UCHWAŁA Nr XIX/ 16/2005

Rady Gminy w Płośnicy

z dnia 28 kwietnia 2005 roku

 

 

 

w sprawie:  sprzedaży na rzecz najemcy nieruchomość zabudowaną budynkiem 

                    mieszkalnym Nr 47 usytuowanym na działce Nr 282/2 z mapy 2, położonej 

                    we wsi Skurpie.

 

             Na podstawie art. 18 ust.2  pkt 9 lit "a"  ustawy z dnia 08 marca 1990 roku                  o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn.zm. ), art. 3 4 ust.1 pkt 3, art.37 ust.2 pkt 1i art.67 ust.1 i 3  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997  roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 i Nr 281 poz. 2782 ) Rada Gminy        w Płośnicy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców: Państwu Teresie i Edwardowi małż. Filip nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym nr 47 wraz z działką nr 282/2 z mapy 2 położoną we wsi Skurpie za cenę 9.540,00 zł. ( słownie: dziewięć  tysięcy pięćset czterdzieści zł.) .

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płośnica .

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                               Elżbieta Szymańska