P R O T O K Ó Ł   Nr XIX/2005

 

z posiedzenia XIX Zwyczajnej   Sesji Rady Gminy

w Płośnicy   odbytej w dniu  28 kwietnia 2005 roku

w lokalu  Urzędu Gminy w Płośnicy pod przewodnictwem

Pani Elżbiety Szymańskiej – Przewodniczącej Rady Gminy.

 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1005, a zakończyło się o godz. 1435.

 

Stan osobowy Rady Gminy w Płośnicy - 15 osób .

Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności - 15 Radnych– Załącznik Nr 1 .

 

Poza gronem Rady Gminy , udział w posiedzeniu wzięli :

 

1. Pan M.Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy Płośnica 

2. Pani  Teresa Jędraszek - Skarbnik Gminy 

3. Pani Katarzyna Zakrzewska – Sekretarz Gminy

5. Pan Kazimierz Podlasin – Z-ca Wójta Gminy Płośnica

6. Pani Anna Lipińska - Inspektor ds. obsługi Rady  Gminy

7. Sołtysi poszczególnych wsi w/g załączonej listy obecności - 13 osób – Załącznik Nr 2

8. Pani Barbara Kramkowska - Delegat do Izb Rolniczych

9. Pani Teresa Trybowska - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Płośnicy

10. Pani Jolanta Fiałkowska - Instruktor Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy

11. Pani Maria Danuta Rochon - Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Profilaktyki i 

                                                     Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

12. Pani Beata Garncarz - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płośnicy.

 Lista zaproszonych gości stanowi Załącznik Nr 3 .

 

 

Przebieg    posiedzenia :

=====================

 

Pani Elżbieta Szymańska  – Przewodniczący Rady Gminy  otwierając obrady               XVIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy  powitała wszystkich zebranych  ,  stwierdziła , że na sali narad  obecnych jest  15 Radnych , co stanowi guorum Rady władne do podejmowania prawomocnych uchwał , po czym odczytała proponowany porządek obrad :

 

1. Otwarcie posiedzenia .

 

2. Przyjęcie porządku obrad .

 

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XVIII Zwyczajnej  Sesji Rady Gminy.

 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

 

-   2   -

5. I n t e r p e l a c j e. 

 

6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych za rok 

    2004:.

    a/ Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy

    b/ Gminnej Biblioteki Publicznej w Płośnicy

    c/ Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płośnicy

    d/ Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

7. Rozpatrzenie  i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania 

    Budżetu Gminy Płośnica za rok 2004 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

 

    a/ wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta 

        Gminy Płośnica sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy.

    b/ wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej.

    c/ wysłuchanie opinii stałych komisji o wykonaniu budżetu

    d/ podjęcie uchwały.

 

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Budżecie Gminy Płośnica na 2005 

    rok.

 

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży na rzecz najemcy nieruchomość 

    zabudowaną budynkiem mieszkalnym Nr 47 usytuowanym na działce nr 282/2                

    z mapy 2, położonej we wsi Skurpie.

 

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wrażenia zgody na zamianę nieruchomości 

      stanowiącej własność Starostwa Powiatowego w Działdowie.

 

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku 

      Gmin " Działdowszczyzna".

 

12. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje .

 

13. Wolne wnioski i zapytania.

 

14. Zamknięcie obrad.

 

          Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad  i przystąpili                 do omawiania poszczególnych jego punktów.

 

Ad. pkt 3.

=========

 

         Protokół Nr XIX/2005 z posiedzenia  Zwyczajnej  Sesji Rady Gminy w Płośnicy odbytej w dniu  31 marca 2005 roku został wyłożony na sali narad na godzinę przed rozpoczęciem niniejszych obrad w celu umożliwienia wszystkim Radnym dokładnego zapoznania się z jego treścią.

 

-   3   -

 

              Uwag ani zastrzeżeń do treści protokołu Radni nie zgłosili – przyjmując       go jednogłośnie w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony.

 

Ad. pkt 4.

