miesięcznych składek w podwójnej wysokości.. Działalność ta musi być również opodatkowana w formie ryczałtu. To znaczy nie może być opodatkowana na zasadach ogólnych.

Nowe zasady bardzo uderzyły w środowisko tej grupy rolników na naszym terenie, gdyż przed ich wejściem w życie mieliśmy prawie 200 podmiotów gospodarczych ubezpieczonych w placówce KRUS, natomiast teraz pozostało ich zaledwie 59. Czyli celem tej nowelizacji było wyeliminowanie tej grupy rolników, którzy tylko i wyłącznie ze względu na niską wysokość składki kupowali zaledwie kawałek ziemi a głównie utrzymywali się z działalności gospodarczej.

 

- dotyczącej grupy osób, którzy byli ubezpieczeni nie z tytułu posiadania ziemi ale z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej. Nowelizacja ustawy reguluje, jakie to grupy osób w tym ubezpieczeniu pozostać . Z grupy tej głównie zostali wyeliminowani hodowcy psów rasowych. Do zeszłego roku wystarczyło udokumentować, że hoduje się dwa psy rasowe lub rybki akwariowe i można było ubezpieczyć się w naszej placówce.       W tej chwili już tego nie ma.

 

Pani Kierownik poprosiła o przekazanie w swoich środowiskach rolnych , że jeżeli ktoś z rolników  nosi się zamiarem otworzenia działalności gospodarczej musi pamiętać o tych dwóch podstawowych warunkach tj. musi się legitymować trzy letnim okresem ubezpieczenia w KRUSie i wybierając formę opodatkowania w Urzędzie Skarbowym musi wybrać formę ryczałtu. Jeżeli ktoś przebije się przez te wszystkie administracyjne sprawy musi w ciągu 14 dni pod daty zarejestrowania działalności  zgłosić się do naszej placówki . Jeżeli nie dotrzyma tego okresu -już niestety składek z tytułu rolnika nie będzie mógł płacić.

 

Do tej pory rolnicze ubezpieczenie było dostępne tylko i wyłącznie dla obywateli naszego kraju - teraz w związku z wejściem do Unii Europejskiej ubezpieczeniem tym mogą być obywatele wszystkich państw Unii.

 

Nowością związanych z uzyskanie renty strukturalnej jest to , że  każdy benificjent renty strukturalnej nadal jest ubezpieczony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Rolników i ma obowiązek przez okres otrzymywania renty opłacać również składki na emeryturę. Związane jest to z tym, iż renta strukturalna jest przyznawana na ściśle określony czas, generalnie na 10 lat i po tym okresie rolnik ma prawo do zwykłej emerytury.

 

Następną nowością jest to, że do tej pory jeśli rolnik po nabyciu ziemi nie zgłosił się zaraz a dopiero po roku lub 2 latach wówczas musiała opłacić składki za okres 5 lat wstecz. Natomiast od tamtego roku musi zapłacić za okres 10 lat wstecz.

 

 

 

-   4   -

 

Bardzo ważna wiadomość w zakresie wypłaty jednorazowych odszkodowań . Do maja ubiegłego roku KRUS wypłacał jednorazowe odszkodowania za każde w zasadzie zdarzenie wypadkowe, jakie miało miejsce w gospodarstwie. I nie  miało znaczenia , że wypadkowi uległo dziecko rolnika , czy teściowa lub matka lub ktokolwiek inny, kto pomagał w pracy w gospodarstwie rolnym. Od maja zeszłego roku jednorazowe odszkodowanie wypadkowe przysługuje tylko i wyłącznie osobie    ubezpieczonej w KRUS. Jeśli w danym gospodarstwie rolnym ubezpieczony jest tylko rolnik i płaci tylko za siebie składki ubezpieczeniowe to prawo do odszkodowania ma tylko on.

