Zarządzenie Nr 2/2005 rok

Wójta Gminy Płośnica

z dnia 10 maja  2005 roku

 

 

 

 

 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2005 rok

 

 

            Na podstawie art.30 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.128 ust.1, pkt 1 ustawy                     z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku, Nr 15, poz.148             z późn.zm.)  zarządzam, co następuje:

 

§1.

1. Dokonać zwiększenia w budżecie Gminy Płośnica o kwotę 95.026zł w dochodach i wydatkach

    zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia.

2. Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

 

            dochody – 10.651.948zł

            wydatki -  10.378.256zł

 

 

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania  i podlega ogłoszeniu.

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Płośnica

 

                                                                                                          M. Michał Niedźwiecki