========

 

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy

Cyt. ......” Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! w minionym okresie do Kasy Gminy wpłynęło 1.100.000 zł. Są to środki  SAPARD z przeznaczeniem na budowę kanalizacji. Następnie:

 

- dokonano uzgodnień odnośnie przebudowy drogi krajowej nr 544 Brodnica-Mława. Chodziło głównie o ustalenie zjazdów i ewentualnych budów na trasie przebiegającej przez naszą gminę od miejscowości Miłostajki do granic miejscowości Gródki - Wysoka. Zwróciliśmy uwagę, aby umieszczono w projekcie 

budowę dwóch zatoczek w miejscowości Wielki Łęck przy "przystanku na żądanie"           w okolicach cmentarza, na poszerzenie drogi przejazdowej przez Wielki Łęck od skrzyżowania z drogą w kierunku Płośnicy, przez wieś w kierunku Działdowa z równoczesnym odwodnieniem pobocza i budową chodników po obydwu stronach ; następnie w Gródkach dobudowanie chodnika od byłego gospodarstwa w kierunku Wysokiej, przejście przez jezdnię na wyskości drogi gminnej od Pana Grędzińskiego

 

- dokonywaliśmy uzgodnień odnośnie przebudowy linii kolejowej Warszawa-Gdańsk.         Na odcinku naszej gminy linia biegnie po granicy gminy  Płośnica i gminy Rybno w okolicach Gralewa. Popieramy w pełni stanowisko i popieramy protest mieszkańców Działdowa, żeby stworzyć drugie przejście w Działdowie pod torami w ciągu ulicy Kochanowskiego do placu 1 maja. Natomiast na ulicy Księżodworskiej ze względu na zwartą zabudowę i dużą ilość zakładów produkcyjnych pozostawienie tylko kładki (lub przejścia pod torami) dla pieszych.

Wystąpiliśmy o przebudowę (podniesienie) wiaduktu pod torami w miejscowości Burkat.

 

- trwają uzgodnienia w celu uruchomienia Programu "Warmii i Mazur" , który w istotny sposób przyczyni się do zapoczątkowania załatwiania spraw w urzędach przy pomocy internetu.

 

- odzyskaliśmy mieszkanie po Doktorze - stomatologu, który nie pracuje już na terenie naszej gminy.

 

- zakupiliśmy licencję programu komputerowego do ewidencji gruntów i budynków. Dzięki temu będzie możliwość w bardzo krótkim czasie zweryfikować dane podawane przez mieszkańców z danymi, które są zawarte w bazie danych w Powiecie.

 

 

 

 

-    4   -

 

.  D z i ę k u j ę"

 

Ad. pkt 5.

==========

I n t e r p e l a c j e :

 

Pan Konrad Sobiech - Radny wsi Niechłonin.......Cyt. " Sznowni Radni ! Odbyły się zebrania wiejskie, od tego czasu minęły dwa miesiące i do tej pory na ten temat nie ma żadnego odgłosu. Na ostatnie sesji prosiliśmy o relację z tych spotkań.

Sprawa następna, nie wiem czy dobrze usłyszałem na temat chodnika w Gródkach po prawej stronie do Pana Grędzińskiego. Uważam, że taki chodnik będzie niecelowy  tj. "sztuka dla sztuki". Uważam, że bardziej potrzebny jest chodnik od stawu do skrzyżowania , gdzie stoi przystanek na Płośnicę . Tam dużo młodzieży chodzi do autobusu."

    

Ad. pkt 6.

=========

Pani Elżbieta Szymańska – Przewodniczący Rady Gminy wyjaśniła, że sprawozdania         z działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych naszej gminy Radni otrzymali dużo wcześniej wraz z innymi materiałami na niniejszą sesję ,rozpatrywali również na posiedzeniach stałych komisji działających przy Radzie Gminy , a więc mieli możliwość dokładnego zapoznania się z ich treścią. Nie mniej jednak poinformowała, że na sali narad obecni są kierownicy oraz przedstawiciele tych jednostek i jest możliwość zadawania pytań,  bądź zwracania uwag.

 

 a/

- do Sprawozdania Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy - nie zgłoszono żadnych pytań ani uwag - przyjmując je jednogłośnie w takim brzmieniu, w jakim zostało sporządzone. 

    

b/

    Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Płośnicy

   

c/

   Do sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej również nie zgłoszono żadnych uwag - przyjmując je jednogłośnie w takim brzmieniu w jakim zostało przedstawione Radzie Gminy.

 

d/

   Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych  - został przyjęte jednogłośnie przez Radę Gminy.

 

   W głosowaniu odnośnie przyjęcia sprawozdań uczestniczył cały skład Rady Gminy         w Płośnicy.

   Nadmieniam, że przyjęte sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych stanowią Załączniki nr 4,5,6 i 7 do niniejszego protokołu. 

 

 

 

-    5   -

 

Ad. pkt 7.

 

     Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad tj. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Płośnica za 2004 rok i udzielenia absolutorium  Pani Elżbieta Szymańska  – Przewodniczący Rady Gminy w Płośnicy wyjaśnił, iż sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Radni otrzymali 4o przed terminem niniejszego posiedzenia , dokładnie i szczegółowo analizowali je na posiedzeniach poszczególnych komisji , a więc mieli możliwość poprawnego zapoznania się z jego treścią .