Dla osób, które pracują w jakimś zakładzie  i pomaga również w pracy rolnikowi ma możliwość ubezpieczyć się od wypadku na określony czas w naszej placówce. W interesie rolnika jest to, aby wszystkie osoby, które pomagają mu w cyklu produkcyjnym takim ubezpieczeniem się legitymowały. Tym bardziej, że jest to kwota niewielka. Jeśli dojdzie do wypadku wówczas taka osoba ma prawo do odszkodowania w wysokości 450 zł. za 1% uszczerbku na zdrowie.

 

Odnośnie zwolnień lekarskich. Do tej pory rolnicy mogli chorować przez okres 180 dni, za które otrzymał zasiłek chorobowy . W tej chwili istnieje możliwość przedłużenia tego okresu, rolnik może korzystać ze zwolnień lekarskich przez 360 dni. Wypłata zasiłku wynosi 7 zł. za 1 dzień niezdolności do pracy. Z tym, że przebywanie na zwolnieniu lekarskim nie zwalnia rolnika z obowiązku opłacania składek.

        

Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne. Od 1 września tego roku świadczenia te w ręce Pana Wójta. Placówka terenowa wypłacać będzie te świadczenia do dnia 31 sierpnia tego roku. Wniosków już na nowy okres nie przyjmujemy. Druki takich wniosków ma Wójt Gminy i tu w Urzędzie należy po ich wypełnieniu składać . Termin składania wniosków do dnia 30 lipca tego roku. Świadczenia rodzinne mogą otrzymywać dzieci rolników, którym nie przekracza 2,6 ha przeliczeniowych na osobę w gospodarstwie. 

 

Ad. pkt 4.

========

 

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy Cyt. ......” Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado!. W okresie między Sesjami:

·        Zarządzeniem Wójta wprowadzono do Budżetu Gminy na 2005 rok środki                 w wysokości 95.026 zł. z przeznaczeniem na zasiłki celowe.

·        Zlikwidowano dzikie wysypiska śmieci w miejscowości: Wielki Łęck, Prioma, Jabłonowo, Zalesie, Gralewo i Przełęk.

·        Uzupełniono asfalt po budowie kanalizacji w miejscowości Płośnica.

·        Przygotowano boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Płośnicy pod zasiew trawy.

·        Przeprowadzono remont remizy OSP w Zalesiu / w tym miejscu pragnę podziękować strażakom i mieszkańcom wsi Zalesie za wkład pracy , jaki wnieśli w poprawę stanu technicznego i wyglądu remizy/.

·        Zgłoszono trzy działki inwestycyjne do konkursu Ogólnopolskiego pn " Grunt na Medal!" ogłoszony przez Urząd Marszałkowski mający na celu promocję gospodarczą naszego regionu.

-   5   -

 

·        Zorganizowano  "Dni Rodziny" w miejscowości Gródki .

.  D z i ę k u j ę".

 

Pani Katarzyna Zakrzewska - Sekretarz Gminy , na prośbę Wójta , przedstawiła wyniki I lustracji Komisji Konkursu pn. " Czysta i piękna zagroda!- Estetyczna wieś".

 

Ad. pkt 5.

==========

I n t e r p e l a c j e :

 

Pan Jan Kawka - Radny wsi Turza Mała zwrócił się z pytaniem do Wójta Gminy , kiedy będą przeprowadzone przetargi na budowę wodociągów.

 

Pan Jan Lemański - Radny wsi Zalesie zapytał kiedy zostanie przestawiony czas oświetlenia ulic , gdyż teraz lampy świecą się w godz. 21oo - 23oo, a o godz. 21 -ej jest jeszcze widno na dworze.

 

Pan Konrad Sobiech - Radny wsi Niechłonin poprosił Wójta Gminy o wystąpienie do Powiatowego Zarządu Dróg o wykoszenie i oczyszczenie rowu wzdłuż drogi powiatowej w Niechłoninie prowadzącej od skrzyżowania w kierunku Gruszki .

