Zarządzenie Nr 8/2005

Wójta Gminy Płośnica

z dnia 01.08.2005 roku

 

 

 

w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielkim Łęcku

 

 

         Na podstawie art.30, ust.1,2,pkt5 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku                   o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591z późn.zm.) oraz art.5c, pkt2; art.36a, ust.8,9 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r.Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Płośnica zarządza, co następuje:

 

 

 

 

§1.

 

Powierza się Panu Kazimierzowi Sosińskiemu stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielkim Łęcku w okresie od 1.09.2005 roku do 31.08.2010 roku. Uprawnienia i obowiązki Pana, w tym również obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktyczno- wychowawczych oraz wysokość dodatku funkcyjnego określają odrębne przepisy.

 

§2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 roku.