     Z uwagi na powyższe odstąpiono od głośnego czytania sprawozdania, a przystąpiono do kolejnych etapów podjęcia uchwały w celu jego przyjęcia:

 

a/

 

Pani Elżbieta Szymańska - Przewodniczący Rady Gminy głośno odczytała opinię pozytywną zawartą w Uchwale Nr 317/2005 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie wydania opinii      o przedłożonym przez Wójta Gminy Płośnica sprawozdaniu za 2004 rok z wykonania budżetu  Gminy .

/ Załacznik Nr 8 do niniejszego protokołu/

 

b/

 

Pan Paweł Rozentalski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił opinię pozytywną na temat przyjęcia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Płośnica za 2004  rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy na 2005 rok  zawartą w Uchwale Nr 1 Komisji z dnia 11 kwietnia 2005 roku oraz opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie odnośnie tej uchwały.   

 

c/

 

Pani Bożena Kowalska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych przedstawiła opinię pozytywną Komisji wydaną na posiedzeniu Komisji w dniu 19 kwietnia 2005 roku na temat sprawozdania.

 

Pani Renata Warmińska - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ochrony Środowiska i Budownictwa przedstawiła opinię pozytywną Komisji.

 

Pan Jan Lemański - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej poinformował, że jego Komisja na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia wydała również opinię pozytywną na temat przyjęcia sprawozdania i udzielenia absolutorium.

 

Pan Stanisław Orłowski - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że jego Komisja również nie zgłosiła żadnych zastrzeżeń do sprawozdania z wykonania Budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 

 

-   6   -

d/

 

Pani Elżebieta Szymańska - Przewodniczący Rady Gminy poprosiła o uwagę i głośno odczytała przygotowany projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania                      z wykonania Budżetu Gminy za 2004 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Płośnica, po czym poprosiła Radnych o głosowanie w celu podjęcia uchwały:

 

Rada Gminy Płośnica jednogłośnie podjęła w/w uchwałę. 

 

                 Nadmieniam, że głosowanie odbyło się w obecności 15 Radnych biorących udział   w posiedzeniu .

 

     Podjęta uchwała otrzymała Nr XIX/14/2005 i wraz z projektem uchwały stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Ad. pkt 8.

=========

 

           Przystępując do kolejnego punktu porządku obrad  Przewodnicząca Radu Gminy

głośno odczytała treść przygotowanego projektu uchwały w sprawie zmian do Budżetu Gminy Płośnica na 2005 rok, po czym zapytała, czy Radni mają jakieś uwagi lub pytania do przedstawionych zmian w budżecie.

 

Pan Stanisław Orłowski - przedstawił opinię pozytywną Komisji Budżetu i Finansów na temat zmian w budżecie zawartych w projekcie uchwały.

 

          Rada Gminy nie zgłosiła żadnych uwag ani zastrzeżeń do zaproponowanych przez Wójta Gminy zmian do Budżetu Gminy -  jednogłośnie opowiadając  się za podjęciem w/w uchwały.

    

Nadmieniam, że w głosowaniu wzięło udział 15 Radnych  obecnych  na posiedzeniu .

Podjęta uchwała otrzymała Nr XIX/15/2005 i wraz ze swym projektem stanowi Załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. pkt 9.

  

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy przedstawił i uzasadnił potrzebę podjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie sprzedaży na rzecz najemcy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym Nr 47 usytuowanym na działce Nr 282/2           z mapy 2 , położonej we wsi Skurpie.

 

Radni nie zgłosili żadnych pytań.  

 

      Przewodnicząca Rady Gminy głośno odczytała projekt uchwały i poprosiła Radnych      o zajęcie swego stanowiska w sprawie podjęcia uchwały.   

 

     Za podjęciem uchwały głosowało - 15 Radnych .

-   7   -

 

       Uchwała  otrzymała kolejny Nr XIX/16/2005 i wraz  z jej projektem stanowi Załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu.

 

       Nadmieniam, że głosowanie nastąpiło w obecności wszystkich Radnych / 15 osób/ biorących udział w posiedzeniu.

 

Ad. pkt 10.

 

Pani Szymańska Elżbieta    - Przewodnicząca Rady Gminy głośno odczytała treść przygotowanego projektu w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Starostwa Powiatowego w Działdowie,   po czym poprosiła      o głosowanie:

 

    Za podjęciem w/w uchwały opowiedziało się 15 Radnych, czyli cały skład osobowy Rady Gminy.