 

Pan Włodzimierz Wasiek - Radny wsi Płośnica wnioskował o wykoszenie i posprzątanie rowu wzdłuż drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania przy figurce w Płośnicy do Wielkiego Łęcka.  Zapytał również na jaki koszt był uzupełniony asfalt na tych drogach po kanalizacji . Czy koszt poniosła gmina, czy wykonała to firma, która budowała kanalizację w Płośnicy.

 

Pan Stanisław Dudek - Radny wsi Przełęk zapytał czy są już płacone stypendia dla dzieci i młodzieży szkolnej.

 

Pan Tadeusz Zajdziński - Radny wsi Wielki Łęck zapytał, czy w tym roku będą nawożone żwirem i równane drogi polne na terenie naszej gminy . Zapytał również, czy Wójt będzie miał pracowników interwencyjnych, którzy skosiliby  chwast rosnące na placach i skwerkach we wsi .

 

P r z e r w a

 

Po przerwie

Ad. pkt 6.

=========

Pani Elżbieta Szymańska – Przewodniczący Rady Gminy nadmieniła, że projekty uchwał proponowanych na posiedzenie niniejszej Sesji Radni otrzymali dużo wcześniej i omówili je na posiedzeniach poszczególnych komisji stałych działających przy Radzie Gminy .       W związku z tym zaproponował odstąpić od ponownego omawiania potrzeby podejmowania tych uchwał i przystąpiła do głośnego czytania projektu uchwały                 w sprawie  zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej ze środków

-   6   -

 

 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 65.000 zł.  na dofinansowanie zadania pn." Doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego OSP Wielki Łęck".

 

      Rada Gminy jednogłośnie opowiedziała się za podjęciem niniejszej uchwały nie zgłaszając żadnych uwag ani zastrzeżeń do przedstawionej treści jej projektu.

 

Nadmieniam, że w głosowaniu nad przyjęciem uchwały - głosowało 15 Radnych, czyli cały skład Rady obecny na sali narad.

 

Podjęta uchwała otrzymał Nr XX/19/2005 i wraz z projektem stanowi Załącznik Nr 4 do protokołu z niniejszego posiedzenia Sesji.

 

Ad. pkt 7.

 

     Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad tj. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie dokonywania zmian  Budżetu Gminy Płośnica na rok 2005 Pani Elżbieta Szymańska  – Przewodniczący Rady wyjaśniła, że projekty uchwał dotyczących budżetu opiniowała Komisja Budżetu i Finansów, po czym porosiła Przewodniczącego Komisji o zajęcie głosu.

 

Pan Stanisław Orłowski - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił opinię pozytywną Komisji na temat zmian w budżecie gminy.

 

    Przewodniczący Rady Gminy głośno odczytała przygotowany projekt uchwały                 i poprosiła Radnych o pytania lub wątpliwości .

 

   Pytań, uwag ani zastrzeżeń do przedstawionego projektu nie zgłoszono, w związku            z czym przystąpiono do głosowania.

 

Rada Gminy Płośnica jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem proponowanych     w projekcie uchwały zmian do Budżetu Gminy na 2005 rok. 

 

                 Nadmieniam, że głosowanie odbyło się w obecności 15 Radnych biorących udział   w posiedzeniu .

 

     Podjęta uchwała otrzymała Nr XX/20/2005 i wraz z projektem uchwały stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Ad. pkt 8.

=========

 

       Kolejnym punktem porządku niniejszych obrad było rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zabezpieczenia dla inwestycji dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

-   7   -

     

          Rada Gminy nie zgłosiła żadnych uwag ani zastrzeżeń do przedstawionego projektu uchwały  -  jednogłośnie opowiadając  się za jej podjęciem.

    

Nadmieniam, że w głosowaniu wzięło udział 15 Radnych  obecnych  na posiedzeniu .

Podjęta uchwała otrzymała Nr XX/21/2005 i wraz ze swym projektem stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. pkt 9.

