Zarządzenie Nr 3/2005 rok

Wójta Gminy Płośnica

z dnia 29 czerwca  2005 roku

 

 

 

 

 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2005 rok

 

 

            Na podstawie art.30 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.128 ust.1, pkt 1 ustawy                     z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku, Nr 15, poz.148             z późn.zm.)  zarządzam, co następuje:

 

§1.

1. Dokonać zwiększenia w budżecie Gminy Płośnica o kwotę 2.520zł w dochodach i wydatkach

    zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia.

 

a) dotacje celowe na realizację zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami po zmianie wynoszą 1.242.849zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia

 

2. Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

 

            dochody – 10.190.898zł

            wydatki -    9. 842.206zł

 

 

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania  i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Płośnica

 

                                                                                                          M. Michał Niedźwiecki