 

Uchwała otrzymała kolejny Nr , tj. XIX/17/2005 i wraz z projektem stanowi Załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 11.

==========

 

     Przystępując do kolejnego punktu porządku obrad na prośbę Przewodniczącej Rady Gminy Pan M.Michał Niedźwiecki uzasadnił i wyjaśnił potrzebę podjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna".

 

Pani Elżbieta Szymańska - Przewodniczący Rady Gminy głośno odczytała treść przygotowanego projektu uchwały w w/w sprawie zwracając się z prośbą o zajęcie stanowiska przez Radę Gminy.

 

 Rada Gminy jednogłośnie opowiedziała się za podjęciem w/w uchwały .

 

Nadmieniam, że w głosowaniu wziął udział cały skład Rady Gminy uczestniczący                w posiedzeniu - czyli 15 osób.

 

Podjęta uchwała otrzymała Nr XIX/18/2005 i wraz z projektem stanowi Załącznik Nr 13     do niniejszego protokołu.   

 

Ad. pkt 12 .

 

Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje Radnych:

 

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy............Cyt. :" Pani Przewodnicząca ! Wysoka Rado! Pierwsza interpelacja dotyczyła zebrań wiejskich - pozwoliłem sobie wyciągnąć główne tematy , jakie zostały poruszone na zebraniach tj. :

 

-    8   -

 

·        remonty i naprawa dróg - poruszany na zebraniach we wszystkich miejscowościach naszej gminy

·        chodniki - Gródki, Gruszka, Gralewo, Turza Mała, Przełęk Wielki Łęck

·        oświetlenie ulic (uzupełnienie oświetlenia) - Gródki , Jabłonowo, Wielki Łęck, Przełęk, Płośnica, Gralewo, Niechłonin

·        remonty i zagospodarowanie remiz - Skurpie, Zalesie, Gruszka, Jabłonowo            ( praktycznie ten temat przewija się na wszystkich zebraniach jednostek OSP)

·        kanalizacja wsi - Rutkowice, Turza Mała, Mały Łęck, Gralewo

·        selektywna zbiórka śmieci ( usytuowanie położenia punktów selektywnej zbiórki śmieci dla wspólnego użytku)- Mały Łęck, Jabłonowo, Gródki, Gralewo, Turza Mała.

·        wymiana wodociągów ( wymiana wodociągów z azbestowych na PCV)- Płośnica, Niechłonin i Gródki

 

Te tematy musimy brać pod uwagę  i w miarę posiadanych środków budżetowych realizować.

 

Następna sprawa, która została poruszona w punkcie dotyczącym interpelacji - to budowa chodnika w Gródkach. Ten temat był poruszany na zebraniu wiejskim - to były  wnioski mieszkańców. Chodzi o stworzenie ciągu pieszego i przejścia przez jezdnię prosto od drogi polnej, która ciągnie się aż do sołtysa, w tym miejscu, gdzie praktycznie jest nielegalne przejście. Obecnie chodnik będzie położony od skrzyżowania z drogą powiatową przy pałacu w kierunku Działdowa do wyżej wspomnianego przejścia. Przejście od bramy będzie przesunięte wyżej , żeby mogli przejść zarówno mieszkańcy idący drogą polną jak i mieszkańcy idący asfaltem. Do tej pory dzieci idące drogą polną do szkoły nie miały  praktycznie przejścia przez szosę główną. Natomiast główne wejście do szkoły będziemy kierować od drogi, w kierunku Priomy.

               D z i ę k u j ę ".

                                                                 Ad. pkt 13.

==========

Wolne wnioski i zapytania:

 

Pan Stanisław Dudek - Radny wsi Przełęk ........Cyt. " W przedstawianiu wniosków     z zebrań Panie Wójcie nie wspomniał Pan nic na temat żwirowni w Przełęku, a to był główny temat i bolączka mieszkańców naszej wsi?"

 

Pan Kazimierz Podlasin - Zastępca Wójta Gminy wjaśnił , iż Wójt niektóre pojedyńcze tematy zebrań pominął, ale to nie znaczy, żę nie będziemy ich brać pod uwagę co do realizacji. Odnośnie żwirowni- geodeci ustalą nam granice i wówczas będziemy wiedzieć dokładnie z jakiego jeszcze terenu będziemy mogli jeszcze korzystać ."