  

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy przedstawił i uzasadnił potrzebę podjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płośnica w obrębie geodezyjnym Gródki Przełęk.

 

Pani Renata Warmińska - Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ochrony Środowiska i Budownictwa wyjaśniła, że Komisja spotkała się w celu rozpatrzenia celowości podjęcia w/w uchwały i pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

 

Radni nie zgłosili żadnych pytań.  

 

      Przewodnicząca Rady Gminy głośno odczytała projekt uchwały i poprosiła Radnych      o zajęcie swego stanowiska w sprawie podjęcia uchwały.   

 

     Za podjęciem uchwały głosowało - 15 Radnych.

 

       Uchwała  otrzymała kolejny Nr XX/22/2005 i wraz  z jej projektem stanowi Załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.

 

       Nadmieniam, że głosowanie nastąpiło w obecności wszystkich Radnych / 15 osób/ biorących udział w posiedzeniu.

 

Ad. pkt 10.

 

Pani Szymańska Elżbieta    - Przewodnicząca Rady Gminy głośno odczytała treść przygotowanego projektu w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy Płośnica,   po czym poprosiła      o głosowanie:

 

    Za podjęciem w/w uchwały opowiedziało się 15 Radnych, czyli cały skład osobowy Rady Gminy.

 

Uchwała otrzymała kolejny Nr , tj. XX/23/2005 i wraz z projektem stanowi Załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.

 

 

 

-   8   -

 

Ad. pkt 11.

==========

 

Pani Elżbieta Szymańska - Przewodniczący Rady Gminy przedstawiła i uzasadniła potrzebę podjęcia przez Radę Gminy uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Płośnicy  głośno odczytała treść przygotowanego projektu uchwały zwracając się z prośbą o zajęcie stanowiska przez Radę Gminy.

 

 Rada Gminy jednogłośnie opowiedziała się za podjęciem w/w uchwały .

 

Nadmieniam, że w głosowaniu wziął udział cały skład Rady Gminy uczestniczący                w posiedzeniu - czyli 15 osób.

 

Podjęta uchwała otrzymała Nr XX/24/2005 i wraz z projektem stanowi Załącznik Nr 9     do niniejszego protokołu.   

 

Ad. pkt 12 .

 

Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje Radnych:

 

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy............Cyt. :" Pani Przewodnicząca ! Wysoka Rado! kolejno odpowiem na zgłoszone interpelacje:

 

- Pierwsza sprawa wodociąg w Turzy Małej - rozpisany jest przetarg i zgodnie               z harmonogramem na 25 - 27 lipca powinno nastąpić wyłonienie wykonawcy                i podpisanie z nim umowy i od 01 sierpnia powinna rozpocząć się budowa wodociągu.

 

- oświetlenie uliczne - dzisiaj zgłaszaliśmy do Zakładu Energetycznego tę sprawę          i dowiedziałem się, że we wszystkich miejscowościach naszej gminy zostały przestawione godziny świecenia się lamp ulicznych.

 

- wykoszenie i oczyszczenie rowów przy drodze powiatowej zostanie zgłoszone do Powiatowego Zarządu Dróg .

 

- jaki był koszt uzupełnienia asfaltu na ubytkach dróg - nie potrafię odpowiedzieć, gdyż robiła to w ramach inwestycji firma wykonująca kanalizację w Płośnicy.

 

- stypendia - będą wypłacane w miesiącu czerwcu . Wnioskodawcy otrzymają decyzję, następnie przedstawią rachunki zakupu przyborów , podręczników szkolnych bądź odzieży i obuwia sportowego. Stypendium będzie przyznane w formie jednorazowej pomocy rzeczowej w wys. 80 zł na jedno dziecko.

 

 

 

 

-    9    -

 

- odnośnie nawożenia i równani dróg polnych -  będzie to robione w miarę posiadanych środków. Jednakże czy starczy nam  na ten cel środków w budżecie gmin ciężko mi odpowiedzieć. Z pewnością nie starczy na wszystkie.

