U C H W A Ł A   Nr XIX/18/2005

 

Rady Gminy w Płośnicy

z dnia  28 kwietnia 2005 roku

 

 

w sprawie przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin "DZIAŁDOWSZCZYZNA".

 

 

        Na podstawie art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) Rada Gminy w Plośnicy             u c h w a l a, co następuje:

 

§ 1

 

Przyjąć Statut Ekologicznego Związku Gmin "DZIAŁDOWSZCZYZNA" w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płośnica.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                  Elżbieta Szymańska