  

Pan Konrad Sobiech - Radny wsi Niechłonin ....Cyt. " Na poprzedniej Sesji zgłaszałem potrzebę wyrównania drogi tej , którą wypłukała woda przy roztopach , drogi za mostkiem w kierunku Zalesia . Narazie nic w tym kierunku nie zrobiono,

 

   

-    9    -

 

 a należałoby wyrównać tę drogę jak najszybciej. Druga sprawa - to problem z wodą          w Niechłonienie. Ta woda naprawdę nie nadaje się do picia. Uważam, że Pan Wójt odnośnie tej wody coś ukrywa. Z ostatnich badań przyszły wyniki, że ta woda nadaję się do konsumpcji warunkowych . Ta sprawa powinna być również jak najszybciej uregulowana.  Następna sprawa to   chodnik w Niechłoninie, który został już rozpoczęty i chodnik w Gruszce- tam kostka została w tej chwili zmagazynowana. Sprawa ostatnia  to Infrastruktura wodociągowa  i kanalizacyjna. Czy przekazujemy to Mławie , czy Wójt organizuje własny Zakład ? Dziękuję".

 

Pan  Kazimierz Karczewski- Sołtys wsi Murawki zgłosił potrzebę wyrównania drogi dojazdowej ze wsi Murawki do szkoły .

 

Pan Stanisław Orłowski - Radny wsi Gródki w imieniu mieszkańców i dzieci  podziękował za oświetlenie drogi przy Szkole Podstawowej w Gródkach . Wymiana tych dwóch lamp, które zgłaszałem , została dokonana.  

 

Pan Ryszard Cegiełka - Sołtys wsi Przełęk zgłosił potrzebę rekultywacji starej żwirowni , ponieważ powstało tam dzikie wysypisko śmieci.

 

Pan Kazimierz Podlasin - Zastępca Wójta zapewnił , że teren ten zostanie wyrównany, aby zapobiec dalszego wysypywania śmieci .  Odnośnie równiarki, jak zeszłego roku do równania będziemy podchodzić indywidualnie do tych dróg i te , które konieczne            i najbardziej potrzebne zostaną wyrównane. Kładzenie chodników zostanie na początku maja. Te chodniki, które zostały zaplanowane na ten rok napewno zostaną zrealizowane. Odnośnie drogi za mostkiem w Niechłoninie - czekaliśmy na deklarację ze żwirowni. W tej chwili zapewniono nas, że dostaniemy 600 ton pospółki i dopiero przystąpimy  do realizacji.

 

Pan M.Michał Niedżwiecki - Wójt Gminy .......Cyt: " Nie bardzo wiem , co w tej chwili powiedzieć na temat wodociągów, bo to , że będziemy wymieniać w miarę posiadanych środków zapewniałem i będę się tego trzymał. Nie jest tajemnicą przecież, że jakość wody w Niechłoninie jest bardzo zła, taka woda jest również w Turzy Małej  i dlatego przystępujemy do budowy wodociągu. Warunkowo dopuszczono do picia wodę  również w Gródkach i Płośnicy. Są to wodociągi, które czekają na wymianę. est to zadanie na najbliższe lata. "

 

Pani Maria Wodzyńska - Radna wsi Skurpie.......Cyt. ..." W tej chwili panuje głód na ziemię i co robić w takim przypadku, kiedy rolnicy coraz bardziej przyorują drogi polne. Zwężanie tych dróg nie pozwala nawet na wyminięcie się rowerów. Nikt nad tym drogami nie panuje.   Jest to problem co prawda od kilku lat, ale ostatnio się zaostrzył i niedługo nie będziemy mieli dojazdów do swoich pól."

 

Pan Kazimierz Podlasin - Zastępca Wójta Gminy ......" Jest to problem odwieczny całej gminy i będziemy robić co w naszej mocy, aby temu zapobiec. Spróbujemy dojechać do takich osób z Policją".

 

 

-   10    -

 

Pani Katarzyna Zakrzewska - Serkretarz Gminy poinformowała wszystkich zebranych, że na  terenie naszej gminy będzie przeprowadzany konkurs pod nazwą "Czysta i piękna zagroda - Estetyczna wieś", którymi głównymi organizatorami jest

Urząd Gminy . Jest przygotowany regulamin,  który otrzymają Sołtysi. Czas trwania konkursu od początku kwietnia do końca września . Odbędą się dwie lustracje, podczas, której będzie chodziła komisja i oceniała wygląd, czystość i estetykę wsi . Konkursem objęte zostaną wszystkie wsie naszej gminy.

 

Ad. pkt 14.

=========

 

      Ze względu na wyczerpany porządek obrad Pani Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział   i na tym zamknęła XIX obrady Rady Gminy                 w Płośnicy.

 

Protokołowała :                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

 

Anna Lipińska                                                                                Elżbieta Szymańska