 

               D z i ę k u j ę ".

                                                                 Ad. pkt 13.

==========

Wolne wnioski i zapytania:

 

 Pan Henryk Grzywacz - Sołtys wsi Niechłonin zapytał, czy gmina zapewni dowóz drużyn sportowych na Turniej piłki halowej do Płośnicy w dniu 04 czerwca.

 

Pani Katarzyna Zakrzewska- Sekretarz Gminy wyjaśniła, że nie jesteśmy w stanie zapewnić dowiezienia wszystkich zawodników na turniej , w związku z czym opiekunowie drużyn biorących udział w turnieju muszą zapewnić dowóz w swoim zakresie.

 

Pani Barbara Bartkowska- Sołtys wsi Prioma zgłosiła potrzebę nawiezienia                i wyrównania drogi polnej z Priomy na Rutkowice.

 

Pan Piotr Psiuk - Sołtys wsi zapytał w czyim zakresie jest umieszczenie tabliczek          z numerami na budynkach mieszkalnych ?

 

      W odpowiedzi na powyższe pytanie Wójt Gminy wyjaśnił, że oznakowanie swoich posesji leży w gestii mieszkańców tych posesji .

 

Pan Stanisław Orłowski - Radny wsi Gródki zgłosił potrzebę zniwelowania dzikiego wysypiska na przeciwko Zwierzyńca w miejscowości Gródki . Było spotkanie mieszkańców wsi Gródki ubiegających się o przyłącze do gazociągu. Do kogo te osoby mają zgłaszać się z wnioskami? Czy Wójt mniej więcej orientuje się na temat parametrów i kosztów zużycia gazu .

 

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy wyjaśnił , że kontaktował się z Gazownią na ten temat wcześniej i przedstawił zużycie gazu na godzinę kuchni 4-palnikowej              i kotła na ciepła wodę.

 

Pan Konrad Sobiech - Radny wsi Niechłonin zapytał , czy Wójt Gminy mógłby przedstawić koszty pociągnięcia tej nitki gazowej w Gródkach . Gdyby te koszty nie były aż tak wysokie moglibyśmy zastanowić się na pociągnięcie dłuższej nitki .

Jakie Wójt ma plany w stosunku do Domu Kultury w Niechłoninie., gdyż jego widok jest bardzo przykry.

Radny zgłosił również potrzebę uzupełnienia ubytków i załatania dziur na drodze prowadzącej na cmentarz we wsi Niechłonin.

 

 

 

-    10    -

 

    W odpowiedzi na powyższe pytania Wójt Gminy wyjaśnił, że narazie nie może nic powiedzieć na temat ciągnięcia nitki gazowej , gdyż czeka na analizy wykonywane przez gazownię w Warszawie.

     Odnośnie Domu Kultury czekam na inicjatywę mieszkańców aby spotkać się w Niechłoninie i wspólnie z mieszkańcami ustalić jakie kroki podjąć aby poprawić obecny stan.

 O uzupełnieniu dziur na drodze prowadzącej na cmentarz będzie starał się pamiętać przy kładzenia chodników w m-ci Niechłonin.

 

Pan Włodzimierz Wasiek - Radny wsi Płośnica zapytał, czy w godzinach popołudniowych będzie mogła korzystać starsza młodzież i dorośli z boiska przy Szkole Podstawowej w Płośnicy.

 

     Boisko szkolne jest w gestii Dyrektora Szkoły i z nim należy rozmawiać na ten temat- wyjaśnił Wójt Gminy.

   

Ad. pkt 14.

=========

 

      Ze względu na wyczerpany porządek obrad Pani Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział   i na tym zamknęła  obrady XX Zwyczajnej Sesji  Rady Gminy  w Płośnicy.

 

Protokołowała :                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

 

Anna Lipińska                                                                                Elżbieta Szymańska