Zarządzenie Nr 4/2005 rok

Wójta Gminy Płośnica

z dnia 30 czerwca  2005 roku

 

 

 

 

 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2005 rok

 

 

            Na podstawie art.30 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.128 ust.2, pkt 2 ustawy                     z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku, Nr 15, poz.148             z późn.zm.) oraz §9 pkt2 uchwały Nr XVII/1/2005 Rady gminy w Płośnicy z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie budżetu na rok 2005 zarządzam, co następuje:

 

§1.

Dokonać przeniesień w wydatkach w budżecie Gminy Płośnica zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

 

 

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania  i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Płośnica

 

                                                                                                          M. Michał Niedźwiecki