UCHWAŁA Nr XIX/17/2005

Rady Gminy w Płośnicy

z dnia  28 kwietnia 2005roku

 

 

w sprawie:  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Starostwa 

                    Powiatowego w Działdowie.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 9 lit "a" ustawy z dnia 08 marca 1990 roku                   o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.), art. 14 ust.3   ustawy         z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 i Nr 281 poz. 2782)  Rada Gminy w Płośnicy uchwala co następuje:                  

 

 

                                                                       § 1     

 

Wyrazić zgodę na dokonanie ze Starostwem Powiatu Działdowskiego zamiany nieruchomości położonej we wsi Plośnica, oznaczonej nr działki 325/4 z mapy 2 o powierzchni 0,0203 ha, uregulowanej w KW Nr 21775 stanowiącej własność Gminy Płośnica na nieruchomość położoną we wsi Gródki oznaczoną nr działki 61/8 z mapy 2 o powierzchni 0,1426 ha uregulowaną w KW 1434, stanowiącą własność Starostwa Powiatowego w Działdowie.       

 

§ 2

 

Zamiana nieruchomości następuje bez obowiązku dokonania opłaty.

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

                                                                          § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                                            Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                             

           Elżbieta Szymańska